Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d2bb1532-6c48-4457-bbfd-b66ac63d1d28

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Wpływ obróbki cieplnej na własności oraz strukturę bimetalu cyrkon/(stal węglowa) wykonanego technologią zgrzewania wybuchowego

Autorzy Prażmowski, M.  Paul, H.  Żok, F. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The effect of heat treatment on the properties of zirconium-carbon steel bimetal produced by explosion welding
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule poddano ocenie wpływ obróbki cieplnej na własności mechaniczne oraz strukturę strefy połączenia bimetalu cyrkon (Zr 700) – stal (P355NL2). Badania prowadzono dla złączy o różnej charakterystyce strefy połączenia. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych (Ro, Rs, Rm), pomiaru (mikro)twardości oraz badań strukturalnych, prowadzonych zarówno w makro- jak i mikro- skali. Analiza wyników uzyskanych w badaniach mechanicznych i mikrostrukturalnych pozwala na stwierdzenie, że procesy obróbki cieplnej wpływają, na jakość uzyskanego połączenia. Istotnym jest dobór odpowiedniej temperatury, gdyż wraz z jej wzrostem zmniejsza się wytrzymałość strefy połączenia. Zastosowanie takich samych warunków obróbki dla materiałów o różnej charakterystyce złącza wykazało, że obróbka ta nie ma większego wpływu na wytrzymałość na ścinanie, natomiast w znaczący sposób wpływa na wytrzymałość na rozciąganie i odrywanie. W przypadku próbek o akceptowalnym udziale warstwy międzymetalicznej (RGP w przedziale 0-10 μm) obróbka cieplna spowodowała zmniejszenie Rm o ok. 30 %, natomiast Ro o ok. 15 %. Odwrotną tendencję zaobserwowano w przypadku bardzo dużego udziału warstwy przetopionej w złączu. Wzrost prędkości detonacji podczas procesu zgrzewania wybuchowego powoduje nie tylko zwiększony udziału obszarów przetopionych w złączu, lecz również wzrost strefy odkształcenia plastycznego, a tym samym umocnienia w okolicy granicy połączenia. Potwierdzają to pomiary mikrotwardości dla prezentowanych w pracy przypadków. Zastosowanie obróbki cieplnej powoduje zmniejszenie umocnienia w strefie połączenia, co szczególnie silnie obserwowane jest w materiale podstawowym, tj. stali. Zjawisko to jest efektem pełnej rekrystalizacji ziaren w strefie odkształcenia plastycznego.
EN The thermal treatment is an important issue in producing material by means of explosion welding. The selection of the method and settings of the heat treatment depends on the chemical composition of the welded materials, and, in industrial conditions, also the dimensions (due to their tendency to deformation during heating and cooling cycles).This paper assesses the effect of the heat treatment on the mechanical properties and the structure of the bond zone in zirconium (Zr 700) – steel (P355NL2) bimetal. The investigations were performed for welds with varied characteristics of the bond zone. Experimental results were presented concerning the strength test (Ro, Rs, Rm), measurement of hardness, and structural analyses carried out in micro- and macro- scale. Mechanical and microstructural test results allow concluding that the heat treatment affect the quality of the obtained bond. The selection of temperature is paramount as the higher the temperature, the lower tensile resistance of the bond zone. Applying the same settings for materials with different characteristics showed the treatment did not considerably influence the shear strength, but significantly affects tensile and peeling strength. In the case of acceptable share of intermetallic layer (RGP in the range 0-10), the heat treatment caused decreasing Rm by about 30 % and Ro by around 15 %. A reverse tendency was observed in the case of a large share of the melt zone in the bond. The increase in the detonation velocity during explosion welding causes not only the increased share of the melted area in the bond, but also the increase of the deformed area and consequently hardening at the interface. The above is confirmed by microhardness measurements for the samples presented in this work. Applying heat treatment lowers the hardening in the bond zone, which is more pronounced in the base material (steel). This effect results from the full recrystallization of the grains in the plastic deformation area.
Słowa kluczowe
PL spajanie wybuchowe   bimetal Zr   stal węglowa   obróbka cieplna   własności mechaniczne   mikrostruktura  
EN explosion welding   Zr clad   carbon steel   heat treatment   mechanical properties   microstructure  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2013
Tom R. 58, nr 11
Strony 644--651
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab.
Twórcy
autor Prażmowski, M.
  • Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, Opole
autor Paul, H.
autor Żok, F.
  • Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, Opole, Zakład Technologii Wysokoenergetycznych Explomet, Opole
Bibliografia
1. Crossland B.: Explosive Welding of Metals and its Application, Clarendon Press, UK, 1982.
2. Blazynski T. Z., (ed.): Explosive welding, forming and compaction. Applied Science Publishers, London and New York, 1983.
3. Dyja H., Maranda A., Trębiński R.: Technologie wybuchowe w inżynierii materiałowej. Częstochowa 2001, Wydaw. Wydziału 651 Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej.
4. Walczak W.: Zgrzewanie wybuchowe metali i jego zastosowanie. Warszawa 1989, WNT.
5. Prażmowski M., Paul H.: The effect of stand-off distance on the structure and properties of zirconium-carbon steel bimetal produced by explosion welding. Archives of Metallurgy and Materials, 2013, t.57, s. 1201-1210.
6. Prażmowski M., Paul H., Bański R.: Wpływ wybranych parametrów zgrzewania wybuchowego na własności oraz strukture bimetali cyrkon-stal węglowa. Rudy Metale 2011, t. 56, nr 11, s. 697-703.
7. Findik F., Yilmaz R., Somyurek T.: The effectof heat treatment on the microstructure and microhardness of explosive welding. Scientific Research and Essays, 2011, t. 6, nr 19, s. 4141-4151.
8. Król S.: Obróbka cieplna bimetalu zgrzewanego wybuchowo. Przegląd Spawalnictwa 1991, t. 63, nr 1, s. 10-13.
9. Wach Chang A. T. I.: Technical Data Sheet, Zircadyne® Zirconium Welding, www.wahchang.com.
10. Bański R., Paul H., Prażmowski M., Miszczyk M.: Wpływ obróbki cieplnej na zmiany strukturalne oraz własności mechaniczne bimetali Ti/Ni wytwarzanych metodą spajania wybuchowego. Rudy Metale 2012, t. 57, nr 5, s. 312-318.
11. Paul H., Faryna M., Prażmowski M., Bański R.: Changes In the bonding zone of explosively welded sheets. Archives of Metalurgy and Materials, 2011, t. 56, s. 443-474.
12. Prażmowski M., Paul H., Morgiel J.: Wpływ zmian strukturalnych w strefie połączenia na własności mechaniczne platerów (stal węglowa)/cyrkon zgrzewanych z wykorzystaniem energii wybuchu. Obróbka Plastyczna Metali, Metal Forming 2014 [w druku].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d2bb1532-6c48-4457-bbfd-b66ac63d1d28
Identyfikatory