Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-be89a1a2-7712-470e-8a8d-34a5e83115c0

Czasopismo

Budownictwo i Architektura

Tytuł artykułu

Obiekty do przechowywania owoców, warzyw lub ziemniaków

Autorzy Chądzyński, A.  Piróg, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Objects for storing fruits, vegetables or potatoes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Prawidłowo zaprojektowane i zrealizowane specjalistyczne obiekty przechowalnicze gwarantują skuteczne przechowywanie omawianej grupy ziemiopłodów. Pozwalają one na pełne uniezależnienie całego procesu przechowywania, uszlachetniania i obrotu towarem od warunków klimatu zewnętrznego. Przechowalnie i chłodnie tworzą obecnie wysoce wyspecjalizowaną grupę obiektów zaplecza rolno-spożywczego. Program projektowanego obiektu stanowi podstawę kształtowania jego układu funkcjonalnego i bryły. W obiekcie przechowalniczym jest on podporządkowany technologii, a układ funkcjonalno-przestrzenny budynku wynika z układu ciągu technologicznego. Obiekt kubaturowy będący obudową technologicznego procesu przechowywania powinien stanowić możliwie zamkniętą i szczelną przestrzeń mikroklimatyczną a tworzący go system przegród budowlanych wraz z urządzeniami klimatyzacyjnymi powinien umożliwiać utrzymywanie żądanych parametrów mikroklimatu wnętrza na wymaganym stałym poziomie. Czynnikami mikroklimatu decydującymi o warunkach przechowywania są: temperatura, wilgotność względna powietrza, skład gazowy otaczającej ziemiopłody atmosfery i ruch powietrza w pomieszczeniu składowym.
EN Properly designed and implemented specialized storage objects guarantee specialist storing of the discussed group of agricultural products. They make independent the whole process of storage, improving and the trade of goods from conditions of the outside climate. Storage spaces and cold stores are currently a highly specialized group of objects of the food industry infrastructure. The program of the designed object constitutes the basis for the forming of its functional arrangement and the form of the object. In the storage building it is subordinate to the technology and the functional and spatial arrangement of the building follows the arrangement of the technological thrust. The object being a casing of the technological process of storing should form a possibly closed and tight microclimatic space and the building partition system along with an air-conditioning units should enable to keep adequate parameters of the interior microclimate on a particular level. The factors of the microclimate influencing the storage conditions are: temperature, relative humidity of air, gas composition of the atmosphere surrounding agricultural products and the air movement in the storage space.
Słowa kluczowe
PL przechowywanie owoców   warzywa   ziemniaki   obiekt   funkcja   forma  
EN storing fruits   vegetables   potatoes   object   function   form  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Czasopismo Budownictwo i Architektura
Rocznik 2013
Tom Vol. 12, nr 3
Strony 7--12
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Chądzyński, A.
  • Zakład Konstrukcji i Budownictwa Ogólnego, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska
  • andrzej.jerzy.chadzynski@pwr.wroc.pl
autor Piróg, M.
Bibliografia
1 Lange E., Ostrowski W. Przechowalnictwo owoców. PWRiL, Warszawa 1992.
2 Adamicki F. Optymalne warunki przechowywania warzyw. Owoce Warzywa Kwiaty 19 (1994), s.14
3 Chądzyński A. Algorytm projektowania przechowalni i chłodni. Niepublikowana praca doktorska, Wydział Architektury PWr. 2000.
4 Adamicki F. Przechowalnie czy chłodnie. Owoce Warzywa Kwiaty 17-18 (1997), s.17-18
5 Chądzyński A., Piróg M. Przegroda budowlana obiektów do przechowywania owoców, warzyw i ziemniaków, w: Materiały konferencyjne IV ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej. Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych, Kraków 2001, s.33-39.
6 Gruda Z., Postolski J. Zamrażanie żywności. WNT, Warszawa 1999.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-be89a1a2-7712-470e-8a8d-34a5e83115c0
Identyfikatory