Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ca1f8798-6a63-4fb9-aa81-484eb107a03f

Czasopismo

Budownictwo i Architektura

Tytuł artykułu

Idea smart city a przeciwdziałanie degradacji miast

Autorzy Gorgol, N. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Smart city idea and alleviation of the cities’ degradation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Każde kolejne pokolenie żyje w coraz szybszym tempie, dlatego również miasta podlegają coraz szybszym procesom transformacji. Stoją one przed coraz trudniejszymi wyzwaniami zarówno ze względu na ilość, jak i tempo zachodzenia w nich procesów transformacji (takich jak m.in. wysoki wskaźnik emigracji, utrata konkurencyjności, degradacja przestrzeni miejskiej i środowiska). Bez wprowadzenia zintegrowanych programów przeciwdziałających degradacji miast, poprawa jakości życia mieszkańców oraz przestrzeni miejskiej zdają się być niemożliwe. Podejmuje się wiele prób mających na celu znalezienie „remedium” dla współczesnych miast. Na popularności zyskuje idea Smart City, wprowadzana w coraz większej ilości ośrodków w Europie. Smart city to miasto inteligentne, czyli takie, które wykorzystuje postęp technologiczny „w służbie” mieszkańcom. Jednym z najważniejszych aspektów smart cities jest synergia wielu elementów składających się na obraz miasta: uwarunkowań społecznych, kulturowych i administracyjnych, gospodarki, warunków mieszkaniowych, inteligentnych technologii oraz inteligentnego transportu. Powiązanie ze sobą wszystkich tych czynników umożliwia efektywny, trwały i zrównoważony rozwój danego ośrodka. Dzięki „inteligentnemu” zarządzaniu przestrzeniami publicznymi, infrastrukturą i transportem oraz świadomemu społeczeństwu Smart City umożliwia wzrost konkurencyjności miejscowości w poszanowaniu standardu życia jego mieszkańców oraz środowiska naturalnego. Artykuł stawia pytanie o metody wdrażania idei smart city, jako najbardziej efektywnego procesu transformacji współczesnych miast na przykładzie trzech miast: Wiednia, Zurychu i Krakowa.
EN Every single generation tends to live in more and more hectic pace. This is why cities are also going through transformation processes more rapidly. There are many challenges ahead of the cities, not only due to the number, but also because of the pace of transformation processes, such as: high rate of emigration, loss of the competitiveness of cities, degradation of urban space and environment. Undoubtedly, without any integrated programs undertaken to alleviate symptoms of the degradation of cities, neither the improvement of inhabitants’ life quality nor the valuable urban space quality may be provided. There are numerous attempts to find the ‚remedy’ for contemporary cities. While being applied in a significant number of cities in Europe, the idea of smart city seems to be in the spotlight nowadays. This tendency brings up the question of what the term ‚smart city’ stands for. A ‚smart city’ would be compared to an intelligent city -the city which uses technological progress to serve its inhabitants. The most vital aspect of smart city is synergy of six basic factors adding up to the global image of a city: social, administrative and cultural conditioning; economy, living conditions, intelligent technologies and intelligent mobility. The combination of all mentioned above elements enables effective and continued growth of a particular city. Thanks to both intelligent governance of public space, infrastructure and transportation; and high awareness of the society the smart city idea ensures not only competitive but also sustainable growth of a city. The article poses a question of what means should be utilized to implement changes to effectively make a city smart. The article presents the analysis of three cities: Vienna, Zurich and Cracow.
Słowa kluczowe
PL smart city   miasto   wymiary smart city   forma miasta   rozwój zrównoważony   strategia Zurich 2035   inteligentne zarządzanie przestrzenią miasta   EU smart cities   Aspern Urban Innovation  
EN smart city   smart city dimensions   city   urban form   sustainable growth   Zurich 2035 strategy   intelligent governance of urban space   EU smart cities   Aspern Urban Innovation  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Czasopismo Budownictwo i Architektura
Rocznik 2017
Tom Vol. 16, nr 2
Strony 53--63
Opis fizyczny ibliogr. 22 poz., rys.
Twórcy
autor Gorgol, N.
  • Zakład Przestrzeni Urbanistycznych, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
Bibliografia
1. Zborowski A. (red.) Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce. Instytut Rozwoju Miast, Tom 5, Kraków 2009.
2. World Migration Report 2015. [w:] International Organization for Migration [dostęp:10.01.2016] https://www.iom.int/world-migration-report-2015.
3. Wallis A. Miasto i przestrzeń. PWN, Warszawa 1977.
4. Kostof S. The city assembled, the elements of urban form through history. Thames &Hudson, London 1992.
5. Kantarek A. O orientacji w przestrzeni miasta. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Seria architektura, Monografia 424, Kraków 2013.
6. EU smart cities. [w:] Rand Corporation [dostęp:20.02.2016] http://www.rand.org/randeurope/research/projects/eu-smart-cities.html.
7. Manville C., et al. Mapping smart cities in the EU. Brussels: European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department A: Economic and Scientific Policy, Jan. 2014 [dostęp:21.02.2016] http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507480/IPOL-ITRE_ET%282014%29507480_EN.pdf.
8. Van Beurden H. Dynamics of smart cities: inspiring views from experts across Europe, Amsterdam 2011.
9. Caragliu A., Del Bo C., Nijkamp P. Smart cities in Europe. 3rd Central European Conference in Regional Science – CERS, 2009.
10. Smart cities – Ranking of European medium-sized cities. Wiedeń: Centre of Regional Science, 2007 [dostęp:15.02.2016] http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf.
11. Global Liveability Ranking 2015 [w:] Economist Intelligence Unit [dostęp: 10.01.2016] http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Liveability2015.
12. Rahmenstrategie [w:] Smart city Wien, [dostęp:1.03.2016], https://smartcity.wien.gv.at/site/en/initiative/rahmenstrategie/.
13. Aspern Seestadt [w:] Smart city Wien, [dostęp:1.03.2016], https://smartcity.wien.gv.at/site/en/projekte/bauen-wohnen/aspern-seestadt/.
14. Strategien Zurich 2035 roz. Wachstum [w:] Stadt Zuerich, [dostęp:6.01.2016] https://www.stadt-zuerich.ch/epaper/portal/strategie_2035_output/web/flipviewerxpress.html.
15. Raeumliche Entwiklungsstrategie [w:] Stadt Zuerich, [dostęp:6.01.2016] https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau_u_planung/planung/ raeumliche_entwicklungsstrategie.html.
16. Flattblatt planungs instrumente [w:] tadt Zuerich, [dostęp:6.01.2016] https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/bewilligungen_und_beratung/beratung/planung/ best_practice_planungsinstrumente.html.
17. Europaallee [w:] Stadt Zuerich, [dostęp:8.01.2016] https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/entwicklungsgebiete/europaallee/kennzahlen.html.
18. Green City. [dostęp:17.01.2016] http://www.greencity.ch/de/areal/.
19. Miejski program rewitalizacji [dostęp:28.02.2016] http://rewitalizacja.krakow.pl/rewitalizacja/7346,artykul,miejski_program_rewitalizacji_krakowa.html.
20. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., SMART_KOM Kraków w sieci inteligentnych miast, Krakow 2014.
21. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., SMART_KOM czyli mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym Krakow 2015.
22. InfoParking 2.0. [w:] Miejska Infrastruktura, [dostęp:29.02.2016] http://mi.krakow.pl/.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ca1f8798-6a63-4fb9-aa81-484eb107a03f
Identyfikatory
DOI 10.24358/Bud-Arch_17-162_04