Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c70e0f8b-2c52-4f63-a21b-d7939d281879

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Aplikacja prędkości interwałowych PPS do strukturalnego odwzorowania ośrodka geologicznego

Autorzy Bartoń, R. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Application of VSP interval velocity to the modeling of geological medium
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedmiotem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie wyników modelowania strukturalnego ośrodka geologicznego w domenie głębokości, przy wykorzystaniu prędkości fal podłużnych, pochodzących z azymutalnych pomiarów pionowego profilowania sejsmicznego PPS. Modelowania pola prędkości otrzymano na podstawie rozkładu prędkości interwałowych, obliczonych na podstawie inwersji sejsmicznej na transformacjach PPS-WPG. Uzyskany model prędkości posłużył do wykonania transformacji czas – głębokość sekcji sejsmicznych i obliczenia map strukturalnych. Przedmiotowa tematyka była podyktowana możliwością szerszego wykorzystania pomiarów PPS w polskim przemyśle naftowym, zwiększając szczegółowość rozpoznania ośrodka geologicznego (w stosunku do sejsmiki powierzchniowej), co może w istotnym stopniu rzutować na efektywność poszukiwań, eksploatacji węglowodorów oraz na dokładność wierceń otworów poziomych lub kierunkowych.
EN This article presents results of modeling structural geological medium in depth domain, by using the speed longitudinal waves, originating from azimuthal Vertical Seismic Profiling (VSP) measurements. The paper presents results of interval velocity modeling based on velocity distribution, calculated from seismic inversion on VSP-CDP transformations. The obtained velocity model was used to perform time – depth transformation of seismic sections and calculations of structural maps. The present topic was dictated by the possibility of wider usage of VSP measurements in the Polish Oil Industry, increasing the detail identification of geological medium (in relation to seismic surface), which may significantly affect the efficiency of exploration, exploitation of hydrocarbons and the accuracy of drilling horizontal or directional holes.
Słowa kluczowe
PL prędkości interwałowe   ośrodek geologiczny   odwzorowanie  
EN interval velocity   geological medium   modeling  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 525--531
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Bartoń, R.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Al-Chalabi M., Rosenkranz P. – Velocity-depth and time-depth relationships for a decompacted uplifted unit. Geophysical Prospecting 2002, vol. 50, pp. 661– 664.
[2] Al-Chalabi M. – Seismic velocites – a critique. First Break 1994, vol. 12, December.
[3] Bartoń R.: Wyznaczanie kierunkowych zmian prędkości fal poprzecznych w strefie okołootworowej na podstawie azymutalnych pomiarów PPS 3C. Nafta-Gaz 2014, nr 8, ss. 483 – 492.
[4] Bartoń R. – Zastosowanie prędkości interwałowych PPS do modelowania ośrodka geologicznego. Nafta-Gaz 2016, nr 3, ss. 155 –163.
[5] Jędrzejowska-Zwinczak H. – Inwersja sejsmiczna akustyczna i elastyczna fal podłużnych, konwertowanych i poprzecznych w zagadnieniach interpretacji złożowej. Prace Naukowe INiG 2009, nr 160, Kraków.
[6] Li Y., Hewett B. – Borehole seismic quantitative diagnosis of a seismic velocity model for 3D seismic imaging of subsurface structures. Geophysical Prospecting 2014, vol. 62, pp. 719 –739.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja V – Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych (ResDev). Sesja posterowa
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c70e0f8b-2c52-4f63-a21b-d7939d281879
Identyfikatory