Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ccf84c4f-e96e-49ba-88c3-5593aba57b7a

Czasopismo

Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa

Tytuł artykułu

Odpady elektryczne i elektroniczne - podstawy prawne, bariery i zarządzanie a obowiązek recyklingu

Autorzy Gołąbek, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Electric and electronic waste — legal basis, barriers and management with respect to recycling obligations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł porusza ważny aspekt ochrony środowiska związany z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Masowa produkcja tego typu urządzeń we wszystkich gałęziach przemysłu, a także częsta wymiana zużytego sprzętu na nowy generuje problem zarówno odzysku, jak i recyklingu wycofanych z eksploatacji tzw. „ elektrośmieci ". Problem ten stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Artykuł ma na celu przede wszystkim przedstawienie podstaw prawnych regulujących obrót i zarządzanie tego typu odpadami oraz zobowiązań, jakie ciążą na podmiocie wprowadzającym. Dodatkowo opisano bariery, obowiązki oraz działania pozwalające potencjalnym producentom postępować zgodnie z ustawą. Problem odpadów elektrycznych i elektronicznych przedstawiono na przykładzie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, który jest wiodącą jednostką naukową specjalizującą się w produkcji nowoczesnych urządzeń z branży górniczej oraz teleinformatycznej. Przedstawiając obecną sytuację dotyczącą wprowadzania na rynek swoich produktów oraz zasad postępowania z chwilą zakończenia eksploatacji w kraju i za granicą, mamy nadzieję zwiększyć świadomość ekologiczną zarówno wśród osób prawnych, jak i zwykłych obywateli. Artykuł ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do rejestracji prowadzonej działalności w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (GIOŚ). Propagujemy również proekologiczne działania nastawione na prawidłowe postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, które automatycznie przełożą się na stan środowiska naturalnego, a tym samym — na nasze zdrowie.
The article features an important aspect of environmental protection related to worn electric and electronic equipment. Mass production of such equipment in all industrial sectors, along with frequent replacement of old to new equipment, results in the issue of recovery and recycling of no longer used electric waste. This issue is a serious threat to the natural environment. The article aims to present the laws regulating the management of electric waste as well as the resulting obligations. Additionally, the author described the barriers, obligations, methods, and operations which enable potential manufacturers to operate in compliance with the laws. The issue of electric and electronic waste was exemplified by the operations of the Institute of Innovative Technologies EMAG which is a leading R&D organization specialized in the production of state-of-the-art equipment for mining and telecommunications. The author described how EMAG's products are launched onto the market and how they are dealt with once their exploitation is over both in Poland and abroad. This is intended to increase the ecological awareness among organizations and citizens. The objective of the article is to encourage organizations to register their operations with the Chief Inspectorate for Environmental Protection (GIOŚ). Additionally, the article propagates pro-ecological operations aimed at proper management of worn electric and electronic equipment. This will automatically improve the condition of the environment and, naturally, human health.
Słowa kluczowe
PL odpady elektryczne   odpady elektroniczne   recykling  
EN electric wastes   electronic wastes   recycling  
Wydawca Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Czasopismo Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
Rocznik 2012
Tom R. 50, nr 10
Strony 30--38
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab.
Twórcy
autor Gołąbek, A.
  • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Bibliografia
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., m 180, poz. 1495 z późn. zm.).
2. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2009 r., GIOS, Warszawa, czerwiec 2011 r.
3. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — komentarz, red. Maria Duczmal, Dom Wydawniczy ABC Grupa Wolters Kluwer, 2009 r.
4. Funkcjonowanie i nieprawidłowości w systemie zarządzania ZSEiE w Polsce (raport opracowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową). Publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: „Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz transferu wiedzy w zakresie zagospodarowywania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województw: mazowieckiego i śląskiego". finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Warszawa 2011 r.
5. Zyśk J.: Nieprawidłowości w systemie zarządzania ZSEiE w Polsce. Odpady i Środowisko, 2010 r. nr 2(62).
6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych, praca zbiorowa, współpraca Sintef Stiftelsen, wyd. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa 2011 r.
7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego.
8. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2001 r., nr 63, poz. 638; z 2003 r., nr 7, poz. 78; z 2004 r.. nr 11, poz. 97; nr 96, poz. 959; z 2005 r., nr 175, poz. 1458).
9. Recycling—From E-Waste to Resources. UNEP, 2009 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ccf84c4f-e96e-49ba-88c3-5593aba57b7a
Identyfikatory