Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c264b602-6b0b-45b0-a438-6a6d42ecd6d4

Czasopismo

Przegląd Papierniczy

Tytuł artykułu

Efektywność instalacji mielenia

Autorzy Biel-Tyralska, A.  Tyralski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Efficiency of refining systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Mielenie włókien jest jednym z ważniejszych subprocesów w ramach produkcji papierniczej, jednakże charakteryzuje się zdecydowanie niską efektywnością energetyczną. Artykuł pokazuje podstawowe i nowe aspekty mielenia włókien. Dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej, technologicznej i eksploatacyjnej instalacji mielenia musi być wielokierunkowe. Powinno m.in. obejmować modernizacje zmierzające do obniżenia mocy biegu jałowego oraz lepszego wykorzystania mocy efektywnej poprzez zwiększenie homogeniczności obróbki włókien. Należy też zadbać o zapewnienie warunków umożliwiających dokładną ocenę efektywności technologicznej mielenia włókien z uwzględnieniem wpływu intensywności generowania frakcji drobnej (krylu) w trakcie mielenia. Nie można też pomijać konieczności zastosowania właściwej obróbki masy jeszcze przed młynami. Zapewnienie możliwie dużej jednorodności obróbki włókien warunkuje stopień wykorzystania papierotwórczego potencjału włókien oraz powoduje zmniejszenie jednostkowego zużycia energii efektywnej wymaganej do zmielenia masy. Duża wartość skutecznej długości noży oraz mała średnica wirnika wpływają na zwiększenie energetycznej efektywności mielenia. Warunki takie spełnia innowacyjna koncepcja młyna o małym kącie rozwarcia stożka z komorą deflokulacji masy przed wlotem do strefy mielenia. W artykule przedstawiono również innowacyjne młyny o małym kącie stożka z napływem poprzecznym masy do strefy mielenia.
EN Pulp beating is one of the most important subprocesses within the scope of papermaking – it has, however, an extraordinarily bad energetic efficiency. The article shows basic and new aspects of pulp beating. The striving to increase the energy, technological and operational efficiency of the refining installation must be multi-directional. It should include upgrades to reduce idling power and better use of effective power by increasing the homogeneity of fiber processing. It should also be ensured that conditions enabling accurate assessment of the technological effectiveness of fiber refining are taken into account, taking into account the influence of the intensity of the fines (krill) generation during refining. One cannot omit the necessity of applying proper stock treatment before the mills. Ensuring the highest homogeneity of fiber processing determines the degree of papermaking potential of fibers and reduces the unit energy consumption required to refining the stock. The high value of the effective length of the knives and the small diameter of the rotor increase the energy efficiency of refining. Such conditions are met by the innovative concept of a refiner with a small angle of opening of the cone with a stock deflocculating chamber before entering the refining zone. The article also presents innovative refiners with a small angle of the cone with a lateral inflow of mass to the refining zone.
Słowa kluczowe
PL efektywność mielenia   masa celulozowa   homogeniczność obróbki włókien   energochłonność mielenia  
EN refining efficiency   cellulose stock   homogeneity of fiber processing   energy consumption in refining  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Papierniczy
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 4
Strony 255--260
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Biel-Tyralska, A.
  • Instytut Papiernictwa i Poligrafii, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka, ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź, alicja.biel-tyralska@p.lodz.pl
autor Tyralski, T.
  • Instytut Papiernictwa i Poligrafii, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka, ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
Bibliografia
[1] Biel-Tyralska Alicja, Tyralski Tomasz, Horajski Łukasz. „Młyn wielofunkcyjny do obróbki papierniczej masy włóknistej, zwłaszcza masy makulaturowej”. Zgłoszenie patentowe Nr P.411859.
[2] Biel-Tyralska Alicja. 2013-2015. Projekt badawczy „Energooszczędny system elastycznego przygotowania mas papierniczych z surowców zróżnicowanej rozwłóknialności”. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe. Poddziałanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe.
[3] Das S., Cresson T., Ramarao B.V. 2001. “Pulp Characterization Using Permeability Measures: Effect of Refining”, PIRA, International Refining Conference, March 28-29, 2001.
[4] Hietaniemi J., Gulichsen J. 1996. „Flow Properties of Medium-Consistency Fibre Suspensions”. J. Pulp Paper Sci. 22 (12) : J469.
[5] Kremsner Michael. 2014. „OptiFiner Pro–nowa generacja rafinerów firmy Valmet”. XVIII Międzynarodowa Konferencja Papiernicza PROGRESS’14, 23-25.09 Łódź.
[6] Naujock H.J. 2001. „Neue Aspekte der Mahlungstheorie”. Wochenblatt für Papierfabrikation 129 (8) : 498-505. Fortsetzung: Wochenblatt für Papierfabrikation 129 (9) : 590-592.
[7] Olejnik Konrad. 2011. „Optimization of the recycled pulp refining process”. Appita 84 (4) : 344-348.
[8] Olejnik Konrad. 2013. “Impact of Pulp Consistency on Refining Process”. BioResources 8 (3) : 3212-3230.
[9] Tyralski Tomasz, Biel-Tyralska Alicja. 2004. „Nowe kierunki w rozwoju maszyn mielących”. Przegląd Papierniczy 60 (5) : 253-261.
[10] Tyralski Tomasz, Biel-Tyralska Alicja. 2007. „Hydrodynamic and Rheological Aspects in Optimization of Refiners”. Professional Papermaking published by Wochenblatt für Papierfabrikation 4 (1) : 14-19.
[11] Tyralski Tomasz, Biel-Tyralska Alicja. 2012. „Optymalizacja parametrów mielenia”. Przegląd Papierniczy 68 (7) : 425-433.
[12] Tyralski Tomasz, Biel-Tyralska Alicja. 2009. „Hydrodynamiczne i reologiczne aspekty optymalizacji młynów – nowy młyn o małym kącie stożka z komorą deflokulacji”. Przegląd Papierniczy 65 (6) : 365-375.
[13] Tyralski Tomasz, Biel-Tyralska Alicja. 2005. „Młyn do mielenia masy papierniczej” Zgłoszenie patentowe No. PL 65777 (Y1).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c264b602-6b0b-45b0-a438-6a6d42ecd6d4
Identyfikatory
DOI 10.15199/54.2018.4.1