Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c7d17343-57cb-4533-b41a-4ca1aeb3baa4

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Uwarunkowania planów rozwoju publicznego transportu wynikające z dokumentów strategicznych

Autorzy Kempa, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Determinants of public transport development plansarising fromstrategic documents
Konferencja Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu = Trip modelling and travel forecasting (12-13.06.2014 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z bezkrytycznego lub nieuzasadnionego przenoszenia założeń, zaleceń i zasad polityk transportowych formułowanych w dokumentach na szczeblu ponadkrajowym i krajowym na poziom polityki transportowej województwa, powiatu i gminy. Nieracjonalne wzorowanie się władz samorządowych na ogólnych hasłach i stwierdzeniach zawartych w strategicznych dokumentach unijnych i krajowych prowadzi do budowania błędnych lokalnych polityk transportowych. Konsekwencją takich działań może być wdrażanie przedsięwzięć inwestycyjnych, które nie mogą przynieść pożądanych rezultatów pod względem funkcjonalności i efektywności ekonomicznej. W artykule przedstawiono doświadczenia w powyższym aspekcie uzyskane podczas opracowywania planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego.
EN The purpose of this article is to pay attention to the risks arising from indiscriminate or unjustified transfer of assumptions, guidelines and principles of transport policies formulated in the documents at the level of supranational and national level onto transport policy at the voivodeship, county and municipality level. It very often occurs that local authorities imitate general slogans and statements contained in the strategic EU and national documents that leads to creation erroneous local transport policies. The consequence of such actions could be the implementation of investment projects, that may not bring the desired results in terms of functionality and economic efficiency. The article presents the experiences gained in this aspect when devising a plan of public transport development for kujawsko-pomorskie voivodeship.
Słowa kluczowe
PL polityka transportowa   plan publicznego transportu zbiorowego  
EN transport policy   public transport plan  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2014
Tom Nr 1(103)
Strony 165--177
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kempa, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, al. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, tel.: +48 52 340 8492, janke@utp.edu.pl
Bibliografia
[1] Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transport – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportowego. Komunikat Komisji Europejskiej. COM(2011)144 z dnia 28 marca 2011 r.
[2] Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Warszawa, 11 stycznia 2013 r.
[3] Dokument implementacyjny do strategii rozwoju transportu do 2020r. z perspektywą do 2030r. MTBiGM. Wersja z dnia 19 czerwca 2013r. Warszawa 2013.
[4] Fengler W., Heppe A., Nachhaltigkeit und Effzienz der Eisenbahn in Deutschland und Europa. Eisenbahntechnische Rundschau 7/8/2012.
[5] Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Załącznik do Uchwały Nr 239 RM z dnia 13 grudnia 2011 r. Monitor Polski z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 252.
[6] Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. MG, 2013 r.
[7] Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (projekt 2013 r.). Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.
[8] Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
[9] Rozporządzenie (WE) Nr 1370 Parlamentu Europejskiego i Rady (23 października 2007 r.) dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.
[10] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym.
[11] Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. MRR. Warszawa 2012.
[12] Strategia Europa 2020. Rada Europejska 17 czerwca 2010 r.
[13] Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r. Dokument przyjęty 22 stycznia 2013 r. przez Radę Ministrów.
[14] Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego - Plan modernizacji 2020+. Załącznik do uchwały Nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. Toruń 2013.
[15] Studium techniczno -ekonomiczno-środowiskowego dla zadania: „Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna – Port Lotniczy w Bydgoszczy”. Etap I. Halcrow Group SP z o.o. Oddział w Polsce. Warszawa 2010.
[16] Studium transportowe miasta Bydgoszczy wraz z oceną stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Katedra Budownictwa Drogowego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2011 – 2012.
[17] Studium transportowe województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Katedra Budownictwa Drogowego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2013.
[18] Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012–2015. Komunikat Komisji Europejskiej (COM2012) 323 finał z 30 maja 2012 r. (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2012_poland_pl.pdf).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c7d17343-57cb-4533-b41a-4ca1aeb3baa4
Identyfikatory