Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d20f3a0e-38f4-4f11-9f96-cae40216d2b4

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Zachowanie konkurencyjności przez towarowy transport drogowy w ramach przewozów multimodalnych

Autorzy Brach, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Preserving the competitiveness by the road freight transport within the framework of multimodal transport systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule oceniono konkurencyjność różnych jednostek transportowych wykorzystywanych w technologii przewozów multimodalnych. Dokonano analizy z perspektywy przewoźnika – operatora transportu drogowego. Rozważono następujące technologie przewozów multimodalnych i intermodalnych: Ro-La, bimodalna, piggyback, kontenerów morskich, nadwozi wymiennych oraz przewozów promowych. Wykorzystanie niektórych z nich jest dla przewoźników drogowych korzystne, podczas gdy stosowanie innych, jak Ro-La czy bimodalnej, stanowi głównie wynik polityki władz zmierzającej do wspierania innych gałęzi. Artykuł bazuje głównie na analizie informacji pochodzących od samych przewoźników zaangażowanych w ten rodzaj biznesu oraz od dostawców stosownego taboru.
EN In the paper author analyzes the competitiveness of different transport units used in the multimodal transport systems. The analysis is prepared from the point of view of the haulier – road freight operator. The following multimodal and intermodal transport technologies are considered: Ro-La, bimodal, piggyback, sea containers, swap bodies, vessel. Use some of these technologies seems – prove to be profitable for road transport haulier while – at the same time – use others – like Ro-La or bimodal ones – is mainly cause by the policy pursued by authorities – governments in that field. The paper is mainly based on analizing of the information received by author directly from road freight hauliers involved in that type of the bussiness.
Słowa kluczowe
PL multimodalne systemy transportowe   drogowy transport towarowy   konkurencyjność w transporcie  
EN multimodal transport systems   competitiveness   road freight transport  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2015
Tom Nr 31
Strony 9--34
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., tab.
Twórcy
autor Brach, J.
  • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jaroslaw.brach@ue.wroc.pl
Bibliografia
1. Bariery rozwoju rynku przewozów intermodalnych - rozwiązania i wymierne korzyści, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa, luty 2013.
2. Brach J., Przewozy wielogałęziowe - kwestie definicyjne, zastosowanie, praktyka, „Ciężarówki i Autobusy” 2015, nr 6.
3. Brinckerhoff P., Lockwood S., Intermodalism Multimodal Transportation vs. Intermodal Transportation, L. Oberstar Forum on Transportation Policy and Technology, 16-17.03.2003.
4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 115/1.
5. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, dotyczący stanowiska Rady w sprawie przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającej Dyrektywę 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r., 12 stycznia 2015, Bruksela, C0M(2015) 7 final 2013/0105 (COD).
6. Korzeb J., Kostrzewski A., Ocena i rola technologicznych aspektów przeładunku samobieżnych zestawów drogowych w transporcie intermodalny, „Logistyka” 2012, nr 4.
7. Meyer M.D., Intermodal and multimodal considerations and developments, www.eolss.net/sample-chapters/c15/e1-32-08-02.pdf.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, DzU z dnia 26 lutego 2003 r., nr 32, poz. 262.
9. Salomon A., Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
10. Salomon A., Transport intermodalny z punku widzenia spedycyjnego, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 28, Gdynia 2013.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d20f3a0e-38f4-4f11-9f96-cae40216d2b4
Identyfikatory
DOI 10.18276/ptl.2015.31-01