Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d239aa56-ded8-49f2-ab43-80e3a51e861c

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Kształtowanie atrybutów organizatorów zintegrowanego systemu transportowego

Autorzy Rześny-Cieplińska, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Atributes creation of the integrated transport system organizers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wyzwania rozwoju gospodarki wyznaczają drogi rozwoju transportu, eksponując szczególną rolę w tym względzie jego organizatorów. Realizacja ich roli na rynku usług transportowych wydaje się być najwyraźniej możliwa w warunkach integracji działalności. Integracja taka ma prowadzić do stworzenia jednolitego, kompleksowego systemu transportowego, obejmującego przewozy ładunków i pasażerów, koordynowana przez nadrzędny podmiot. Integracja w transporcie jest konieczna i wydaje się być społecznie i rynkowo pożądana. Przytaczane w literaturze argumenty przeciwko dezintegracji transporcie, dodatkowo wzmacniają potrzebę oraz sens działań integracyjnych w różnych przekrojach. Celem artykułu jest identyfikacja oraz kształtowanie atrybutów podmiotów odpowiedzialnych za organizację transportu poprzez integrowanie funkcji związanych z jej realizacją. Organizatorzy zintegrowanego systemu transportowego nie są wyspecjalizowani w konkretnym przedmiocie transportu, ich działalność ma charakter uniwersalny. Realizując zintegrowane funkcje organizatorskie, koncentrują się na przygotowywaniu oferty obsługi komunikacyjnej ludności, w największym stopniu odpowiadającej potrzebom transportowym mieszkańców danego obszaru komunikacyjnego, oraz poszukiwaniu podwykonawców, którzy zapewnią najsprawniejszą ofertę dla dysponentów ładunków. Zajmując się pasażerami i ładunkami, w stosunku do których realizują zintegrowane funkcje organizatorskie, organizatorzy są w stanie osiągnąć sprawność, której nie byliby w stanie zrealizować, wycinkowo obsługując wybrane fragmenty rynku.
EN The challenges of economic development shall designate road transport development, emphasizing a special role in this respect, its organizers. The implementation of their role in the transport market seems to be apparently possible in terms of integration. Such integration has lead to the creation of a single, comprehensive transport system, including the transport of goods and passengers, coordinated by the parent entity. Integration of transport is necessary and seems to be socially and commercially desirable. Arguments against the disintegration of transport, show the need to further integration activities in different ways. The purpose of this article is to identify and to shape the attributes of entities responsible for the transportation by integrating functions related to its implementation. Organizers of an integrated transport system are not specialized in a particular subject of transport, their activity is universal. By implementing integrated organizational functions, they focus on preparing transport service offers for passengers, corresponding to the transport needs of the residents of the transport area , and they seek subcontractors who provide the most efficient services to the gestor charges. Dealing with passengers and cargo, for which implement integrated organizational functions, the organizers are able to achieve efficiency, which would not be able to realize fragmentary excerpts supporting market.
Słowa kluczowe
PL zintegrowany system transportowy   organizator transportu   rozwój transportu  
EN integrated transport system   transport organizer   development of transport  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 2
Strony 315--321
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Rześny-Cieplińska, J.
  • Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
Bibliografia
1. Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wyd. PR, Radom 2009.
2. Grzelec K., Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej, Wyd. UG, Gdańsk 2011.
3. Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008.
4. Rolbiecki R., Otoczenie konkurecyjne przedsiębiorstw transportowych w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego”, nr 33.
5. Rześny-Cieplińska J., Organizatorzy transportu. Rynki, operacje, strategie, Wyd. UG, Gdańsk 2011.
6. Rześny-Cieplińska J., Organizatorzy transportu w kształtowaniu ładu przestrzennego gospodarki, Wyd. UG, Gdańsk 2013.
7. Rucińska D., Ruciński A., Wyszomirski O., Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych, Wyd. UG, Gdańsk 2004.
8. Tomanek R., Konkurencyjność transportu miejskiego, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2002.
9. Transport miejski. Ekonomika i organizacja, (red.) O. Wyszomirski, Wyd. UG, Gdańsk 2008.
10. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d239aa56-ded8-49f2-ab43-80e3a51e861c
Identyfikatory