Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b863c380-ec6d-437f-b68b-4770bb518ca4

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Metoda oceny wielokryterialnej konstrukcji siedzisk pojazdów

Autorzy Gągorowski, A. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN A method for multi-criteria evaluation of vehicle seat structure
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zastosowanie odpowiedniej konstrukcji siedziska pojazdu jest ważne zarówno z punktu widzenia komfortu jazdy, bezpieczeństwa jak i ochrony zdrowia operatora pojazdu. W artykule zaprezentowano metodę oceny wielokryterialnej konstrukcji siedzisk pojazdów. Pozwala ona na optymalny wybór siedziska i ścisłe dostosowanie do konstrukcji pojazdu oraz wymagań i oczekiwań użytkownika. Proponowane narzędzie umożliwia zarówno kompleksową ocenę jak i analizę z uwzględnieniem tylko wybranych kryteriów czy też określonych warunków eksploatacyjnych. Przedstawiono zarówno algorytm metody jak i przykład zastosowania praktycznego z uwzględnieniem głównego priorytetowego kryterium, a mianowicie redukcji drgań niekorzystnie oddziaływujących na operatora pojazdu.
EN Using an appropriate vehicle seat structure is important both in terms of comfort, safety and health protection to the vehicle operator. This paper presents a method for multi-criteria evaluation of vehicle seat structure. It allows for the optimal choice of seat and closely align to the vehicle structure and the requirements and expectations of the user. The proposed tool provides both a comprehensive assessment of how and analysis, taking into account only the selected criteria or specific operating conditions. Presents both the algorithm and the method of practical application examples including the main priority criterion, namely the vibration reduction which adversely affect the vehicle operator.
Słowa kluczowe
PL metoda oceny   siedzisko pojazdu   układ wibroizolacji  
EN method of assessment   vehicle seat   vibration isolation system  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2013
Tom z. 98
Strony 165--174
Opis fizyczny Bibliogr. 28 poz., tab., rys., wykr.
Twórcy
autor Gągorowski, A.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. Bełzowski A., Metoda oceny wytrzymałości długotrwałej kompozytów polimerowych, Kompozyty (Composites) 1(2001), s. 38-41.
2. Beater P.: Pneumatic Drives, System Design, Modelling and Control, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007.
3. Borkowski W., Konopka St., Prochowski L. Dynamika maszyn roboczych, WNT, 1996
4. Choi SB, Choi YT, Chang EG, Han SJ. Control characteristics of a continuously variable ER damper. Mechatronics 1998;8:143-161.
5. Choi SB , H.K. Lee, E.G. Chang. Field test results of a semi-active ER suspension system associated with skyhook controller. Mechatronics 11/ (2001), pp. 345-353.
6. Dyrektywa 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).
7. Dyrektywa 2005/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 74/408/EWG w sprawie pojazdów silnikowych w odniesieniu do siedzeń, ich punktów mocowania i zagłówków.
8. Fuller, C.R., S.J. Elliott, and P.A. Nelson. Active control of vibration. 1996, London: Academic Press.
9. Gągorowski A.: Ustalenie metod badawczych dających podstawę dla przeprowadzenia weryfikacji odpowiednich rozwiązań możliwych do zastosowania w budowie siedzenia operatora maszyn roboczych. Projekt badawczy nr 01 05/10/2010 Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego, Grzegorz Janiewicz, Wichrowe Wzgórze 10/62, 61-674 Poznań, 2010.
10. Gągorowski A.: Budowa teoretycznego modelu optymalnego rozwiązania technicznego układu wibroizolacji gwarantującego spełnienie norm, w tym: konstrukcyjnych, technicznych, technologicznych i użytkowych (dla układu amortyzującego do foteli operatorów maszyn roboczych i pojazdów). Projekt badawczy nr 01 05/10/2010 Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego, Grzegorz Janiewicz, Wichrowe Wzgórze 10/62, 61-674 Poznań, 2010/2011.
11. ISO 10326-1 1992 Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements.
12. ISO 2631-1:1997: Mechanical Vibration and Shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration, Part 1, General Requirements, International Standards Office, Switzerland, Geneva, 1997
13. ISO 7096 Earth-moving machinery - Laboratory evaluation of operator seat vibration, 2000.
14. Jinhua MI, Yanfeng LI, Huang H-Z, LIU. Y, Zhang X-L.: Reliability analysis of multi-state system with common cause failure based on bayesian networks. Eksploatacja i niezawodność - Maintenance and Reliability 2013; 15 (2): 169-175.
15. Lai C. Y, Liao W H.: Vibration Control of a Suspension System via a Magnetorheological Fluid Damper. Journal of Vibration and Control, Sage Publications 2002/8: 527-547.
16. Lang F.G., Kirk T.G., McCormac A., Wilson, R.J., Wilson, J.N., "An electrohydraulic seat suspension system for off-highway vehicles", College of Engineering, University of Saskatchewan, 1988.
17. Mead, D.J., Passive vibration control. 1999. London: John Wiley & Sons Ltd.
18. Niewczas A.: A method of speed-up reliability evaluation of the internal combustion engine, Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 1(4)/2000, 16-23.
19. PN-ISO 11112:1998 Maszyny do robót ziemnych. Siedzisko operatora. Wymiary i wymagania
20. PN-EN 14253:2008 Drgania mechaniczne - Pomiar i obliczanie zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na organizm czowieka dla potrzeb ochrony zdrowia - Wytyczne praktyczne.
21. PN-ISO 4253:1996 Ciągniki rolnicze - Usytuowanie siedziska operatora - Wymiary.
22. PN-ISO 5353:1998 Maszyny do robót ziemnych, ciągniki i maszyny rolnicze i leśne - Punkt bazowy siedziska.
23. PN-EN 30326-1 2000 Drgania mechaniczne. Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe. Wymagania podstawowe.
24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. DzU nr 157, poz. 318.
25. Skarbiński M., Skarbiński J., Technologiczność konstrukcji maszyn. WNT, Warszawa, 1987.
26. Song, X., Ahmadian, M.: Study of Semiactive Adaptive Control Algorithms with Magneto-Rheological Seat Suspension. In: 2004 SAE World Congress, Detroit, Michigan, March 8-11, 2004 SAE International 2004-01-1648, 2004.
27. Soong, T.T., Active structural control: theory and practice. 1990. New York: John Wiley & Sons.
28. Tomaszek H., Jasztal M., Zieja M., A simplified method to assess fatigue life of selected structural components of an aircraft for a variable load spectrum. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2011; 4: 29-34.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b863c380-ec6d-437f-b68b-4770bb518ca4
Identyfikatory