Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cc99e48b-f561-45e1-892d-fda1ae7a4f3f

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Prawny obowiązek projektanta w zakresie określenia obszaru oddziaływania obiektu

Autorzy Smarż, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The designer's legal obligation to determine the impact area of the object
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Określenie obszaru oddziaływania obiektu należy do obowiązków ustawowych projektanta, który informację o tym obszarze powinien zamieścić w projekcie. Pojęcie tego obszaru jest jednak nieprecyzyjne i może być przedmiotem różnej oceny ze strony projektanta oraz organu administracji architektoniczno-budowlanej. Obszar oddziaływania obiektu jest określany na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, które mogą wprowadzić związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Obszar ten jest określany indywidualnie w konkretnej sprawie.
EN Determination of the impact area of the object is a statutory responsibility of the designer, who should include information about this area in the project. Unfortunately, performing this obligation is not easy, because the concept of this area is imprecise and can be the subject of various assessments on the part of the designer and the architectural and construction administration body. The impact area of the object is determined on the basis of generally applicable regulations that may introduce limitations related to this object in the development, including building, of this area. As a consequence of the above, this area is determined individually in a specific case.
Słowa kluczowe
PL obowiązek prawny   definiowanie   projektant   oddziaływanie obiektu   obszar oddziaływania  
EN legal obligation   definition   designer   impact of the object   impact area  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 4
Strony 210--212
Opis fizyczny Bibliogr. 31 poz.
Twórcy
autor Smarż, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Radom
Bibliografia
[1] DzU z 2017 r., poz. 1332.
[2] DzU nr 80, poz. 718.
[3] Por. A. Kosicki: Pojęcie "obszaru oddziaływania obiektu" w ustawie - Prawo budowlane. Dodatek do Nieruchomości 2011, nr 6, s.10 oraz T. Asman, Z. Niewiadomski [w:] Prawo budowlane. Komentarz (red.) Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2009, s. 82.
[4] Por. art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego oraz wyrok WSA w Krakowie z 10 lipca 2017 r. II SA/Kr 605/17, Legalis nr 1690163.
[5] Wyroki NSA: z 12 kwietnia 2011 r. II OSK 644/10, Legalis nr 537531; 5 kwietnia 2010 r. II OSK 666/09, Legalis nr 223832; z 23 marca 2012 r. II OSK 26/11, Legalis nr 777708; z 1 kwietnia 2011 r. II OSK 563/10, Legalis nr 348328.
[6] Por. wyrok NSA z 26 czerwca 2012 r. II OSK 1613/11, Legalis nr 507348.
[7] Wyrok NSA z 1 kwietnia 2011 r. II OSK 563/10. Legalis nr 348328.
[8] Wyrok WSA w Krakowie z 28 lutego 2017 r. II SA/Kr 1200/16, Legalis nr 1598634.
[9] Wyrok WSA w Łodzi z 9 marca 2017 r. II SA/Łd 725/16, Legalis nr 1599967.
[10] Wyrok NSA z 1 kwietnia 2011 r. II OSK 563/10, Legalis nr 348328 oraz wyrok WSA w Gdańsku z 15 marca 2017 r. II SA/Gd 743/16, Legalis nr 1597165.
[11] Wyrok NSA z 28 marca 2007 r. II OSK 208/06, Legalis nr 93919.
[12] Wyrok WSA w Poznaniu z 20 kwietnia 2017 r. II SA/Po 664/16, Legalis nr 1635169.
[13] Wyrok NSA z 28 marca 2007 r. II OSK 208/06, Legalis nr 93919 oraz wyrok WSA w Białymstoku z 17 sierpnia 2010 r. II SA/Bk 349/10, Legalis nr 245242.
[14] Wyrok NSA z 18 lipca 2014 r. II OSK 609/13, Legalis nr 1161758.
[15] Kostka Z.: Prawo budowlane. Komentarz. Gdańsk 2005, s. 21.
[16] Wyrok NSA z 24 listopada 2016 r. II OSK 443/15, Legalis nr 1555428.
[17] Wyrok NSA z 6 czerwca 2013 r. II OSK 332/12, Legalis nr 763506; wyrok WSA w Olsztynie z 19 września 2013 r. II SA/OI 496/13, Legalis nr 762053; wyrok WSA w Białymstoku z 23 maja 2013 r. II SA/Bk 546/12, Legalis nr 719995.
[18] NSA w wyroku z 17 maja 2013 r. II OSK 176/12, Legalis nr 763079 oraz wyrok WSA w Kielcach z 15 kwietnia 2014 r. II SA/Ke 990/13, Legalis nr 964028.
[19] Wyrok NSA w Warszawie z 18 stycznia 2011 r. II OSK 338/10, Legalis nr 354115.
[20] Wyrok WSA w Łodzi z 9 marca 2017 r. II SA/Łd 725/16, Legalis nr 1599967.
[21] Wyrok WSA w Łodzi z 4 czerwca 2014 r. II SA/Łd 239/14, www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
[22] Por. art. 29 ust. 1 pkt 1a dodany ustawą z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 443).
[23] Bielecki M.: Zmiany w Prawie budowlanym 2015 - zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego. Cz. II. "Nieruchomości", nr 5/2015, s. 13.
[24] Por. dodany przepisami ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw art. 20 ust. 1 p. 1c Prawa budowlanego.
[25] Por. dodany do art. 34 ust. 5 Prawa budowlanego.
[26] Wyrok WSA w Białymstoku z 3 października 2017 r. II SA/Bk 499/17, Legalis nr 1683006.
[27] W uzasadnieniu tym podano, że obowiązek projektanta do określenia obszaru oddziaływania obiektu wynikał m.in. z art. 5 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1 p. 1, art. 34 ust. 3 p. 1 Prawa budowlanego i przepisów § 7 ust. 1, § 8 ust. 3 pkt 1 i 2, § 11 ust. 2 p. 3 i 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU poz. 462 z późniejszymi zmianami).
[28] Wyrok TK z 20 kwietnia 2011 r., Legalis nr 316375.
[29] Wyrok WSA w Gdańsku z 5 kwietnia 2017 r. II SA/Gd 119/17, Legalis nr 1597210.
[30] Wyrok WSA w Poznaniu z 20 kwietnia 2017 r. II SA/Po 664/16, Legalis nr 635169.
[31] Wyrok NSA z 29 września 2010 r. II OSK 1481/09, Legalis nr 553955.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cc99e48b-f561-45e1-892d-fda1ae7a4f3f
Identyfikatory