Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c50542d8-b40f-4c85-b091-1dd43afafdc2

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Właściwości płytkich gleb pobagiennych na kredzie jeziornej oraz ocena składu chemicznego wód gruntowych

Autorzy Jarnuszewski, G.  Meller, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Properties of post-bog soils developed on lacustrine chalk and rate ground soil water properties
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Płytkie gleby pobagienne na kredzie jeziornej charakteryzują się specyficzną budową związaną z ich dwuetapową genezą. Postępujący proces murszenia wpływa na właściwości fizykochemiczne i chemiczne poziomu powierzchniowego gleb organogenicznych. Znaczenie ma także rodzaj materiału, na którym gleby te powstały. Istotnym czynnikiem jest także sposób ich użytkowania oraz uwilgotnienie. Skład chemiczny wód gruntowo-glebowych jest zróżnicowany i często związany ze sposobem rolniczego użytkowania terenów zlewni. Wody gruntowo-glebowe na terenie zlewni użytkowanych rolniczo charakteryzują się różnym stanem zanieczyszczenia pod względem zawartości azotu i jego form oraz makro- i mikroelementów.
EN Shallow post-bog soils on lacustrine chalk are characterised by a specific texture connected with their two-stage genesis. Ongoing muck-formation process affects physicochemical and chemical properties of surface horizon of organogenic soils. The material on which the soils developed is of great importance as well as their use and moisture. Chemical composition of groundwater varies and is often related to agricultural use of the area within the catchment area. Soil-ground waters of the catchment area under agricultural use differ in the degree of contamination, the content of nitrogen and its forms and macro- and micro-elements.
Słowa kluczowe
PL gleby pobagienne   kreda jeziorna   wody gruntowo-glebowe   właściwości chemiczne gleb  
EN post-bog soils   ground-soil waters   lacustrine chalk   soil chemical properties  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2013
Tom nr 149 (29)
Strony 5--13
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab.
Twórcy
autor Jarnuszewski, G.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zakład Gleboznawstwa
autor Meller, E.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zakład Gleboznawstwa
Bibliografia
1. GOTKIEWICZ J., PAWLUCZUK J., PIWOWARSKA M., 2006: Zawartość składników mineralnych w glebach gytiowo-murszowych obiektu Gązwa. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 6 z. 2 (18) s. 65-75.
2. KABATA-PENDIAS A., PIOTROWSKA M., MOTOWICKA-TERELAK T., MALISZEWSKA-KORDYBACH B., FILIPIAK K., KRAKOWIAK A., PIETRUCH C., 1995: Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb (metale ciężkie, siarka i WWA). Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1995.
3. KIRYLUK A., 2003: Wpływ sposobu użytkowania torfowiska niskiego na zawartość biogenów i innych składników w wodach gruntowych i w wodach z rowów melioracyjnych na obiekcie Supraśl Dolna. Acta Agrophisica 1(2), s. 245-253.
4. KIRYLUK A., 2009: Proces grądowienia w pobagiennych ekosystemach łąkowych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 2009: t. 9 z.4 (28), s.59-69.
5. KRZYWONOS K., 1993. Organogeniczne gleby węglanowe na kredzie jeziornej. Charakterystyka i klasyfikacja. Wiadomości Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, t.17, z. 3, s. 37-55.
6. MELLER. E., 2006: Płytkie gleby organogeniczno-węglanowe na kredzie jeziornej i ich przeobrażenia w wyniku uprawy. AR w Szczecinie, rozprawy nr 233.
7. NIEDŹWIECKI E., ŁYDUCH L., 1992: Zawartość niektórych mikroelementów w glebach gytiowo-murszowych oraz w roślinności trawiastej nad Jeziorem Miedwie. VII Sympozjum nt. Mikroelementy w rolnictwie Kom. Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN we Wrocławiu, Katedra Chemii Rolniczej AR we Wrocławiu. 16-17 września 1992, s. 340-342.
8. RAUBA M., 2009: Zawartość związków azotu i fosforu w wodach gruntowych zlewni użytkowanej rolniczo na przykładzie zlewni rzeki Śliny. Ochro-na Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 40, s. 505-512.
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Dz. U. Nr 143, poz. 896.
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz. U. Nr 165, poz. 1358 i 1359.
11. SYSTEMATYKA GLEB POLSKI, 2011: Wydanie V. Rocz. Glebozn. 62 (3), s. 1-193.
12. DURKOWSKI T., 2005: Jakość wód gruntowych i powierzchniowych na obszarze szczególnie narażonym (zlewnia Jeziora Miedwie). Warszawa 2005. Inżynieria Ekologiczna nr 12, s. 23-24.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c50542d8-b40f-4c85-b091-1dd43afafdc2
Identyfikatory