PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Opracowanie map do celów projektowych w aspekcie realizacji inwestycji

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The preparation of maps to project aims in aspect of realization of investment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono zasady opracowania map do celów projektowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, w tym też map do celów projektowych na obszarach kolejowych, w ich pobliżu oraz z towarzyszącą infrastrukturą. Opisano treść i formę ich opracowania. Zwrócono uwagę na wyjaśnienia i stanowiska Głównego Geodety Kraju, dotyczące zasad aktualizacji analogowej mapy zasadniczej, oznaczeń i symboliki stosowanej przy sporządzaniu map do celów projektowych. W artykule przedstawiono schemat blokowy procedury opracowania mapy do celów projektowych. Oprócz wniosków i spostrzeżeń pojawiły się propozycje związane z ulepszaniem map projektowych, które są niezbędne w budowlanym procesie inwestycyjnym.
EN
The article presents the principles of preparation of maps for design purposes, taking into account existing legislation, including a map for design purposes in the areas of railway, their surroundings and the accompanying infrastructure. Describe the content and form of their development. Author turned attention on explanations and the position of Principal Surveyor of the Country, relating the principles of actualization of analog basic map, signs and symbols used in the preparation of maps for design purposes. The article presents a flow chart for the development of maps for design purposes. In addition to the conclusions and findings emerged proposals related to improvements in design maps that are essential in building the investment process. The paper presents the author remarks, conclusions and comments. This work was done within the framework of statutory research AGH No. 11.11.150.005.
Rocznik
Strony
40--47
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
Bibliografia
 • 1. D-19 Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej, Warszawa 2000.
 • 2. http://www.gugik.gov.pl/gugik/dw_files/92_zasad_opracow_ map_projek.pdf (dostęp z dnia 20.01.2014 r.).
 • 3. Ig-l Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wykonywanej na poszczegolnych etapach modernizacji linii kolejowych, Warszawa 2010.
 • 4. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, wyd. V, Warszawa 1988.
 • 5. PN-73/N99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy I okreslania.
 • 6. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lu-tego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej: Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 383. [status aktu prawnego: uznany za uchylonyj.
 • 7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic-twa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opra-cowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie: Dz.U. 1995, Nr25, poz. 133.
 • 8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogolnych warunkow umow o udostepnianiu tych baz: Dz.U. 2001, Nr 78, poz. 837.
 • 9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow: Dz.U. 2001, Nr 38, poz. 454.
 • 10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokoscio-wych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: Dz. U. 2011, Nr 263, poz. 1572.
 • 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informa¬cji o terenie: Dz. U. 1999, Nr 30, poz. 297 [status aktu prawnego: uznany za uchylonyj.
 • 12. Rozporzadzenie Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci: Dz.U. 1999, Nr 45, poz. 453.
 • 13. Stanowisko Głównego Geodety Kraju dotyczące rodzaju prac geodezyjnych, jakie mogą być wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia zawodowe, o ktorych mowa w art. 43 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne: http://wingik.slask. eu/images/wlasne/Dokumenty/Pismo_GGK_nr_KN-5025-62_12.pdf (dostep z dnia 20.01.2014 r.).
 • 14. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r.: Dz.U. 1989, Nr 30, poz. 163.
 • 15. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym: Dz. U. 2003, Nr 86, poz. 789.
 • 16. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej: Dz.U. 2010, Nr 76, poz. 489.
 • 17. Ustawa z dnia 5 czerwea 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji: Dz. U. 2014, poz. 897.
 • 18. Wyjaśnienia Głównego Geodety Kraju dotyczące zasad aktualizacji analogowej mapy zasadniczej, oznaczeń i symboliki stosowanej przy sporzadzaniu map do celow projektowych oraz terminow wdrozenia formatu GML - w swietle rozporządzenia ws. standardow technicznych oraz rozporzadzenia ws. GESUT, BD0T500 i MZ: http://wingik.slask.eu/attachments/article/452/ GI-0241-25_13_Wyja%C5%9Bnienia_GGK.pdf (dostep z dnia 20.01.2014 r.).
 • 19. Wyjaśnienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 29 sierpnia 2012 r. do przepisów rozporąadzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zdnia 9 listopada 2011 r. wsprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do pahstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011, Nr 263, poz. 1572) oraz przyktadowe wzory dokumentow i map majacych bezposredni zwiazekz przepisami ww. rozporzadzenia: http://www.gugik.gov. pl/_data/assets/pdf_file/0011/48584/wyjasnienia-GUGiK-do-standardow-technicznych.pdf (dostęp z dnia 21.01.2014 r.).
 • 20. Wyjaśnienia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 15 stycznia 2015 r. dotyczące wygaśnięcia w dniu 13 stycznia 2015 r. przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie rodzajow prac geodezyjnych i kartograficznych majacych znaczenie dla obronności i bezpiecześstwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostka organizacyjna Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwa w sprawach geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 109, poz. 718).
 • 21. http://www.gugik.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0008/63269/ lnformacja-w-sprawie-rozporzadzen-15-01-2015.pdf (dostęp zdnia 15.02.2015 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c0ef0775-4061-4a6d-a234-8f0308bc7905
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.