Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c885b4d4-9638-4c37-931b-73bee35c44ac

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Otoczenie prawne a funkcjonowanie lotnisk lotnictwa ogólnego - przegląd zagadnień

Autorzy Jafernik, H.  Fellner, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Legal environment and operation of general aviation aerodromes – the overview
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Funkcjonowanie lotnisk lotnictwa ogólnego reguluje w Polsce ponad 20 krajowych i międzynarodowych aktów prawnych. Ich znajomość i stosowanie gwarantuje bezpieczną eksploatację lotnisk i lądowisk, jak również bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych. W artykule przedstawiono w sposób przeglądowy źródła prawa dla lotnictwa ogólnego oraz związane z jego rozwojem strategie i opracowania. W rozwoju lotnictwa ogólnego doniosłą rolę pełnią małe lotniska. Będąc miejscem „styku” sektora transportu lotniczego z lokalną gospodarką, zwiększają atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną regionu, stanowiąc jednocześnie „sensowny sposób na rozwój regionu”. Mimo to nadal nie istnieje żaden akt prawny regulujący wyczerpująco kwestię wsparcia finansowego inwestycji na lotniskach o znaczeniu lokalnym.
EN The functioning of general aviation aerodromes in Poland are regulated by more than 20 national and international legal acts. Knowledge about air law and its application ensures safe operations and flights at aerodromes and airfields. This paper summarizes source of law for general aviation and associated with its development strategies and reports. In the development of general aviation important role play small aerodromes, which are a “meeting point” for air transport sector and local economy, increase investments and tourism attractiveness of the region as well as are "meaningful way for the development of the region". Despite this, there is no legal act comprehensively regulating the issue of financial support for investment at important local aerodromes.
Słowa kluczowe
PL lotnictwo   lotnictwo ogólne   lotnisko   prawo lotnicze  
EN aviation   general aviation   aerodrome   air law  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 89
Strony 37--46
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
autor Jafernik, H.
  • Faculty of Transport, The Silesian University of Technology, Krasińskiego 8 Street, 40-019 Katowice, Poland, henryk.jafernik@polsl.pl
autor Fellner, R.
  • Civil Aviation Personnel Education Centre Silesian University of Technology, Krasińskiego 8 Street, 40-019 Katowice, Poland, rfellner@wp.pl
Bibliografia
1. Aneks 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, „Eksploatacja statków powietrznych”, Tom II, „Międzynarodowe lotnictwo ogólne - samoloty”, ICAO, wyd. 7, 2008.
2. Baza aktów prawnych Unii Europejskiej. „Transport lotniczy”. 2015. Available at: http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/transport.html?root_default= SUM_1_CODED%3D32,SUM_2_CODED%3D3205&obsolete=false.
3. Bielski Marek, Andrzej Krawczyk. 2010. „Bezpieczeństwo ruchu lotniczego”. Bezpieczeństwo pracy 4: 10-13. ISSN 0137-7043.
4. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Dz.U. L 204 z 5.8.2010. 5. Doskocz Mikołaj. 2014. „Lotniska lokalne, czyli sensowny sposób na rozwój regionu”. Dziennik Gazeta Prawna 54: 13. ISSN: 2080-6744.
6. EASA. 2015. Available at: http://www.easa.europa.eu.
7. European Commission policy initiative on aviation safety and a possible revision of Regulation (EC) No 216/2008, RELATED A-NPA 2014-12 – RMT.0613 – 13.3.2015. 8. European General Aviation Safety Strategy. EASA, 2012.
9. Google. “Lądowiska i lotniska”. 2015. Available at: http://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zGnSGT-KJ520.kRWy5VGBYyP0
10. IMGW. „Produkty meteorologiczne dla lotnictwa”. 2015. Available at: http://awiacja.imgw.pl/.
11. Jafernik Henryk, Radosław Fellner. 2015. Prawo i procedury lotnicze. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN: 978-83-7880-227-3.
12. Latajmy Bezpiecznie. „Zespół lokalizacji zagrożeń w lotnictwie cywilnym”. 2015. Available at: http://www.latajmybezpiecznie.org.
13. MIR. „Projekty rozporządzeń – transport”. 2015. Available at: http://mir.bip.gov.pl/dzial-transport/projekty_rozporzadzen_transport.html.
14. Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 21537 w sprawie wsparcia finansowego gmin w zakresie rozbudowy niewielkich lokalnych lotnisk.
15. Opinia przyszłościowa Komitetu Regionów z dnia 2 lipca 2003 r. dotycząca przepustowości regionalnych portów lotniczych, CdR 393/2002.
16. Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych. Przyjęty Uchwałą Nr 86/2007 Rady Ministrów w dniu 8 maja 2007 r., Ministerstwo Transportu, Warszawa, s. 89.
17. PAŻP. „Służba Informacji Lotniczej (AIS)”. 2015. Available at: http://www.ais.pansa.pl/.
18. PAŻP. „AMC POLSKA”. 2015. Available at: http://www.amc.pansa.pl.
19. PAŻP. “Pierwsze w Polsce warsztaty prawnicze nt. „Just Culture” ”. 2015. Available at: http://www.pata.pl/aap/Just_Culture_13-14.05.2013.pdf.
20. PKBWL. 2015. Available at: http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/transport/lotnictwo/bezpieczenstwo-w-ruchu-lotniczym/.
21. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie planu działań na rzecz stabilnej przyszłości lotnictwa ogólnego i korporacyjnego (2008/2134(INI)), Dz.U. C 67E z 18.3.2010, str. 5-10.
22. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk, Dz.U. 2013, poz. 810 z późn. zm.
23. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007, Dz.U. L 122 z 24.4.2014, str. 18-43.
24. Stelmach Anna., Andrej Novák, Alena Novák Sedláčková. 2012. Międzynarodowe regulacje prawno-organizacyjne w lotnictwie cywilnym. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji. ISBN 978-83-7789-114-8. 25. Sztucki Jarosław, Marek Gąsior, Grzegorz Zając. 2011. Zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Wydawnictwo Naukowe.
26. Serwis “Dla Pilota”. “Wykaz lotnisk”. 2015. Available at: http://lotniska.dlapilota.pl/.
27. ULC. „Rejestr lotnisk i ewidencja lądowisk”. 2015. Available at: http://www.ulc.gov.pl/pl/lotniska/rejestr-lotnisk-i-ewidencja-ladowisk.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c885b4d4-9638-4c37-931b-73bee35c44ac
Identyfikatory
DOI 10.20858/sjsutst.2015.89.4