Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bc018127-86d1-4f85-b30a-ac06e83d85e8

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo systemu kolejowego vs uczestniczący w realizacji procesu transportowego

Autorzy Chudzikiewicz, A. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Safety of the railway system vs the operators involved in the transport process
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zgodnie z zapisami Ustawy o transporcie kolejowym oraz Dyrektywy 2004/49/WE UE odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemu kolejowego spada przede wszystkim na: zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych, producentów taboru, krajową władzę bezpieczeństwa będącą jednocześnie krajowym regulatorem transportu kolejowego ( w warunkach Polski jest to Prezes UTK), Ministerstwo Infrastruktury jako organ inicjujący i stanowiący prawo, między innymi, w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Również PKBWK (Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych) ma istotny wpływ na stan tego bezpieczeństwa. Każda z wymienionych wyżej instytucji ma swój wpływ na poziom bezpieczeństwa systemu kolejowego i nie sposób jest także analizować dane zdarzenie mając na uwadze udział w nim tylko jednego uczestnika kolejowego procesu transportowego. W referacie przedstawiona zostanie problematyka współzależności pomiędzy działaniami tych instytucji a poziomem bezpieczeństwa w realizacji procesu przewozowego w warunkach polskich.
EN According to the provisions of the Railway Transport Act and Directive 2004/49/EC EU, the responsibility for the safety of the rail system falls primarily on: infrastructure managers, railway carriers, manufacturer of rolling stock, national security authority, which is also a national regulator rail transport, (under Polish conditions it is the President of UTK), The Ministry of Infrastructure as the initiating and legislative body, inter alia, in rail traffic safety. Also PKBWK - State Commission on Railway Accident Investigation, has a significant impact on the state of this safety. Each of the aforementioned institutions has an impact on the level of safety of the rail system and it is not possible to analyze the event in view of the participation of only one railway participant in the transport process. The paper presents the problem of interdependence between the activities of these institutions and the level of safety in the implementation of the transport process in Polish conditions.
Słowa kluczowe
PL transport kolejowy   bezpieczeństwo   uwarunkowania prawne  
EN rail transport   safety   regulations  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 63--74
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Chudzikiewicz, A.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Tekst jednolity opracowany przez Kancelarię Sejmu na podstawie Dz. U. Z 2016 r. poz. 1727, 1823, 1920, 1923. Publikacja 2017.01.25.
2. Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 44, z późn. zm.).
3. Forum Bezpieczeństwa Kolejowego, 7.03.2017 Warszawa, org RBF.
4. XXII Konferencja Pojazdy Szynowe 2016, Bydgoszcz-Gniew, 30.05-01.06.2016, org. Politechnika Warszawska.
5. Sitarz M., Chruzik K., Mańka I.: Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwa Transportu Kolejowego w Polsce. Mechanika. 7-M/2012, Zeszyt 14, Rok 109, Wyd. Politechnika Krakowska, 2012
6. Chudzikiewicz A., Sowiński B., Koziak S.: Ocena bezpieczeństwa ruchu pojazdu kolejowego w oparciu o przepisy dopuszczenia do eksploatacji w Polsce. XXII Konferencja Pojazdy Szynowe 2016, Bydgoszcz- Gniew, 30.05-01.06.2016.
7. Gerlici J., Lack T.: Railway wheels and rail head profiles development based on the geometric characteristics shapes. Wear 271 (2011), pp.246-258.
8. Góra I.: Wady materiałów mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Materiały PKP CARGO S.A., Warszawa 2010.
9. Bezpieczeństwo Ruchu Kolejowego w Polsce. Raport z Kontroli. NIK, Warszawa, 2012.
10. Raport w sprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce w 2014 roku. UTK, Warszawa, wrzesień 2015
11. Biała Księga 2016. Bezpieczeństwo kolejowe podejście systemowe. Wyd. RBF, Warszawa, 2016
12. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE 2012 C 326/1.
13. Będkowski-Kozioł M., Gołąb.: O dogmatyce prawa transportu kolejowego. Kilka uwag w dziesiątą rocznicę uchwalenia ustawy o transporcie kolejowym z 2003 r. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2013, nr 4(2).
14. Dyrektywa PE i Rady (UE) 798/2016 w sprawie bezpieczeństwa kolei (DZ.U.UE. L138/102 z 26.05.2016).
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych
16. PN-EN 14363:2005. Kolejnictwo – Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu – Badanie właściwości biegowych i próby stacjonarne.
17. Monitorowanie stanu układu dynamicznego pojazd szynowy – tor. Praca zbiorowa pod redakcją Chudzikiewicz A.: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
18. Kardas-Cinal E.:Bezpieczeństwo i komfort jazdy pojazdu szynowego z uwzględnieniem losowych nierówności geometrycznych toru. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.
19. Opala M.: Metoda oceny bezpieczeństwa czynnego pojazdów szynowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014.
20. Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D75). PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-bc018127-86d1-4f85-b30a-ac06e83d85e8
Identyfikatory