Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM9-0012-0009

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej

Tytuł artykułu

Integracja europejska a demokracja na arenie narodowej w Szwecji

Autorzy Kubka, A. 
Treść / Zawartość http://www.amw.gdynia.pl/index.php/pl/nauka/czasopisma-naukowe/item/45-zeszyty-naukowe
Warianty tytułu
EN European integration and democracy on the national stage in Sweden
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedmiotem analizy są powiązania systemu politycznego w Szwecji, traktowanego jako system narodowy i demokratyczny z systemem politycznym Uni Europejskiej. Powstawania "powiązanego systemu politycznego" znacząco modyfikuje funkcjonowanie narodowego systemu politycznego. Istotne w tym kontekscie stają się perspektywy zachowania demokratycznych podstwa legitymizacji systemu narodowego. Analizie poddaje się szereg poziomów systemowych, które charakteryzują się odrębnymi problemami i generują szczególnie wyzwania dla demokracji. Są to poziomy narodowe: wyborczy, partii politycznych, parlamentarny, rządowy i administracyjny. Ponadto poziomy ponadnarodowe: parlamentarny oraz administracyjny. Relacje między wyróżnionymi elementami powiązanego systemu są skomplikowane. Funkcje wypełniane przez najważniejsze podmioty polityki ulegają zasadniczej przemianie. Zmiany tradycyjnych relacji między ogniwami systemu politycznego nie są na ogół zrozumiałe dla wyborców. To z kolei ma negatywne konsekwencje dla poziomu demokratyzmu systemu demokracji przedstawicielskiej Szwecji.
EN The analysis of the political system are the links in Sweden, considered as a system of national and democratic political system of the European Union. Formation of "bound political system" significantly modifies the functioning of the national political system. Important in this context are the perspective of democratic behavior podstwa legitimacy of the national system. The analysis is subjected to several levels of the system, which are characterized by distinct problems and generate particular challenges for democracy. These are national levels: election, political parties, parliamentary, governmental and administrative. In addition, transnational levels: parliamentary and administrative. The relationship between the related elements distinguished system are complex. Functions performed by the main actors are the fundamental policy change. Changes in the traditional relationship between the political system cells are not generally understood by the voters. This in turn has negative consequences for the level of democratic system of representative democracy of Sweden.
Słowa kluczowe
PL integracja europejska   Szwecja   systemy polityczne  
EN European integration   Sweden   political systems  
Wydawca Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Czasopismo Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
Rocznik 2010
Tom R. 51 nr 181A
Strony 127--138
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Kubka, A.
  • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
[l] Andersson T., Bergman T., Unionens byrakrater: kommissionen och de svenska statstjćinstemćinnen, (w:] EU och Sverige - etl sammanlćinkat statsskick, (red.) M. BIomgren, T. Bergman, Liber, Malmo 2005.
[2] Aylott N., De politiska partierna, (w:] EU och Sverige - elt sammanlćinkat statskick, (red.) M. BIomgren, T. Bergman, Liber, Malmo 2005.
[3] BIomgren M., Riksdagen och EU, [w:] EU och Sverige - etl sammanlćinkat statsskick, (red.) M. BIomgren, T. Bergman, Liber, Malmo 2005.
[4] BIomgren M., Bergman, T., Demokratin i det sammanltinkade statsskicket, [w:] EU och Sverigeett sammanlćinkat statsskick, (red.) M. BIomgren, T. Bergman, Liber, Malmo 2005.
[5] BIomgren M., Bergman T. (red.), EU och Sverige - ell sammanlankat statsskick, Liber, Malmo 2005.
[6] Back H., Larsson 'J'., Den svenska poliken. Struktur, processer och rezultat, Liber, Malmo 2006.
[7] Jacobsson K., Demokrati - Jolkligt injlytande elier effektivitet?, "Sociał Politik", 1998: l.
[8] Larue T., Unionens ministrar och dempartement: regeringen och ministerradet, [w:] EU och Sverige - ett samman/(inkat statsskick, (red.) M. BIomgren, T. Bergman, Liber, Malmo 2005.
[9] Lundquist L., Medborgardemokratin och eliterna, Studentlitteratur, Lund 2001
[10] Peczenik A., Lagstijtiningen, domstolarna, riittsmedvetenhet och ralfsvetenskapen, SOU 1999:58, s. 7-54.
[11] Sandstrom c., BIomgren, M., Europarlamentet, [w:] EU och Sveri sammanliinkat statsskick, (red.) M. BIomgren, T. Bergman, 2005.
[12] SOU 1998: 124, Demokralipa europeisk niva?, Stockholm 1998.
[13] SOU 1998:145, EU - elf demokratiprojekt? Dokumentation fran et seminarium, Stockholm 1998.
[14] SOU 1999:58, Demokratiutredninigen. Laser furidiken demokratins problem?, Stockholm 1999.
[15] SOU 1999:83, Globalisering. Demokratiutredningens forskarvolym IX, Stockholm 1999.
[16] Stenelo L-G., Samrad och tystnad i Jarhandlingsdemokratin, SOU 1999:83, Globalisering. Demokratiutredningens forskarvolym IX, Stockholm 1999, s.235-257.
[17] Wiklund O., Om po/itikens judifiering och furidikens ideologisering, SOU 1999:58, Demokratiutredninigen. Laser juridiken demokratins problem? Stockholm 1999.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM9-0012-0009
Identyfikatory