Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b792d2fd-d964-4b0f-9ea0-c5417dd8b96b

Czasopismo

Roads and Bridges - Drogi i Mosty

Tytuł artykułu

Methodology for determining traffic volume for the analysis of roads fficiency

Autorzy Spławińska, M. 
Treść / Zawartość http://www.rabdim.pl/index.php/rb/issue/archive
Warianty tytułu
PL Metodologia wyznaczania natężeń miarodajnych do analizy sprawności dróg
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki analiz rozkładu dwustu największych godzinowych natężeń w roku, wykorzystywanych do wyznaczania natężenia miarodajnego Qm do badania sprawności dróg. Na tej podstawie opracowano trzy równania funkcji potęgowej, umożliwiające szacowanie natężenia odpowiadającego dowolnej szczytowej godzinie w roku, w zależności od wielkości średniego dobowego ruchu SDR (poniżej lub powyżej 25000 P/d), udziału pojazdów ciężkich (poniżej lub powyżej 30%) oraz typu przekroju poprzecznego (1x2lub 1x4/2x2). W przypadku dróg dwupasowych dwukierunkowych (1x2) analizie poddano także zmienność rozkładu kierunkowego oraz dzień tygodnia, w którym występują największe natężenia w roku. Pozwoliło to ostatecznie na opracowanie metodologii szacowania miarodajnego natężenia ruchu Qm, w tym na przejście z wartości wyznaczonych dla przekroju drogi na poszczególne kierunki ruchu. Przedstawiono także przykład obliczeniowy, ilustrujący jak w praktyczny sposób wykorzystać przedstawione wyniki badań.
EN The present paper outlines the results of analyses of two hundred highest hourly volumes in a year, used for determining designed hourly volumes DHVto test road efficiency. Basing on them, three equations of the power function were elaborated. They enabled the assessment of traffic volume corresponding to a randomly chosen peak-hour in a year, depending on the value of annual average daily traffic AADT (below or above 25000 V/d), the share of heavy vehicles (below orabove 30%), and the type of cross-section (1x2or1x4/2x2). In case of two-lane roads (1x2) the variation of direction distribution and per weekday with the highest hourly volumes in a year were analysed. As a result, it allowed for working out the methodology of estimating design hourly volume DHV, including a transition from values determined for road cross-section to individual road traffic directions. Finally, a calculation example, illustrating a practical method for making good use of obtained test results, was presented.
Słowa kluczowe
PL drogi   miarodajne natężenie ruchu (Qm)   poziom swobody ruchu (PSR)   rozkład kierunkowy ruchu   średni dobowy ruch (SDR)  
EN annual average daily traffic (AADT)   design hourly volume (DHV)   directional traffic distribution   level-of-service (LOS)   roads  
Wydawca Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Czasopismo Roads and Bridges - Drogi i Mosty
Rocznik 2016
Tom Vol. 15, no. 1
Strony 45--60
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Spławińska, M.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej; ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, msplaw@pk.edu.pl
Bibliografia
[1] Ruch Drogowy 2010. Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.
[2] Schurr K.: Using Traffic Estimates to Evaluate Intersec-tion Improvements. Project P553, Nebraska, 2010
[3] Lemke K.: Estimation of the Peak - Hour Demand In the German Highway Capacity Manual. 6th International Symposium on Highway Capacity and Quality of Service, Stockholm, Sweden, 2011, 762-770
[4] Splawińska M.: Charakterystyki zmienności natężeń ruchu i ich wpływ na eksploatację wybranych obiektów drogowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków, 2013
[5] Ghanim M.S.: Florida Statewide Design - Hour Volume Prediction Model. TRB 90th Annual Meeting DVD, Washington DC, 2011
[6] Splawińska M.: Development of models for determining the traffic volume for the analysis of roads efficiency. Archives of Transport, 33, 1, 2015, 81-91
[7] Liu Z., Sharma S.: Prediction of Directional Design Hourly Volume Based on Statutory Holiday Traffic, in: Transportation Research Record. Journal of the Transportation Research Board, 1968, 2006, 30-39
[8] Zbieranie, archiwizacja i analizy danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu w roku 2008. Etap III. Analiza roczna i edycja wyników pomiarów prowadzonych w stacjach GR i PAT w roku 2009. Transprojekt Warszawa Sp. z o.o., Warszawa, 2010
[9] Highway Capacity Manual-HCM-2010. Transportation Research Board, National Research, Omnipress, 2010
[10] Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. StatSoft, Kraków, 2007
[11] Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. WKŁ, Warszawa, 2008
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b792d2fd-d964-4b0f-9ea0-c5417dd8b96b
Identyfikatory
DOI 10.7409/rabdim.016.003