Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ce59a8a7-eea0-4918-aa1f-2ca98ab377de

Czasopismo

Materiały Wysokoenergetyczne

Tytuł artykułu

Czynniki wpływające na bezpieczeństwo transportu lądowego i morskiego trinitrotoluenu (TNT) w kontenerach

Autorzy Pałucha, K.  Chmieliński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Factors affecting the safety of land and sea transport of containerised trinitrotoluene (TNT)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Istotą prezentowanego artykułu jest wskazanie uwarunkowań realizacji zadań przewozowych związanych z bezpieczeństwem transportu lądowego i morskiego trójnitrotoluenu (TNT) w kontenerach zamkniętych. Na podstawie analizy wykonanych zadań i uwarunkowań oraz wymogów realizacji przez Pol-Mare usług transportowych zaprezentowane zostały czynniki wpływające na bezpieczeństwo TNT w transporcie. Pol-Mare posiada ponad 10-letnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w zakresie usług dotyczących bezpiecznej obsługi ładunków niebezpiecznych wszystkich klas, w tym też TNT.
EN The purpose of the article is to present the conditions relating to the implementation of the requirements for safety-related land and sea transport of containerised trinitrotoluene (TNT) . Based on analysis of the tasks performed, and the conditions and requirements of execution by Pol-Mare Ltd. transport services, factors affecting the safety of TNT transportation are presented. Pol-Mare Ltd. has over 10 years’ experience and expertise in the field of services relating to the safe handling of dangerous goods of all classes including TNT.
Słowa kluczowe
PL materiały niebezpieczne   bezpieczeństwo transportu   materiały wybuchowe  
EN hazardous materials transportation safety   explosives  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego
Czasopismo Materiały Wysokoenergetyczne
Rocznik 2016
Tom T. 8
Strony 81--90
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor Pałucha, K.
  • Pol-Mare Sp. z o.o. Sp. k., ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia, PL
autor Chmieliński, M.
Bibliografia
[1] Kodeks IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) – Międzynarodowy Morski Kodeks Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO - International Maritime Organization), stanowiący załącznik do Międzynarodowej konwencji 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 1319 i 320, z 1986 r. Nr 35, poz. 177, z 2005 r. Nr 120, poz. 1016 oraz 22008 r. Nr 191, poz. 1173) wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321), obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia9 października 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów międzynarodowych dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych oraz ładunków masowych statkami morskimi (Dz. Urz. MTBiGM poz. 71).
[2] Chmieliński Mirosław, Pałucha Krzysztof. 2014. Spedycja portowo-morska w aspekcie bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych klasy 1 w portach Gdańska i Gdyni. VI Konferencja Naukowa LogMare’14, AMW Gdańsk 15-17.10.
[3] Pałucha Krzysztof, Chmieliński Mirosław. 2015. Zarys problematyki bezpieczeństwa transportu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałem wybuchowym w portach Gdańska i Gdyni. Materiały Wysokoenergetyczne 7: 31-43.
[4] Chmieliński Mirosław, Pałucha Krzysztof, Obsługa logistyczna i bezpieczeństwo transportu morskiego materiałów wybuchowych. X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa” WAT 15-18.09.2014.
[5] Hamera Jacek, Chmieliński Mirosław, Hoppe Jerzy, Jakusz Przemysław, Zasady przewozu i składowania towarów niebezpiecznych, na przykładzie materiałów wybuchowych i amunicji. Zeszyty Naukowe AMW 170K/1. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technika i Uzbrojenie Morskie” NATCon 2007, Gdynia 2007.
[6] ADR – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641), wraz ze zmianami.
[7] RID – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 137, poz. 804 i 805 wraz ze zmianami).
[8] Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, ze zmianami).
[9] Pałucha Krzysztof, Puchalski Jerzy, Śliwiński Andrzej. 2004. Statki poziomego ładowania. Gdynia : TRADEMAR, ISBN 83-900731-1.
[10] Rekomendacje dot. transportu materiałów niebezpiecznych oraz operacji związanych w portach. Aneks II - transport i obchodzenie się z ładunkami niebezpiecznymi k1.1 /IMO. MSC.Circ.675 z 09.12.1994r.
[11] Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179).
[12] Ustawa z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 ze zmianami).
[13] Zarządzenie Porządkowe Nr 4 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 7 sierpnia 2000 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na obszarze morskich portów i przystani (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 108, poz. 705).
[14] Konwencja CSC (Convention for Safe Containers), Międzynarodowa konwencja o bezpiecznych kontenerach, sporządzona w Genewie dnia. 2 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 24, poz.118 z późniejszymi zmianami).
[15] Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 ze zmianami).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ce59a8a7-eea0-4918-aa1f-2ca98ab377de
Identyfikatory