Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c16b27ea-c516-4e40-a7f7-0a98b396fb78

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Transport pasażerski w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

Autorzy Kozłowska, M.  Abramowicz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Passenger transport in the Strategy Towards the Responsible Development
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nowy model rozwoju, przedstawiony w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r., to przede wszystkim rozwój odpowiedzialny oraz społecznie i terytorialnie zrównoważony. Strategia jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej, definiuje, zdaniem rządu, nowy model rozwoju Polski, w tym rozwoju regionalnego – zrównoważonego, równomiernie obejmującego cały kraj i uwzględniającego różnorodność i specyfikę polskich miast, miasteczek i wsi. Każdy taki obszar kraju musi być włączony w procesy rozwojowe, przez zidentyfikowanie i wsparcie jego indywidualnych zasobów i unikatowego potencjału. W niniejszym artykule przedstawiono założenia tej strategii odnoszące się do transportu publicznego.
EN The new development model, described in the Strategy Towards the Responsible Development, adopted by the Council of Ministers on February 14th, 2017, is above all the responsible development and socially and territorially balanced. The strategy is a crucial document of the Polish state in area of average- and long-term economic policy, that defines, according to the government, the new model of Poland’s development, including regional development - balanced, evenly covering the whole country and taking into account the diversity and specificity of Polish cities, small towns and villages. Each such an area of the country must be included into developmental processes, by identifying and supporting its individual resources and the unique potential. In the article assumptions of this strategy referring to the public transport were presented.
Słowa kluczowe
PL autobus   transport pasażerski   sieć transportowa   regionalizacja transportu   równoważenie rozwoju transportu   równoważenie rozwoju regionalnego  
EN bus   passenger transport   transport network   regionalization of transport   balanced regional development  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 7-8
Strony 22--30
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., fot., tab., wykr.
Twórcy
autor Kozłowska, M.
  • doktorantka na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
autor Abramowicz, A.
  • doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Bibliografia
1. Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.
2. Dyr T., Abramowicz A., Projekt eBus jako instrument rozwoju transportu publicznego, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 7–8.
3. Dyr T., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.
4. Dyr T., Europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2013, nr 11.
5. Dyr T., Pomykała A., Raczyński J., Finansowanie rozwoju sieci TEN-T z instrumentu „Łącząc Europę”, „Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 4.
6. Dyr T., Ziółkowska K., Economic infrastructure as factor of the region’s competitiveness, „Central European Review of Economics & Finance” 2014, Vol. 6, No. 3.
7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych: Dz. Urz. WE L 307 z 28.10.2014, s. 1–20.
8. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, COM (2013) 17.
9. Płachecka M., Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 10.
10. Projekt eBus Autobusy elektryczne przyszłością polskiego transportu publicznego.
11. Raczyńska-Buława E., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie: założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 10.
12. Raczyńska-Buława E., Osoby niepełnosprawne w systemie transportu publicznego, „Technika Transportu Szynowego” 2017, nr 5.
13. Raczyńska-Buława E., Osoby starsze a miejski transport publiczny: problemy i bariery mobilności, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 1–2.
14. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Warszawa 2017 do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r.
15. Transport – Wyniki działalności w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.
16. Wolański M., Pieróg M., Rozwój komunikacji miejskiej w Polsce w latach 2009–2015, „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2017, nr 6.
17. Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku, Komenda Główna Policji, Warszawa 2017.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c16b27ea-c516-4e40-a7f7-0a98b396fb78
Identyfikatory