Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bd886d64-f8ac-4135-b473-4d1fe3f21cd5

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ drgań drogowych na propagację deformacji wzdłuż czynnej powierzchni poślizgu i stateczność nasypów na terenach osuwiskowych

Autorzy Pilecka, E.  Szwarkowski, D.  Manterys, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of road vibrations on propagation deformations along the active slip surface and embankment stability in landslide areas
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został wpływ drgań drogowych na propagację wzdłuż czynnej powierzchni poślizgu i stateczność nasypów na terenach osuwiskowych. Układ warstw geologicznych wraz z ich zawodnieniem oraz gęsta sieć zabudowy, z liczną infrastruktury drogową przecinającą zbocza i naruszającą naturalny odpływ wód opadowych zwiększa ryzyko powstania ruchów masowych. Wystąpienie czynnego osuwiska wzdłuż konstrukcji nasypu drogowego wiąże się z awarią nawierzchni. Powoduje to konieczność wprowadzenia ograniczenia w prędkościach poruszających się pojazdów i znaczne utrudnienia w transporcie samochodowym. Zmiana częstotliwości wystąpienia obciążenia w może wpływać na propagację deformacji wzdłuż czynnej powierzchni poślizgu. Wskaźnik stateczności od obciążeń zmiennych, wyznaczono w oparciu o metodę względnego naprężenia stycznego. Obliczenia wykonano w programie MIDAS GTS NX®. Rezultaty obliczeń posłużyły do sformułowania wstępnego wniosku, o wpływie częstotliwości obciążenia na zmianę dynamicznego wskaźnika stateczności.
EN Paper discussed the influence of road vibrations on propagation deformations along the active slip surface and embankment stability in landslide areas. The layout of the geotechnical layers with their saturation and a dense network buildings with a large count of infrastructure of road crossing slopes and detrimental to the natural drainage of rain water increases the risk of mass movements. The occurrence of active landslides along the road embankment construction is associated with the failure of the road surface. This makes it necessary introduction of restrictions on speed moving vehicles, and causes significant difficulties in road transport. Changing the frequency of the load can affect the propagation of active deformation along the slip surface. Index of stability coming from variables loads were determined based on the method of relative shear stress. The calculations were made in the program MIDAS GTS NX®. The results of the calculations used to the provisional conclusion on the impact of the frequency of load change on the dynamic indicator of stability.
Słowa kluczowe
PL drgania drogowe   propagacja deformacji   poślizg   powierzchnia poślizgu   stateczność nasypu   osuwisko   teren osuwiskowy  
EN road vibrations   propagation deformations   slip surface   embankment stability   landslide area  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 394--402
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Pilecka, E.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania z Podłożem
autor Szwarkowski, D.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania z Podłożem
autor Manterys, T.
  • Wojewódzki Zarząd Dróg w Krakowie
Bibliografia
1. Archiwum ZDW, Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla stabilizacji osuwiska w ciągu DW 981 odcinek 100 km 3+890 – 3+980 w miejscowości Kąclowa Q-5583, Kraków 2015.
2. Cała M., Flisiak J., Tajduś A., Numeryczne metody analizy stateczności skarp i zboczy, Warsztaty Górnicze 2004.
3. GDDIA, Politechnika Gdańska, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Gdańsk 2013.
4. Griffiths D. V., Lane P. A., Slope stability analysis by finite elements. Geotechnique, Vol. 49 (3) str. 387-403, 1999.
5. Kramer S. L., Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, New Jersey 1996.
6. MIDAS GTS NX, Manual specifications, 2016.
7. MIDAS GTS NX (v1.1), Release Notes, 2016.
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
9. Rozporządzenie, 2012: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).
10. Wiłun Z., Zarys Geotechniki, WKŁ, Warszawa 2010,
11. Wrana B., Lectures on soil mechanics. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014.
12. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1327/14, Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2014 r: „Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bd886d64-f8ac-4135-b473-4d1fe3f21cd5
Identyfikatory