Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bd1e47d2-0978-4a07-a6b7-0adf8694c808

Czasopismo

Izolacje

Tytuł artykułu

Oddziaływania zewnętrzne na elewacje ocieplone w technologii ETICS

Autorzy Wanat, A. 
Treść / Zawartość http://www.izolacje.com.pl/archiwum
Warianty tytułu
EN External impacts on façades insulated in ETICS technology
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono oddziaływania niszczące działające na ocieploną elewację. Wskazano problemy z oddziaływaniem mechanicznym, naprężeniami termicznymi i korozją mikrobiologiczną. Podkreślono rolę prawidłowego zaprojektowania i wykonania ocieplenia w technologii ETICS.
EN The article discusses the damaging impacts on insulated façades. Certain problems are identified relating to mechanical impacts, thermal stress, and microbiological corrosion. Special emphasis is placed on proper design and fabrication of ETICS insulation.
Słowa kluczowe
PL ETICS   elewacja   ocieplenie   niszczenie  
EN ETICS   elevation   warming   devastation  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Izolacje
Rocznik 2017
Tom R. 22, nr 5
Strony 78--82
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz., rys.
Twórcy
autor Wanat, A.
  • Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
Bibliografia
1. Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 3/105/WE i 2000/21/WE.
2. „Warunki Techniczne Wykonawstwa, Oceny i Odbioru Robót Elewacyjnych z zastosowaniem ETICS”, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2015.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bd1e47d2-0978-4a07-a6b7-0adf8694c808
Identyfikatory