Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ceed74ff-badf-4ad4-8473-79802c104db4

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Emisja zanieczyszczeń do powietrza z procesów magazynowania i przeładunku substancji towarzyszących eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Autorzy Kołodziejak, G.  Zaleska-Bartosz, J. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Emission of pollutants into the air from the processes of storage and handling of substances associated with oil and natural gas exploration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł porusza problematykę obliczania wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń gazowych, wprowadzanych do powietrza w trakcie procesów magazynowania i przeładunku węglowodorów i metanolu w kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego. W oparciu o analizę stanu prawnego, a także uwarunkowania techniczne procesów magazynowania i transportu węglowodorów oraz ocenę możliwości zastosowania poszczególnych sposobów obliczania emisji, spośród dostępnych metod wskazane zostały takie, które pozwalają na poprawne obliczenie wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń.
EN The article raises the problem of calculating the emissions of greenhouse gases and other gaseous pollutants released into the air, during the process of storage and handling of substances associated with the exploration of oil and natural gas deposits. Based on the analysis of the legislation in force and technical conditions of storage and transport, as well as the applicability of the available techniques of calculating emissions, the most accurate methods for the calculation of pollutants released into the air were identified.
Słowa kluczowe
PL emisja zanieczyszczeń   wskaźniki emisji  
EN emissions   emission factors  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2017
Tom R. 73, nr 3
Strony 187--192
Opis fizyczny Bibliogr. 18 po., tab., wz.
Twórcy
autor Kołodziejak, G.
autor Zaleska-Bartosz, J.
  • Zakład Ocen Środowiskowych. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków , zaleska-bartosz@inig.pl
Bibliografia
[1] American Petroleum Institute (API). Compendium of Green-house Gas Emissions Methodologies for the Oil and Natural Gas Industry, 2009.
[2] American Petroleum Institute (API). Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 19.1 Evaporative Loss Measurement, Section l-Evaporative Loss from Fixed-Roof Tanks, Fourth Edition, 2012.
[3] British Department for Environment, Food and Rural Affairs. Emission Factors Programme Task 7 — Review of Residential and Small-Scale Commercial Combustion Sources, 2003.
[4] EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook - 2013, Oil - Exploration, Production, Transport; Technical Guidance to Prepare National Emission Inventories, 2013.
[5] Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Materiał dotyczący regulacji oraz wymagań w zakresie bilansowania emisji Niemetanowych Lotnych Związków Organicznych (NMLZO).
[6] Mazur M., Oleniacz R., Bogacki M.: Obliczanie emisji par węglowodorów z przemysłu rafineryjnego. Inżynieria Środowiska 1996, t. 1, s. 105-116.
[7] Ministerstwo Środowiska. Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu. Zintegrowane zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń (IPPC), 2003.
[8] Niemczewska J., Zaleska-Bartosz J.: Wymagania dotyczące ewidencji i sprawozdawczości w zakresie emisji do powietrza zanieczyszczeń towarzyszących eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Nafta-Gaz 2016, nr 10, s. 851-856, DOI: 10.18668/NG.2016.10.10.
[9] Steczko K., Holewa J.: Strategia ochrony klimatu - inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych w górnictwie naftowym. Nafta-Gaz 2009, nr 8, s. 597-600.
[10] U.S. Environmental Protection Agency (US EPA). Emission Factor Documentation for AP-42 Section 7.1 Organic Liquid Storage Tanks, Final Report. For U.S. Environmental Protection Agency Office of Air Quality Planning and Standards Emission Factor and Inventory Group, 2006.
[11] U.S. Environmental Protection Agency (US EPA). Emission Standards Reference Guide, 2013.
[12] U.S. Environmental Protection Agency (US EPA). Protocol for Equipment Leak Emission Estimates, 1995.
[13] U.S. Environmental Protection Agency (US EPA). User s Guide to Tanks; Storage Tank Emissions Calculation Software Version 4, 1999.
Akty prawne i normatywne
[14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008 r. nr 215, poz. 1366).
[15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542).
[16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546, ze zm.).
[17] Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r., poz. 2278).
[18] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672).
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt.: Opracowanie metodologii obliczania wielkości emisji zorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza z procesów magazynowania i przeładunku ropy naftowej, metanolu oraz płynnego gazu LPG towarzyszących eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - praca INiG - PIB na zlecenie MNiSW; nr zlecenia: 0112/SN/16, nr archiwalny: DK-4100-177/16.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ceed74ff-badf-4ad4-8473-79802c104db4
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG.2017.03.06