Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bd817024-6487-40e8-9c22-023d04acd412

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Analiza porównawcza parametrów fizykalnych mostków cieplnych przy zastosowaniu analiz numerycznych

Autorzy Pawłowski, K.  Dybowska, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Comparative analysis of hygrothermal characteristics of thermal bridges using numerical analysis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki parametrów fizykalnych mostków cieplnych ścian zewnętrznych przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO. Do analizy wybrano narożnik ściany zewnętrznej oraz połączenie ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju przez wieniec (przy zróżnicowanym zastosowaniu materiału do izolacji cieplnej). Podstawowym zagadnieniem jest tutaj odpowiedni dobór rodzaju, miejsca zastosowania i grubości izolacji cieplnej. Istotny wpływ ma także wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] materiału izolacyjnego. W odniesieniu do jednego rodzaju izolacji może się ona wahać w znacznym przedziale w zależności od produktu, co wynika z szybkiego rozwoju rynku materiałów termoizolacyjnych oraz coraz bardziej zaawansowanych technologii produkcyjnych. Prezentowane obliczenia obejmują zagadnienia cieplno-wilgotnościowe mostków cieplnych: strat ciepła, rozkładu temperatur dla założonych parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz sformułowano wytyczne projektowe w zakresie projektowania cieplno-wilgotnościowego przegród zewnętrznych i ich złączy z uwzględnieniem wymagań prawnych.
EN The article presents the results of physical parameters of thermal bridges external walls using a computer program Trisco. The analysis of the outer corner of the wall and connecting the outer walls and roof of the crown section (from the use of different materials for thermal insulation). The main issue here is the appropriate selection of the type, place of use and the thickness of the thermal insulation. Significantly affected by the value of thermal conductivity λ [W/(m·K)] of the insulating material. With regard to one type of insulation it can vary widely depending on the range of the product, due to the rapid development of the market of thermal insulation materials and more advanced manufacturing technologies. Presented calculations include issues hygrothermal thermal bridges: heat loss, the temperature distribution for the assumed parameters of indoor and outdoor air. On the basis of calculations and analyzes formulated design guidelines for the design of hygrothermal envelope and their joints, taking into account legal requirements.
Słowa kluczowe
PL mostek cieplny   materiał izolacyjny   współczynnik przewodzenia ciepła  
EN thermal bridge   insulating material   thermal insulation  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 8485--8494
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab., pełny tekst na CD3
Twórcy
autor Pawłowski, K.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; 85-796 Bydgoszcz; Al. Prof. S. Kaliskiego 7, krzypaw@utp.edu.pl
autor Dybowska, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; 85-796 Bydgoszcz; Al. Prof. S. Kaliskiego 7, mondyb000@utp.edu.pl
Bibliografia
1. Dybowska M., Analiza numeryczna parametrów cieplnych wybranych przegród zewnętrznych budynku i ich złączy, praca napisana pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Pawłowskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.
2. PN-EN ISO 6946:2008, Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
4. PN-EN ISO 14683:2008, Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.
5. PN-EN ISO 10211:2008, Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe.
6. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania.
7. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
8. PN-EN12831: 2006 Instalacje grzewcze w budynkach – Metoda obliczania obciążenia cieplnego.
9. Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów i sprawdzania wykonanych domów energooszczędnych www.nfosigw.gov.pl.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bd817024-6487-40e8-9c22-023d04acd412
Identyfikatory