Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cb65aa58-ce27-4d86-90a4-3c28afed34f4

Czasopismo

Przegląd Komunikacyjny

Tytuł artykułu

Integracja głównych dworców autobusowych i kolejowych w miastach wojewódzkich w Polsce

Autorzy Jurkowski, W. 
Treść / Zawartość http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/pl/strona-glowna/
Warianty tytułu
EN Integration of main bus and railway stations in voivodship cities in Poland
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ze względu na brak odpowiedniej infrastruktury bądź nieopłacalność przewozów dostępność transportu kolejowego jest ograniczona. Dlatego też podstawą sprawnego systemu transportu zbiorowego jest uzupełnianie sieci kolejowej komunikacją autobusową. Z punktu widzenia pasażera ważnym elementem jest możliwość sprawnej przesiadki, stąd niezbędna wydaje się integracja tych dwóch systemów, głównie w wymiarze przestrzennym. Celem artykułu jest ocena integracji głównych dworców kolejowych i autobusowych. Badanie oparte zostało o miasta wojewódzkie, które ze względu na swoją funkcję pełnią rolę najważniejszych węzłów przesiadkowych w kraju. Uwaga zostanie zwrócona na lokalizację dworców w przestrzeni miasta, ich odległość, ale również bariery przestrzenne, które mogą utrudniać ewentualną przesiadkę.
EN Availability of rail transport is limited, due to lack of infrastructure or unprofitable. Therefore the linkage between rail and bus network are the basis of an efficient public transport system. From a passenger's perspective, the most important role plays spatial integration (in thecontext of transfer). The aim of the article is toe valuate the integration of the main railway and bus stations. The study is based on the voivodship cities, which are the most important transport nodes in this country. Author focus on the location of stations in the city space, their distance, but also the spatial barriers that may hinder a possible transfer.
Słowa kluczowe
PL dworzec kolejowy   dworzec autobusowy   węzeł przesiadkowy  
EN railway station   bus station   transport node  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Przegląd Komunikacyjny
Rocznik 2018
Tom R. 73, nr 5
Strony 22--26
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jurkowski, W.
  • doktorant, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski, wojciech.jurkowski@uwr.edu.pl
Bibliografia
[1] Bocheński T. Analiza rozmieszczenia i funkcjonowania stacji pasażerskich i dworców kolejowych w Polsce. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017, 20(1), 19-35.
[2] Burnewicz, J. Polityka transportowa wobec potrzeby integracji transportu pasażerskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2012, 45, 33-55.
[3] Ciechański A. Integracja kolei z innymi środkami publicznego transportu pasażerskiego. Doświadczenia polskie a krajów ościennych. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2006,12, 113-135.
[4] Chien, S., Schonfeld, P. Joint optimization of a rail transit line and its feeder bus system. Journal of advanced transportation, 1998, 32(3), 253-284.
[5] Gadziński, J., Beim, M. Dostępność przestrzenna lokalnego transportu publicznego w Poznaniu. Transport miejski i regionalny, 2009,5,10-16.
[6] Goliszek S. Zmiany dostępności miejskim transportem zbiorowym w Lublinie w wyniku inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE do roku 2020.Transport Miejski i Regionalny, 2014,9,15-21.
[7] Goliszek S., Połom M. Porównanie dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej na koniec perspektywy UE 2007-2013. Transport Miejski i Regionalny, 2016, (3), 16-27.
[8] Grad, N. Modernizacja dworców kolejowych w perspektywie EURO 2012. Prace Geograficzne/Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, (124), 73-84.
[9] Hawlena, J., Urbanek, A. Koleje kontra samoloty-konkurencyjność szybkich przewozów pasażerskich w Europie i Polsce. TTS Technika Transportu Szynowego, 2012 19(3), 16-22.
[10] Jurkowski W. Stacje kolejowe w strefach podmiejskich jako zintegrowane węzły przesiadkowe. Analiza porównawcza Krakowa, Łodzi, Poznania i Wrocławia, Problemy Rozwoju Miast, 2016,4,53-63.
[11] Komisja Europejska. Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu-dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, 2011, Bruksela.
[12] Koźlak, A. Znaczenie usprawnienia pasażerskich powiązań międzygałęziowych dla poprawy dostępności transportowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2012, 45,57-71.
[13] Kruszyna, M. Dworzec kolejowy jako węzeł mobilności. Przegląd Komunikacyjny, 2012, 10,34-37.
[14] Kruszyna, M. Zintegrowane węzły przesiadkowe kolejowo-drogowe przy małych stacjach i przystankach kolejowych. Transport Miejski i Regionalny, 2012, (2), 2-4.
[15] Ministerstwo Infrastruktury, Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025,2005, Warszawa.
[16] Zemp S., Stauffacher M., Lang D. J., Scholz R. W. Generic functions of railway stations - A conceptual basis for the development of common system understanding und assessment criteria.Transport Policy, 2011,18 (2), s. 446-455.
[17] Żurkowski, A. Zastosowanie modelu cena-czas do szacowania podziału zadań przewozowych w podróżach międzyaglomeracyjnych. Zeszyty Naukowo-Techniczne, 2012, nr 2 (98), 277-286.
[18] http://www.urbanity.pl/dolnosla-skie/wroclaw/dworzec-pks-i-gale-ria-handlowa,b7385,26.07.2017
[19] https://jakdojade.pl, 25.07.2017
[20] https://www.google.pl/maps, 25.07.2017
[21] http://pkpsa.pl/grupa-pkp/raport--pwc/Raport/2.lnwestycja-w-Przy-szo-raport-A4.pdf, 27.07.2015.
[22] https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i--analizy/analizy-i-monitoring/staty-styka-przewozow-pa, 22.07.2017
[23] http://www.bip.lublin.eu/bip/ um/index.php?t=200&id=249876, 20.07.2017
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cb65aa58-ce27-4d86-90a4-3c28afed34f4
Identyfikatory