Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c899c02b-9f3c-4767-a1a2-e716d8b8f87a

Czasopismo

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Tytuł artykułu

Wpływ odmian klonów i wierzby oraz gęstości sadzenia na plon biomasy na cele energetyczne w 8 roku uprawy

Autorzy Styszko, L.  Fijałkowska, D. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/
Warianty tytułu
EN Impact of varieties, clones and planting density of willow on yield of biomass for energy purposes during 8th year of cultivation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy była ocena plonowania 10 odmian i klonów wierzby w drugiej 4-letniej rotacji uprawianych na glebie lekkiej w warunkach gospodarki wodnej opadoworetencyjnej przy zróżnicowanym zagęszczeniu zrzezów podczas sadzenia (15020, 22134 i 33200 szt.·ha-1). Doświadczenie składało się z okresu przygotowawczego (2007 rok) oraz dwóch 4-letnich okresów odrastania pędów (2008-2011 i 2012- 2015). W ramach gęstości sadzenia rozlosowano siedem odmian (Start, Sprint, Turbo, Ekotur, Olof, Jorr i Tordis) oraz trzy klony wierzby wiciowej (1047, 1054 i 1047D). W drugiej 4-letniej rotacji wpływ gęstości sadzenia w odniesieniu do efektu przeciętnego oraz interakcji gęstości sadzenia z częstotliwością koszenia oraz z odmianami na plon świeżej i suchej masy pędów oraz na zawartość suchej masy w pędach był nieistotny. Odmiany wierzby różniły się plennością. Najwyższe plony uzyskano przy uprawie odmian Ekotur i Tordis (przeciętnie 15,60 Mg·ha-1·rok-1 s.m., niższe – przy odmianie Olof (5,63 Mg·ha-1·rok-1 s.m.), bardzo niskie – u odmian i klonów: 1047, 1054, 1047D, Sprint, Turbo i Jorr (przeciętnie 2,49 Mg·ha-1·rok-1 s.m.), a najniższe - u odmiany Start (0,38 Mg·ha-1·rok-1 s.m.). Dwukrotne koszenie w pierwszej 4-letniej rotacji zmniejszyło plon suchej masy pędów w drugiej 4-letniej rotacji przeciętnie 2,7-krotnie u 10 genotypów, a u odmiany Ekotur 2-krotnie.
EN The aim of the study was to evaluate the yield of 10 varieties and clones of willow in the second 4-year rotation, cultivated on light soil under rainfall water-retention conditions, at various density of cuttings planting (15,020, 22,134 and 33,200 pieces per hectare). The experiment consisted of a preparatory period (year 2007) and two 4-year periods of shoots regrowth (2008-2011 and 2012-2015). Seven varieties (Start, Sprint, Turbo, Ekotur, Olof, Jorr and Tordis) and three clones (1047, 1054 and 1047D) were drawn within densities of planting. During the second 4-year rotation impact of planting density with respect to the average effect and to the interaction of density of planting with the cutting frequency and varieties on the yield of fresh and dry mass of shoots and the content of dry matter in the shoots was insignificant. Willow varieties differed in fertility. The highest yields were obtained during cultivation of Ekotur and Tordis varities (on average 15.60 Mg·ha-1·yr-1 of dry matter), lower for Olof variety (5.63 Mg·ha-1·yr-1 of dry matter), very low – for 1047, 1054, 1047D clones and Sprint, Turbo and Jorre varieties (an average of 2.49 Mg·ha-1·yr-1 of dry matter), and the lowest for Start variety (0.38 Mg·ha-1·yr-1 of dry matter). Double mowing during the first 4-years rotation decreased yield of dry mass of shoots during of the second 4-year rotation 2.7 times on the average for 10 genotypes and 2 times for Ekotur variety.
Słowa kluczowe
PL wierzba   odmiana   klon   gęstość sadzenia   biomasa   plon  
EN willow   cultivar   clone   planting density   biomass   yield  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Rocznik 2016
Tom z. 63, nr 3
Strony 461--468
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., tab.
Twórcy
autor Styszko, L.
autor Fijałkowska, D.
Bibliografia
[1] Bullard M.J., Mustil S.J., McMillan S.D., Nixon P.M.I., Carver P., Britt C.P.: Yield improvements through modification of planting density and harvest frequency in short rotation coppice Salix spp. -1. Yield response in two morphological diverse warieties. Biomass Bioenergy. 22, 2002, pp. 15-25.
[2] Caslin B., Finnan J., McCracken A.: Short Rotation Coppice Willow Best Practice Guidelines. Teagas AFBI, Belfast 2010.
[3] Kuś J., Matyka M.: Wydajność wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne w zależności od jakości gleby. Fragm. Agron. 26(4), 2009, s. 103-110.
[4] Lebresque M., Teodorescu T. I.: Field performance and biomass production of 12 willow and poplar clones in short-rotation coppice in southern Quebec (Canada). Biomass Bioenergy 29, 2005, pp. 1-9.
[5] Matyka M. 2013. Produkcyjne i ekonomiczne aspekty uprawy roslin na cele energetyczne. Rozpr. hab. Wydawnictwo IUNG-PIB Monogr. Rozpr. 35, Puławy, ss. 98.
[6] GUS 2015. Ochrona środowiska. www.stat.gov.pl {dostęp 06.05.2016 r.}.
[7] Stolarski J.M.: Agrotechniczne i ekonomiczne aspekty produkcji biomasy wierzby krzewiastej (Salix spp.) jako surowca energetycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2009, ss.145
[8] Styszko L., Fijałkowska D.: Influence of varieties and clones and planting density on dying out willow bushes in a 8-year. Wpływ odmian i klonów oraz gęstości sadzenia na zamieranie karp wierzby krzewiastej w 8-letnim cyklu uprawy. Progress in Plant Protection 55 (4), 2015, s. 488-493.
[9] Szczukowski S., Tworkowski J.: Produktywność oraz wartość energetyczna biomasy wierzb krzewiastych Salix sp. na różnych typach gleb w pradolinie Wisły. Post. Nauk Rol. 2, 2001, s. 29-38.
[10] Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M., Fortuna W.: Plon biomasy wierzby pozyskanej w krótkich rotacjach zbioru na plantacji przemysłowej. Fragm. Agron. 26(3), 2009, s. 146-155.
[11] Wilkinson J.M., Evans E.J., Bilsborrow P.E., Wright C., Hewison W.O., Pillbeam D.J.: Yield of willow cultivars at different planting densites in a commercial short rotation coppice in the north of England. Biomass Bioener. 31, 2007, s. 469-474.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c899c02b-9f3c-4767-a1a2-e716d8b8f87a
Identyfikatory
DOI 10.7862/rb.2016.229