Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b2fb99c2-e45d-4341-bfe3-ad6e11d8b394

Czasopismo

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich

Tytuł artykułu

Analysis of sewage susceptibility to biodegradation on an example of sewage treatment plant in Wodzisław Śląski

Autorzy Chmielowski, K.  Wąsik, E.  Operacz, A.  Bugajski, P.  Kaczor, G.  Jurik, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents an analysis of sewage susceptibility to biodegradation on an example of sewage treatment plant in Wodzisław Śląski in the Śląskie province. For this purpose, dependencies between selected indices of domestic sewage pollution were applied. Descriptive statistics of the respective indices rations COD/BOD5 , BOD5 /TN, BOD5 /TPwere presented. Moreover, an analysis was conducted on the composition of raw sewage flowing into the treatment plant, pre-treated sewage and sewage leaving the studied treatment plant. The analysis was carried out on the basis of three basic indices of sewage pollution (BOD5 , COD and total suspended solids) and two biogenic indices (total nitrogen and total phosphorus). Tests on the sewage composition were conducted in the years 2010-2015. Basic descriptive statistics were compiled for the values of the studied indices of sewage pollution and the obtained results were interpreted. On the basis of collected material it may be said that sewage reaching the treatment plant in Wodzisław Śląski revealed a good susceptibility to biodegradation, whereas the BOD5 /TN and BOD5 /TP ratios were below the optimum value.
Słowa kluczowe
EN sewage biodegradation   sewage composition   sewage treatment plant  
Wydawca Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
Czasopismo Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
Rocznik 2017
Tom nr IV/1
Strony 1427--1443
Opis fizyczny Bibliogr. 35 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Chmielowski, K.
  • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, k.chmielowski@ur.krakow.pl
autor Wąsik, E.
  • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, e.wasik@ur.karkow.pl
autor Operacz, A.
  • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, a.operacz@ur.krakow.pl
autor Bugajski, P.
  • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, p.bugajski@ur.krakow.pl
autor Kaczor, G.
  • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, rmkaczor@cyf-kr.edu.pl
autor Jurik, L.
  • Slovak University of Agriculture in Nitra Department of Water Resources and Environmental Engineering, lubos.jurik@uniag.sk
Bibliografia
Bugajski, P., Chmielowski, K., & Kaczor, G. (2016). Optimizing the Percentage of Sewage from Septic Tanks for Stable Operation of a Wastewater Treatment Plant. Polish Journal of Environmental Studies, 25(4), 1421-1425. http://doi.org/10.15244/ pjoes/62299.
Bugajski P.M., Kaczor G., Chmielowsk i K. (2017). Variable dynamics of sewage supply to wastewater treatment plant depending on the amount of precipitation water inflowing to sewerage network. Journal of Water and Land Development. No. 33 p. 57-63. DOI: 10.1515/jwld-2017-0019.
Chmielowski, K. (2013). Skuteczność oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni z wykorzystaniem zmodyfikowanego filtru żwirowo-piaskowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas. Kraków: Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN w Krakowie.
Chmielowski K., Kurek K., Bąk P. (2012). Efektywność oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni w Lipnicy Wielkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3, s. 213-224.
Chmielowski K., Bugajski P., Wąsik E. (2015). Ocena działania oczyszczalni ścieków w Haczowie przed i po modernizacji. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 4, 949-964.
Chmielowski, K., Bugajski, P., & Kaczor, G. (2017). Effects of precipitation on the amount and quality of raw sewage entering a sewage treatment plant in Wodzisław Śląski. Journal of Water and Land Development,No. 34 DOI: 10.1515/jwld-2017-0001.
Chmielowski, K., Bugajski, P., & Kaczor, G. (2016). Compositional analysis of the sewage incoming to and discharged from the sewage treatment plant in Kolbuszowa Dolna. Journal of Ecological Engineering (Inżynieria Ekologiczna), 17(5), 9-16. http://doi.org/10.12911/22998993/64446.
Dyrektywa 91/271/EWG, dyrektywa ściekowa – dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. [Directive 91/271/EEC on urban wastewater treatment of 21st May 1991]. (Dz. Urz. WE L 135 z 30.5.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26).
Henze M. (1982). Husspildevands sammensating (The Compostion of Domestic Wastewater). Stads-og Havneingenioren, 73, 386-387. Denmark.
Henze M. (1992). Characterization of water for modelling of activated sludge processes. Water Science and Technology, 25, (6), 1-15.
Henze M. (2002). Wastewater Treatment. Biological and Chemical Processes. Springer Verlag.
Jóźwiakowski K., Pytka A. (2010). Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Polsce w latach 1990-2008. Gospodarka Odpadami Komunalnymi. Monografia Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Tom VI, 31-39.
Kaczor G. (2006). Jednostkowe odpływy ścieków z kanalizacji wiejskiej w gminie Koszyce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2, 171-182.
Kaczor G. (2009). Otwory we włazach studzienek kanalizacyjnych jako jedna z przyczyn przedostawania się wód przypadkowych do sieci rozdzielczej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 9, 155-163.
Kaczor G. (2011). Wpływ wiosennych roztopów śniegu na dopływ wód przypadkowych do oczyszczalni ścieków bytowych. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, nr 2, 27-34.
Kaczor G., Bugajski P., Bergel T. (2013). Zastosowanie metody trójkąta do obliczania objętości wód infiltracyjnych i przypadkowych w kanalizacji sanitarnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3, 263-274.
Kaczor B.G., Chmielowski K., Bugajski P. 2017. Influence of accidental waters on the quality and loads of pollutants in wastewater discharged into the treatment plant. Journal of Water and Land Development. No. 33 p. 73-78. DOI: 10.1515/jwld-2017-0021.
Klimiuk E., Łebkowska M. (2008). Biotechnologia w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. (2003). Ministerstwo Środowiska. Warszawa.
Krzanowski S., Wałęga A. (2004). Ocena niezawodności działania mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta Dąbrowa Tarnowska. Inżynieria włókiennicza i ochrona środowiska nr 14. ATH. Bielsko-Biała.
Mazur Robert, Bedla Dawid, Chmielowski Krzysztof [et al.]. (2016): Wpływ warunków tlenowych na skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w technologii zatapialnych filtrów włókninowych, in: Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 96, no. 8, 2016, pp. 1513-1517, DOI:10.15199/62.2016.8.18.
Młyński D., Chmielowski K., Młyńska A. 2016. Analysis of hydraulic load of a wastewater treatment plant in Jasło. Journal of Water and Land Development. No. 28 p. 61-67. DOI: 10.1515/jwld-2016-0006.
Miernik W., Młyński D. (2014a). Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach po modernizacji. Episteme, nr 29, 303-310.
Miernik W., Młyński D. (2014b). Wpływ modernizacji oczyszczalni dla miasta Wadowice na jakość oczyszczonych ścieków.[w:] J. Rak (ed.): Antropogeniczne czynniki wpływu na środowisko przyrodnicze na przykładzie południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy, wyd. Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, 109-129.
Mikołajczyk M., Krajewski P. (2014). Rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie gmin wiejskich powiatu jeleniogórskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2, 307-318.
Nowak, J., Chmielowski, K., Chmielowska, B., & Bedla, D. (2016). The efficiency of pollutant elimination in the Dobra tretment plant. Infrastruktura I Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 3(1), 737-747. http://doi. org/10.14597/infraeco.2016.3.1.054.
Płuciennik-Koropczuk E., Jakubaszek A. (2012). Podatność ścieków na biochemiczny rozkład w procesach mechaniczno-biologicznego oczyszczania. Zeszyty Naukowe nr 148/28 s. 73-83. Zielona Góra.
PN-74/C-04620-11. 1974. Woda i ścieki - Pobieranie próbek - Pobieranie próbek ścieków z otwartych kanałów ściekowych do analizy fizycznej i chemicznej oraz bakteriologicznej.
PN-EN 25667-2:1999. Jakość wody - Pobieranie próbek - Wytyczne dotyczące technik pobierania próbek.
Pozwolenie wodno-prawne nr OŚ-6223/36/08 z dnia 29 sierpnia 2008 roku.
Rozporządzenie (2014). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. 2014 poz. 1800.
Sikorski M. (1989). Przegląd procesów, metod i urządzeń do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych możliwych do zastosowania w warunkach wiejskich. Zagadnienia Techniki Sanitarnej Wsi. Oczyszczanie ścieków wiejskich, procesy, urządzenia, eksploatacyjne. Wrocław.
Sikorski M. (1994a). Charakterystyka ścieków wiejskich i sposób ich unieszkodliwiania. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. Częstochowa.
Sikorski M. (1994b). Oczyszczanie i oczyszczalnie w Polsce. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 4.
Wąsik, E., Bugajski, P., Chmielowski, K., & Cupak, A. (2016). Wpływ opadów atmosferycznych w Kotlinie Sądeckiej na zmienność ilościową ścieków dopływających do oczyszczalni Wielopole. Infrastruktura I Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, (II/2), 543–555. http://doi.org/10.14597/ infraeco.2016.2.2.038.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b2fb99c2-e45d-4341-bfe3-ad6e11d8b394
Identyfikatory
DOI 10.14597/infraeco.2017.4.1.109