Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c7b8839c-7b1d-42b6-a2dc-4a537b242210

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wielokryterialna metoda oceny stopnia zdegradowania nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk wykonanych z betonu cementowego

Autorzy Barszcz, P.  Blacha, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Multi-criteria method for evaluating the degree of degradation surface elements functional airports made of cement concreto
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Analiza wielokryterialna przedstawiona w artykule jest metodą oceny ważonej wspomagającej ocenę zdegradowania nawierzchni lotniskowych. Jej podstawa zawiera się w określeniu wielu kryteriów wyboru wariantu z uwzględnieniem różnych wag poszczególnych kryteriów. Istotnym czynnikiem, który ma wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych jest właściwe zarządzanie lotniskami w oparciu o uzyskane w sposób systemowy informacje o stanie nawierzchni ich elementów funkcjonalnych. Jednym z elementów szacowania stanu technicznego nawierzchni lotniskowych jest ocena stopnia ich zdegradowania prowadzona w oparciu o stwierdzone uszkodzenia i przeprowadzone naprawy. Takie podejście pozwala na zaplanowanie niezbędnych zasobów potrzebnych do wykonania napraw i racjonalne zaplanowanie remontów. Wskaźnik oceny stopnia zdegradowania powierzchni badanej nawierzchni obliczany w oparciu o obmiarowane uszkodzenia i naprawy pozwala na całościową ocenę ich stanu technicznego. Podstawową informacją niezbędną do oceny stopnia zdegradowania nawierzchni jest pozyskanie danych z przeprowadzonej inwentaryzacji. W oparciu o uzyskane dane o uszkodzeniach i wykonanych naprawach analizuje się stopień zdegradowania nawierzchni lotnisk i na tej podstawie określa się kryteria ich oceny.
EN Multi-criteria analysis presented in the article is a method of evaluating the weighted co-normally requiring an assessment of degradation airfield pavements. Its base has in determining a number of criteria for the selection variant, taking into account different weights to each criterion. An important factor that affects the safety of the flight operations is appropriate of airport management based by obtained in system status information about the surface of the functional elements. One of the elements to estimate the technical conditio of airport pavement is to assess the degree of degradation performed based on the damage found and carriedsmoked repairs. This approach allows for planning the necessary resources needed to repair and rational planning of repairs. Indicator assessment of the degree of degradation area of the test surface is calculated based on the damage and repair as required allows for a comprehensive evaluation of their technical condition. The basic information needed to assess the degree of degradation is gaining ground data from the inventory. Based on the data of the damage and made repairs analyzed the degree of degradation and on the surfaces airport basis of defined criteria for their evaluation.
Słowa kluczowe
PL nawierzchnia lotniska   betonowa nawierzchnia lotniskowa   metody badań  
EN airfield pavements   airfield concrete   test method  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 48--54
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Barszcz, P.
autor Blacha, K.
Bibliografia
1. Barszcz P., Wesołowski M., System oceny stanu technicznego nawierzchni lotniskowych jako element procesu zarządzania jakością w lotnictwie wojskowym, Logistyka nr 6/2014.
2. Barszcz P., Wesołowski M., Szacowanie kryteriów oceny stopnia zdegradowania funkcjonalnych elementów nawierzchni lotniskowych wykonanych z betonu cementowego na podstawie danych uzyskanych z eksploatowanych obiektów, Logistyka nr 6/2015.
3. Pakiet Statistica PL dla Windows. Wyd. StatSoft, Kraków 1994.
4. Smirnow N. N., Ickowicz A. A., Obsługa i remont techniki lotniczej według stanu. Tłumaczenie ITWL. Warszawa 2002.
5. SHAHIN M. Y., Pavement Management For Airports, Road, and Parking Lots. Wydanie drugie z roku 2007.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c7b8839c-7b1d-42b6-a2dc-4a537b242210
Identyfikatory