Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-be02915e-f0fb-4401-bf1f-9490aa672c72

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Materiały wybuchowe i ich wpływ na środowisko

Autorzy Flasińska, P.  Maranda, A.  Kukfisz, B. 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Explosives and their impact on the environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wpływ materiałów wybuchowych (MW) na środowisko, ich właściwości toksyczne i ekotoksyczne, a także wskazano znaczenie perspektywy LCA (life cycle assessment) dla oceny obciążeń środowiska wywołanych produkcją, użyciem i utylizacją MW. Przez wiele lat problemy środowiskowe i toksykologiczne nie były uwzględniane, pomimo negatywnych skutków środowiskowych związanych z różnymi fazami cyklu życia MW. Materiały te przedostają się do środowiska najczęściej poprzez spalanie i detonację na otwartej przestrzeni. Powodują zanieczyszczenie środowiska i stwarzają zagrożenie toksyczne dla fauny i flory. Na całym świecie gleby są zanieczyszczone przez pozostałości MW i amunicji po procesach produkcyjnych, działaniach wojennych i operacjach szkoleniowych. Podano różnice w skażeniu gleby i wody gruntowej na podstawie zdeponowanego MW po detonacji metodą high-order i metodą low- order. Przytoczono dane dotyczące rejestracji najbardziej rozpowszechnionych MW (RDX, HMX, TNT), uznawanych za stwarzające zagrożenie dla zdrowia, a także podano możliwość wykorzystania LCA dla kilku MW.
EN A review, with 33 refs., of toxic properties of explosives during their prodn., use and utilization.
Słowa kluczowe
PL materiały wybuchowe   zanieczyszczenie środowiska   TNT   LCA   life cycle assessment  
EN explosives   environment pollution   TNT   LCA   life cycle assessment (LCA)  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2018
Tom T. 97, nr 11
Strony 1957--1961
Opis fizyczny Bibliogr. 33 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Flasińska, P.
autor Maranda, A.
  • Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
autor Kukfisz, B.
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa
Bibliografia
[1] C. Ferreira, J. Ribeiro, S. Almada, F. Freire, Propellants Explos. Pyrotech. 2017, 42, 44.
[2] M. Mayo, Z.A. Collier, V. Hoang, M. Chappel, Sci. Total Environ. 2014, 494-495, 104.
[3] E. Pawlik, Materiały wybuchowe i ich zastosowanie, skrypt nr 15, Radom 1983.
[4] J. Urbański, Chemia i technologia materiałów wybuchowych, skrypt nr 14, Radom 1992.
[5] M.R. Walsh, M.E. Walsh, S. Taylor, C.A. Ramsey, D.B. Ringelberg, J.E. Zufelt, S. Thiboutot, G. Ampleman, E. Diaz, Propellants Explos. Pyrotech. 2013, 38, 399.
[6] M.R. Walsh, M.E. Walsh, C.A. Ramsey, S. Brochu, S. Thiboutot, G. Ampleman, J. Hazard. Mater. 2013, 262, 228.
[7] A.D. Hewitt, T.F. Jenkins, M.E. Walsh, M.R. Walsh, S. Taylor, Chemosphere 2005, 61, 888.
[8] C. Ferreira, J. Ribeiro, R. Mendes, F. Freire, Propellants Explos. Pyrotech. 2013, 38, 296.
[9] C. Ferreira, F. Freire, J. Ribeiro, J. Cleaner Prod. 2015, 89, 159.
[10] H.P. Hristov, H.I. Hristov, Propellants Explos. Pyrotech. 2017, 42, 84.
[11] RTO-TR-AVT-115AC/323(AVT-115)TP/274, Environmental Impact of Munition and Propellant Disposal, Final Report of Task Group AVT- 115, Research and Technology Organisation North Atlantic Treaty Organisation BP 25, F-92201 Neuilly-sur-SeineCedex, France 2010.
[12] STO-TR-AVT-179 AC/323(AVT-179)TP/533, Design for Disposal of Present and Future Munitions and Application of Greener Munition Technology, Report of Task Group AVT-179, Research and Technology Organisation North Atlantic Treaty Organisation BP 25, F-92201 Neuillysur- Seine Cedex, France 2014.
[13] T.F. Jenkins, S.R. Bigl, A.D. Hewitt, J.L. Clausen, H.D. Craig, M.E. Walsh, R. Martel, K. Nieman, S. Taylor, M.R. Walsh, EPA Federal Facilities Forum Issue Paper, Environmental Protection Agency (EPA-505-S-11-001), Washington, DC, U.S. Environmental Protection Agency, 2012.
[14] Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, Dz. Urz. UE L 396, 30.12.2006.
[15] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, Dz. Urz. UE L L 353, 31.12.2008.
[16] Global Harmonised System, Seventh revised edition, ST/SG/AC.10/30/ Rev.7, United Nations New York and Geneva, 2017.
[17] www.echa.europa.eu, dostęp 10 maja 2018 r.
[18] G. Noctor, Science 2015, 349, 1052.
[19] USEPA (US Environmental Protection Agency), Technical Fact Sheet - 2,4,6-trinitrotoluene (TNT), Washington, DC, U.S.A. 2014, 1.
[20] M. Nipper, Y. Qian, R.S. Carr, Chemosphere 2014, 56, 519.
[21] M. Nipper, Y. Qian, R.S. Carr, Mar. Pollut. Bull. 2005, 50, 1205.
[22] P.T. Charles, A.A. Adams, J.R. Deschamp, Sensors 2014, 14, 4074.
[23] S. Chatterjee, U. Deb, S. Datta, C. Walther, D. Gupta, Chemosphere 2017, 184, 438.
[24] K. Ayoub, E.D. van Hullebusch, M. Cassir, A. Bermond, J. Hazard. Mater. 2010, 178, 10.
[25] P. Flasińska, A. Maranda, Przem. Chem. 2016, 95, nr 12, 2465.
[26] Parametryczna ocena cyklu życia MW górniczych, Grant N N209 440839, 2010-2013.
[27] B. Kukfisz, A. Maranda, Chemik 2014, 68, nr 1, 29.
[28] P. Flasińska, Analiza obciążeń środowiskowych procesu wytwarzania materiałów wysokonenergetycznych z wykorzystaniem metody LCA, Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 4180/E-142/S/2016, Warszawa 2016.
[29] P. Flasińska, Krajowa i zagraniczna współpraca w zakresie poprawy bezpieczeństwa chemicznego i środowiskowego podczas procesu produkcji i w obrocie materiałami utleniającymi i wybuchowymi, Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 4180/E-142/S/2017, Warszawa 2017.
[30] E. Galante, T. Temple, M. Ladyman, P.P. Gill, Propellants Explos. Pyrotech. 2017, 42, 36.
[31] E. Hochschorner, J. Hagvall, G. Finnveden, E. Griffing, M. Overcash, J. Chem. Technol. Biotechnol. 2006, 81, 461.
[32] K. Alvebro, A. Bjçrklund, G. Finnveden, E. Hochschorber, J. Hagvall, J. Hazard. Mater. 2009, 170, 1101.
[33] J. Hagvall, R. Tryman, Life Cycle Assessment of Galix 13 F1A and Green Galix, Report FOI, Swedish Defence Research Agency, 2010.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-be02915e-f0fb-4401-bf1f-9490aa672c72
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2018.11.30