Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bcf6174a-c790-4cdf-a8df-b08212a7dd16

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Detekcja tlenku węgla i LPG w garażach

Autorzy Joniec, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kwestie związane z wentylacją garaży reguluje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Przepisy dotyczą małych garaży znajdujących się w budynkach jednorodzinnych (lub obok nich) oraz garaży z wieloma stanowiskami postojowymi. Rozporządzenie rozróżnia garaże otwarte, tj. bez ścian zewnętrznych lub z przesłonami żaluzjowymi i niepełnymi oraz garaże zamknięte z pełnymi ścianami lub obudową zewnętrzną i z zamykanymi otworami. W artykule omówiono przepisy regulujące te kwestie.
Słowa kluczowe
PL ochrona przeciwpożarowa   instalacje przeciwpożarowe   detektory  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2007
Tom Nr 3
Strony 63--65
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Joniec, W.
  • Redakcja "Rynku Instalacyjnego"
Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).
3. Marcolla K., Kłopoty projektanta instalacji wentylacyjnej garaży, Polski Instalator 4/2004.
4. Recknagel, Sprenger, Hönmann, Schramek, Ogrzewanie + Klimatyzacja, EWFE 94/95.
5. Sowiński P., Sterowanie wentylacją mechaniczną w garażach, Rynek Instalacyjny 3/2003, s. 74.
6. www.gazex.pl.
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz. 2063).
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej bu-dynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563).
9. Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.U. UE z dnia 27.12.2006, L 374/10), połączyła ona w całość dyrektywę nr 73/23/EWG (LVD) i odnośne do LVD części dyrektywy 93/68/EWG. Implementacja dyrektywy 73/23/EWG (LVD) zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 259, poz. 2172).
10. Dyrektywa Rady z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EWG). Implementacja do polskiego prawa zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. Nr 265, poz. 2227). Dyrektywę 89/336/EWG EMC zastąpi od dnia 20.07.2007 r. dyrektywa 2004/108/WE.
11. Zmiany zawarte w dyrektywach Rady: 91/263/EWG (Dz. Urz. WE L 128 z 23.05.1991, s. 1), 92/31/EWG (Dz. Urz. WE L 126 z 12.05.1992, s. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 011, s. 84) oraz 93/68/EWG (Dz. Urz. WE L 220 z 30.08.1993, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wyda-nie specjalne rozdz. 13, t. 012, s. 173).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bcf6174a-c790-4cdf-a8df-b08212a7dd16
Identyfikatory