Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c0e00d7a-b4f7-45a4-8464-9461f4f7a2b1

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu drogowego w polityce UE

Autorzy Droździecki, S. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Transport drogowy w dzisiejszej Unii Europejskiej jest najbardziej intensywnie wykorzystywaną gałęzią transportu. Wynika to głównie z jego zalet ekonomicznych i technicznych. Ma on jednak również swe wady, główną z nich jest generowanie ogromnych strat społecznych określanych jako koszty zewnętrzne. Obecnie internalizacja kosztów zewnętrznych transportu, w tym przede wszystkim kosztów transportu drogowego jest jednym z głównych nurtów europejskiej polityki transportowej. W odniesieniu do transportu drogowego działania te obejmują: kształtowanie norm i limitów jakościowych, tworzenie systemów opłat za wywoływanie negatywnych efektów oraz ujmowanie używanych paliw w Europejskim Systemie Handlu Emisjami CO2. Działania Unii Europejskiej prowadzące do internalizacji kosztów transportu zapoczątkowane zostały w roku 1995 i intensywnie prowadzone są do dnia dzisiejszego. W odniesieniu do transportu drogowego obejmują one legislacyjne ograniczenia w zakresie zanieczyszczeń powietrza, przeciwdziałania kongestiom na obszarach aglomeracji miejskich, a także zarządzania hałasem w środowisku naturalnym. Ze względu na specyfikę techniczną ustawodawstwo Unii Europejskiej inaczej traktuje pojazdy ciężarowe, lekkie pojazdy dostawcze oraz pojazdy osobowe. Przyszłość transportu drogowego jako bardziej przyjaznego środowisku naturalnemu i społecznemu została wytyczona w Białej Księdze Transportu z 2011 roku. Stwierdzono w nim, iż transport drogowy przede wszystkim musi znacząco obniżyć ilość emitowanych gazów cieplarnianych. W ciągu kilku najbliższych dziesięcioleci planuje się ograniczenie w zakresie ilości zużywanego paliwa, znaczną redukcję taboru wykorzystującego paliwa konwencjonalne. Z poważnymi wyzwaniami będzie musiała zmierzyć się logistyka transportu, w szczególności logistyka miejska, planuje się bowiem całkowite uwolnienie przewozów miejskich od emisji CO2 oraz przesuniecie ładunków z dalekobieżnego transportu drogowego do transportu kolejowego i wodnego.
EN Nowadays road transport is the most intensively used transport mode in the European Union. This is mainly due to its economic and technical features and advantages. But it also has its shortages, the main one is to generate huge social costs referred to as external costs. Currently, the internalisation of external costs of transport, including in particular the cost of road transport, is one of the main currents of European transport policy. With regard to road transport activities include: the development of quality standards and limits, the creation of charges systems for causing negative effects and recognition of fuels used in transport to the European Emissions Trading Scheme. European Union activity for internalization of transport externalities were initiated in 1995 and extensively carried out to this day. With regard to road transport it covers legislative restrictions: on air pollution, prevention against congestion in urban areas, and management of environmental noise. The EU legislation treats differently, due to the technical dissimilarity: freight heavy lorries, light commercial vehicles and passenger cars. The future of road transport as a more natural and social environment friendly has been laid out in the White Paper on Transport in 2011. It found that road transport has to significantly reduce the amount of greenhouse gases emissions. Over the next few decades, it is planned to reduce the amount of fuel consumed, a significant reduction in fleet using conventional, hydrocarbon fuels. The major challenges will have be faced by logistics of transport. In particular, it is planned the full release of CO2 emission in urban areas and modal shift long-distance freight transport from road to rail and waterborne transport.
Słowa kluczowe
PL transport drogowy   koszty zewnętrzne transportu   polityka UE  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Droździecki, S.
  • Akademia Morska W Gdyni
Bibliografia
1. COM(1995) 691; Green Paper. Towards fair and efficient pricing in transport. Policy options for internalising the external costs of transport in the European Union.
2. COM(1998) 466 final; White Paper of Fair payment for infrastructure use: a phased approach to a common transport infrastructure charging framework in the EU.
3. COM(2001) 370 final; White Paper on European transport policy for 2010: time to decide; Brussels, 12.9.2001.
4. COM(2006) 314 final; Keep Europe moving - Sustainable mobility for our continent. Midterm review of the European Commission’s 2001 Transport White Paper; Brussels, 22.06.2006.
5. COM(2007) 551 wersja ostateczna; Zielona Księga. Ku nowej mobilności w mieście; Bruksela, 25.9.2007.
6. COM(2008)/435; Strategy for the internalisation of external costs.
7. COM(2008)/436 (final version); Directive amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures; Brussels 08/07/2008.
8. Directive 1996/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and management.
9. Directive 1999/62/EC of 17 June 1999 on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures.
10. Directive 2002/49/EC of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise.
11. Directive 2003/96/EC of 27 September 2003 on Restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity.
12. Directive 2004/75/EC of 30 April 2004.
13. Directive 2006/38/EC of 17 May 2006 amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures.
14. Droździecki S.; Koszty zewnętrzne zanieczyszczenia powietrza – polityka Unii Europejskiej wobec transportu drogowego; w przygotowaniu do druku.
15. External costs of transport - Update study. Final Report; IWW Uniwersitaet Karlsruhe; Zurich/Karlsruhe October 2004.
16. Handbook on estimation of external costs in the transport sector. Produced within the study Internalisation Measures and Policies for All external Cost of Transport; DELFT; February 2008.
17. Joint Position Paper on the Internalisation of External Costs and the Revision of the Eurovignette Directive; The Voice of Railways; January 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-c0e00d7a-b4f7-45a4-8464-9461f4f7a2b1
Identyfikatory