PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Gospodarcza i niegospodarcza działalność portów lotniczych -perspektywa prawa pomocy publicznej

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Economic and non-economic activities of airports - EU state aid law perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jednym z elementów reformy systemu pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej jest zmiana zasad udzielania państwowego wsparcia dla portów lotniczych. Zmiany wpisują się w ogólną logikę ograniczania i poprawy efektywności wydatkowania środków publicznych w związku z kryzysem. Położenie większego nacisku na finansową adekwatność wsparcia państwowego oznacza ściślejsze kryteria oceny środków pomocowych z rynkiem wewnętrznym. Jednocześnie działalność portu lotniczego obejmuje szeroki wachlarz zadań, ale tylko wsparcie tych, które uznane zostaną za mające charakter gospodarczy stanowi pomoc publiczną. Tym istotniejsze jest dokonanie dystynkcji pomiędzy aktywnościami gospodarczymi, a niegospodarczymi. Niniejszy artykuł prezentuje kryteria determinujące możliwość przypisania określonej działalności gospodarczego charakteru, w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, decyzje Komisji Europejskiej i dorobek doktryny.
EN
One of the components of the EU-wide State aid modernization process is the revision of rules for public financing of airports. The changes fall under crisis-induced general logic of reform that entails increase in effectiveness of public expenditure. Higher emphasis on economic adequacy of aid efforts means that compatibility assessment of aid measures will be subjected to stricter criteria. At the same time, among variety of activities that constitute airport operation, only aid for those that are considered to be of economic nature could qualify as State aid. Therefore it is crucial to distinguish between economic and non-economic tasks. This paper presents an analysis of the EU-law based criteria for economic activity on the basis of Court of Justice's case-law, European Commission's decision as well as on the doctrine's acquis.
Rocznik
Tom
Strony
36--39
Opis fizyczny
Bibliogr. 42 poz.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Aéroports de Paris v. Komisja Wspólnot Europejskich, T-128/98, [2000] ECR II-3929, Orzeczenie Sądu z 12.12.2000 r.;
 • [2] Bacon K. (red.), European Union Law of State Aid, 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford 2013;
 • [3] Button K., Wings Across Europe. Towards an Efficient European Air Transport System, Ashgate, Aldershot 2004;
 • [4] Compagnie nationale Air France v. Komisja Wspólnot Europejskich, T-358/94, [1996] ECR 11-02109, orzeczenie Sądu z 12.12.1996 r;
 • [5] Decyzja 1999/99/EC: Commission Decision of 3 June 1998 concerning Sicilian Regional Law No 25/93 on measures to promote employment (Articles 51, 114, 117 and 119), Dz. Urz. UE z 05.02.1999, L 32/18;
 • [6] Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, Dz. Urz. UE z 11.01.2012, L 7/3;
 • [7] Decyzja Komisji z dnia 3 października 2012 r. w sprawie środka pomocy nr SA.23600 - C 38/08 (ex NN 53/07) - na rzecz Niemiec Plan finansowania Terminalu 2 portu lotniczego w Monachium, Dz. Urz. UE z 29.11.2013, L 319/8;
 • [8] European Commission, Competition Policy Brief, New State Aid Rules for a Competitive Aviation Industry, Issue 2, February 2014;
 • [9] Faull J., Nikpay A. (red.), Faull & Nikpay the EU Law of Competition, Oxford University Press, Oxford 2014;
 • [10] Fédération Française des Sociétés d'Assurance, Société Paternelle-Vie, Union des Assurances de Paris-Vie i Caisse d'Assurance et de Preévoyance Mutuelle des Agriculteurs v. Ministère de l'Agriculture et de la Pêcheffsa (FFSA), C-244/94, [1995] ECR 1-04013, orzeczenie TS z 16.11.1995 r.;
 • [11] Fleuren Compost BV v. Komisja Współnot Europejskich, T-109/01, [2004] ECR 11-00127, orzeczenie Sądu z 14.01.2004 r.;
 • [12] Francja i France Télécom SA v. Komisja Wspólnot Europejskich, T-427/04 i T-17/05, [2009] ECR 11-04315, orzeczenie Sądu z 30.11.2009 r.;
 • [13] Freistaat Sachsen i Land Sachsen-Anhalt i Mitteldeutsche Flughafen AG i Flughafen Leipzig-Halle GmbH v. Komisja Europejska, T-443/08 i T-455/08, [2011] ECR 11-01311, orzeczenie Sądu z 24.03.2011 r.;
 • [14] Heintz van Landewyck SARL i inni v. Komisja Wspólnot Europejskich, 209 do 215 i 218/78, [1980] ECR 03125, orzeczenie TS z 29.10.1980 r.;
 • [15] Klaus Höfner i Fritz Elser v. Macrotron GmbH, C-41/90, [1991] ECR 1-1979, Orzeczenie TS z 23.04.1991 r.;
 • [16] Kociubiński J., Artykuł 14 [w:] A. Wróbel, D. Miąsik, N. Półtorak (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom l, LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2012;
 • [17] Kociubiński J., Derogacja zasad konkurencji wobec przedsiębiorstw zobowiązanych do świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym a zasada proporcjonalności, Studia Prawnicze, Zeszyt 2 (188) 2011, s. 165 -168;
 • [18] Kociubiński J., Kryterium korzyści w kontroli pomocy publicznej w prawie DE, Europejski Przegląd Sądowy, 12/2012, s. 17-23;
 • [19] Kociubiński J., Prywatyzacja zadań władzy publicznej w świetle unijnego prawa konkurencji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 9 (2012), s. 16 -23;
 • [20] Kociubiński J., Selectivity criterion in state aid control, Wrocław Review of Law, Administration & Economics, Vol. 2, no 1 (2012), s. 1-15;
 • [21] Kociubiński J., Stosowanie „Pakietu Alt-mark" (l i II) wobec pomocy udzielanej przedsiębiorstwom świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym, Folia luridica Wratislaviensis, Vol. 1, nr 1 (2012), s. 179-201;
 • [22] Kociubiński J., Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Unii Europejskiej. Wyzwanie dla europejskiego modelu gospodarczego, TNOiK „Dom Organizatora", Toruń 2013;
 • [23] Komisja Wspólnot Europejskich v. Włochy, 118/85, [1987] ECR 02599, orzeczenie TS z 16.06.1987 r.;
 • [24] Komisja Wspólnot Europejskich v. Włochy, C-35/96, [1998] ECR 1-03851, orzeczenie TS z 18.06.1998 r.;
 • [25] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa, COM(2012)0209 final;
 • [26] Komunikat Komisji w sprawie stosowania reguł Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa w odniesieniu do rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, Dz. Urz. U E z 11.01.2012, C 8/4;
 • [27] Komunikat Komisji, Wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych, Dz. Urz. U E z 04.04.2014, C 99/3;
 • [28] Komunikat Komisji Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, Dz. Urz. UE z 11.01.2012, C 8/15;
 • [29] Materna K., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009;
 • [30] Mitteldeutsche Flughafen AG and Flughafen Leipzig-Halle GmbH v Komisja Europejska, G-288/11 P, [niepublikowane], orzeczenie TS z 19.12.2012 r.;
 • [31] Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) v. Elliniko Dimosio, G-49/07, [2008] ECR I-04863, orzeczenie TS z 01.07.2008 r.;
 • [32] Niemeier DA, Accessibility: an evaluation using consumer welfare, Transportation, Vol. 24, Issue 4, 1997;
 • [33] Nuova Agricast Srl i Gofra Srl v. Komisja Wspólnot Europejskich, T-362/05 i T-363/05, [2008] EGR II-00297, orzeczenie Sądu z 02.12.2008 r.;
 • [34] Nykiel Mateo A., Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009;
 • [35] Pavel Pavlov i inni v. Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, C-180/98 do C-184/98, [2011] EGR 1-05951, orzeczenie TS z 12.09.2000 r.;
 • [36] Ryanair Ltd v. Komisja Wspólnot Europejskich (Charleroi), T-196/04, [2008] EGR II-03643, orzeczenie Sądu z 17.12.2008 r.;
 • [37] SAT Fluggesselschaft mbH v. Eurocontrol, G-364/92, [1994] EGR I-43, Orzeczenie TS z dnia 19.01.1994 r.;
 • [38] SELEX Sistemi Integrati SpA v. Komisja Wspólnot Europejskich, T-155/04, [2006] EGR II-4797, Orzeczenie Sądu z 12.12.2006 r.;
 • [39] Smyth A., Ghristodoulou G., Dennis N. i in., Is air transport a necessity for social inclusion and economic development? Journal of Air Transport Management, Vol.22, July 2012, 53-59;
 • [40] Szydło M., Artykuł 106 [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II, LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2012;
 • [41] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE z 30.03.2010, C 83/47;
 • [42] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst ujednolicony), Dz. U. z 2013, poz. 672.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-b625de2d-f140-4141-8992-4bd8c6363fda
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.