Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b20e873a-572e-43ad-92b9-f3a00de2ca12

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Ocena jakości procesu współspalania makuchów słonecznikowych z węglem kamiennym w kotle rusztowym małej mocy

Autorzy Stępień, A.  Kozdrach, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The Evaluation of Quality Process Co-Firing of Sunflower Oil Cake with Coal in Grate Boiler of Low Power
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki badania procesu współspalania odpadów z przemysłu spożywczego z węglem kamiennym. Do badań wykorzystano makuchy słonecznikowe, produkt uboczny z produkcji olejów roślinnych. Prace były prowadzone na stanowisku badawczym z kotłem rusztowym o mocy 14 kW. Tego rodzaju urządzenia grzewcze stosuje się w budownictwie jednorodzinnym. Celem badań była ocena wpływu składu paliwa na wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery. W trakcie prac badawczych wykorzystano sześć paliw, tj. węgiel kamienny w postaci tzw. ekogroszku oraz jego mieszaniny z 5%, 10%, 15%, 20% i 25% makuchów słonecznikowych. Badania prowadzono przy stałej ilości powietrza kierowanego do komory spalania. Oceniano zawartość CO2, CO, O2, H2, NOx, SO2 oraz CxHy w spalinach powstałych po spaleniu wyżej wymienionych paliw. Na podstawie wyników badań procesu współspalania makuchów słonecznikowych z węglem kamiennym sortymentu ekogroszek stwierdzono zróżnicowany przebieg procesu spalania w zależności od składu paliwa. Zawartość CO, NOx, CO2 i H2 w spalinach rośnie ze wzrostem zawartości makuchów w paliwie, natomiast zawartość O2, SO2 i CxHy spada przy wzroście zawartości tego komponentu w mieszankach paliwowych. Poprawa jakości procesu współspalania makuchów słonecznikowych z paliwem konwencjonalnym wymaga odpowiedniego doboru składu mieszanki paliwowej i regulacji pracy kotła.
EN The paper presents the results of the combustion of waste from the food industry with coal. Were used in the by-pro-ducts of vegetable oils so called oilcake. Work was carried out using a grate boiler with a capacity of 14 kW. The aim of the study was to evaluate the effect of fuel composition on emissions of pollutant gaseous into the atmosphere. To accomplish the research used six fuels such as coal in the form of so-called ekogroszek and mixtures of ekogroszek with 5, 10, 15, 20 and 25% sunflowers oilcake. The study was conducted on constant fuel directed to the combustion chamber. Evaluated the content of CO2, CO, O2, H2, NOx, SO2 and CxHy in exhaust gases produced by burning above-mentioned fuels. Based on results of the process of co-firing sunflower oilcake with coal assortment ekogroszek was found differential progress of process combustion depending of fuel composition. The contents of CO, NOx, CO2 and H2 in the exhaust gases increases with increasing content of the fuel oil-cake, while the content of 02, SO2 and CxHy in the exhaust gases decreases with increasing content of the fuel oil-cake. The improving quality of process co-firing of sunflower oil-cake with conventional fuel it required adequate of selection composition of fuels and control of working boiler.
Słowa kluczowe
PL biomasa   współspalanie paliw   makuch słonecznikowy   kocioł zasypowy   węglowodór   wodór   tlenek azotu   dwutlenek siarki   tlenek węgla   dwutlenek węgla  
EN biomass   combustion   cofiring fuels   sunflowers oilcake   grate furnace   hydrocarbon   hydrogen   nitrogen oxide   sulfur dioxide   carbon oxide   carbon monoxide  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2015
Tom T. 46, nr 11
Strony 414--418
Opis fizyczny Bibliogr. 36 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Stępień, A.
autor Kozdrach, R.
  • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
Bibliografia
[1] Dyrektywa nr 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2001 r. Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001.
[2] Dyrektywa nr 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. Dz.U. L 176 z 15.7.2003.
[3] Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199.
[4] Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Falenty - Warszawa, listopad 2010.
[5] Kurczabiński L. 2006: „Kwalifikowane paliwo węglowe do niskoemisyjnych kotłów nowej generacji". Instal (4/5) : 77-78.
[6] Malińska K. 2005."Problemy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego". Instytut Inżynierii Środowiska Politechnika Częstochowska, VII Ogólnopolska Sesja Popularnonaukowa „Środowisko a zdrowie - 2005", Częstochowa, 2-3 czerwca 2005 r. - materiały, konferencyjne.
[7] Tillman D. A. 2000. "Cofiring benefits for coal and biomass". Biomass Bioenergy (9) : 363-364
[8] Sami M, K. Annamalai, M. Wooldridge.2001. "Cofiring of coal and biomass fuel blends", Progress Energy Combustion Science, (27) : 171-214.
[9] Chmielak T. 2008. "Technologie energetyczne". WNT, Warszawa
[10] Kaltschmitt M., H. Hartmann, H. Hofbauer. 2009. "Energie aus Biomasse". Springer Verlag, Berlin.
[11] Obidziński S. 2002. „Ciepło spalania i wartość opałowa odpadowych surowców pochodzenia roślinnego". Inżynieria Rolnicza, (4) : 37-38.
[12] Cieślikowski B., T. Juliszewski, B. Łapczyńska-Kordon. 2006. "Utylizacja na cele energetyczne produktów ubocznych technologii biopaliw". Inżynieria Rolnicza. (12) : 51-57.
[13] Dach J., Z. Zbytek, K. Pilarski, M. Adamski. 2009. „Badania efektywności wykorzystania odpadów z produkcji biopaliw jako substrat w biogazowi". Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna. (6) : 6-8.
[14] Gradziuk P.1999. „Możliwości wykorzystania surowców pochodzenia rolniczego na cele energetyczne". Roczniki Naukowe Seria. T. 1, (Z.3.) : 233-238.
[15] Kachel-Jakubowska M., A. Kraszkiewicz, M. Szpryngiel, I. Niedziółka. 2011.”Możliwości wykorzystania odpadów poprodukcyjnych z rzepaku ozimego na cele energetyczne” Inżynieria Rolnicza 6(131) : 54-66.
[16] Stępień A., R. Kozdrach, A. Bednarska, J. Molenda. 2011."Energetyczne wykorzystanie odpadów organicznych z przemysłu spożywczego" Rynek Energii (6) : 52-55
[17] Gumuła S., M. Piaskowska. 2008. „ Ekologiczne aspekty produkcji ciepła w oparciu o proces spalania". Instal (10) : 25-27.
[18] Poskart M., L. Szecówka, R. Stępień. 2005. „Energetyczne własności biomasy", Materiały XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych", Poraj.
[19] Rosiński M., L. Furtak, A. Stępień. 2006. „Kierunki zagospodarowania produktów odpadowych pochodzących z procesów metanolizy olejów roślinnych". I Konferencja Naukowo-Techniczna. Ogrzewanie i wentylacja w przemyśle i rolnictwie. Tuchola-Tleń 7-9 września 2006
[20] Ścieżko M., J. Zuwała, M. Pronobis. 2007 - redakcja: „Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce". IChPW, Politechnika Śląska, Zabrze.
[21] Tillman D. A. 2000. "Biomass cofiring: the technology, the experience, the combustion consequences", Biomass Bioenergy, (19) : 365-384.
[22] Nussbaumer T. 2003. "Combustion and co-combustion of biomass: fundamentals, technologies, and primary measures for emission reduction". Energy Fuels. (17) : 1510-1521.
[23] Głód K., M. Kopczyński. 2008. „ Współspalanie węgla i biomasy w kotłach rusztowych". Instal (2) : 8-11.
[24] Karcz H., M. Krzysztof, K. Folga, T. Butmankiewicz, J. Kubiak. 2007. „Przyczyny obniżenia sprawności kotłów rusztowych przy współspalaniu biomasy", Instal (12) : 2-7.
[25] Łukasiewicz J. 2003. „Ekologiczne technologie spalania biomasy w energetyce i ciepłownictwie". Instal (10) : 6-11.
[26] Simonowicz M., M. Głowacki. 2006. „Kotły na biomasy, w tym ziarno zbóż". Instal (6) :19-21
[27] Zawistowski J. 2008. „Kotły węglowe małej mocy perspektywy rozwoju". Instal (1) :18-23.
[28] Purgał P., J. Markowska, A. Zając. 2008. „ Nowy kocioł na pelet. Droga do sukcesu". Instal (11) : 27-30.
[29] Lossy K. 2011. ,Uwagi eksploatacyjne ze spalania pelet z biomasy rolniczej w małych kotłach" Instal (2) : 12-15.
[30] Baxter L. 2011. " Biomass-coal cofiring: an overview of technical issues". In: Grammelis P, editor. Solid biofuels for energy, London, Springer; pp. 43-73.
[31] Sondreal E.A., S.A. Benson, J.P. Hurley, M.D. Mann, J.H. Pavlish, M.L. Swanson, et al.:2001. "Review of advances in combustion technology and biomass cofiring". Fuel Process Technology, (71) : 7-38.
[32] Niedziółka I., A. Zuchniarz. 2006. „Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego". Motrol, (8A) : 232-237.
[33] Rzepiński W. 2009. „ Koncepcja zagospodarowania produktów ubocznych i zanieczyszczeń powstających przy przerobie nasion rzepaku". Problemy Inżynierii Rolniczej. (1) : 145-151.
[34] Strzeliński J. 2006. „Możliwości wykorzystania w żywieniu bydła produktów ubocznych powstających przy głębokim tłoczeniu oleju z nasion roślin oleistych i produkcji bioetanolu". Wiadomości Zootechniczne. 44(3) : 56-66.
[35] Wojciechowski A. 2009. „Wykorzystanie poekstrakcyjnej śruty rzepakowego oraz makuchu rzepakowego w żywieniu kur nieśnych". Polskie Drobiarstwo. (9) : 46-47.
[36] Kozdrach R., A. Stępień, J. Molenda. 2013. "The emission of greenhouse gases during co-firing of chosen biomass with coal". Pmblemy Eksploatacji. (3): 181-189.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-b20e873a-572e-43ad-92b9-f3a00de2ca12
Identyfikatory
DOI 10.15199/9.2015.11.1