Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0032-0032

Czasopismo

Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów

Tytuł artykułu

Oddziaływanie zapachowe zakładów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce - badania inwentaryzacyjne

Autorzy Kulig, A.  Lelicińska-Serafin, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Odour impact of the municipal solid waste treatment plants in Poland - inventorying examinations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi, takie jak zakłady segregacji, biologicznego przetwarzania oraz termicznego przekształcania, są potencjalnymi źródłami emisji substancji zapachowych, W ramach przeprowadzonych badań, w celu scharakteryzowania oddziaływania zapachowego, dokonano identyfikacji i inwentaryzacji 114 zakładów segregacji odpadów komunalnych, 29 zakładów biologicznego przetwarzania i jeden zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Charakterystyka i ocena zapachowa tych obiektów została dokonana w ramach ogólnokrajowych badań (obejmujących także składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne) w okresie Listopad-grudzień 2007 roku i styczeń-luty 2009 roku. Podjęto próbę przeprowadzenia badania ankietowego każdego zidentyfikowanego obiektu. Kwestionariusz (skrypt) zawierał od 15 do 18 pytań. Ilościowa i jakościowa ocena obiektów gospodarki odpadami komunalnymi uwzględnia ich lokalizację względem zabudowy mieszkaniowej, stopień uciążliwości zapachowej, jej przyczyny (procesy będące źródłem odorantów), czynniki atmosferyczne wpływające na oddziaływanie zapachowe składowisk, występowanie protestów mieszkańców oraz działania minimalizujące oddziaływanie zapachowe składowisk. Analiza danych uwzględnia ich podzial na poszczególne województwa.
EN Municipal solid waste management facilities, e.g. segregation plants, biological processing plants and thermal proecssing plants, are potential sources of olfactory substance emissions. Within the framework of the performed research. 114 municipal solid waste segregation plants, 29 biological processing plants and one municipal waste incineration plant were identified and catalogued to characterise their olfactory impact. The characteristics and the olfactory assessment were carried out within a countrywide research cxercise (covering also non-hazardous and inert waste landfill sites) performed in the period of November to December 2007 and January to February 2009. An attempt was made to carry out a questionnaire survey for each identified facility. The questionnaire contained 15 to 18 questions. A quantitative and qualitative assessment of the municipal solid waste management facilities takes into consideration their location in relation to residential buildings, degree of the odour nuisance and its reasons (odorant-generating processes), atmospheric factors affecting the olfactory impact of the landfills, protests of the local communities (if any), and actions taken to minimise the olfactory impact of the landfills. Analysis of the obtained data takes into consideration their distribution among individual Provinees (voieodeships) of Poland,
Słowa kluczowe
PL odpady komunalne   oddziaływanie zapachowe  
EN municipal waste   odour impact  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, Zarząd Główny
Czasopismo Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
Rocznik 2011
Tom Vol. 45, nr 1
Strony 1--11
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab.
Twórcy
autor Kulig, A.
autor Lelicińska-Serafin, K.
  • Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej 00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20, Andrzej.Kulig@is.pw.edu.pl
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, jednolity tekst ustawy w Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243)
[2] Kulig A., Sinicyn G, Czyżkowski B., Lelicińska-Serafin K., Heidrich Zb., Podedworna J.: Identification and survey of the sources of potential olfactory impact in municipal management in Poland. [w:] Modern Chemical Technology in Agriculture and Environment Protection. Ed. by Czech-Pol-Trade. Prague, 9, 549-563, 2009
[3] Kulig A., Lelicińska-Serafin K., Podedworna J., Sinicyn G., Heidrich Zb., Czyżkowski B.: Identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce komunalnej w Polsce. [w:] „Współczesna problematyka odorów”. Pod red. M.I. Szynkowskiej i J. Zwoździaka, 14-53. WN-T Warszawa, 2010
[4] Jędrczak A.: Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2007
[5] Poradnik gospodarowania odpadami. Pod red. K. Skalmowski. Verlag Dashofer. Warszawa, 2009
[6] Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B.: Odory. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2002
[7] Kulig A.: Metody pomiarowo-obliczeniowe w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki komunalnej. Wydanie II (zaktualizowane). Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa, 2004
[8] Petts J., Eduljee G.: Environmental Impact Assessment for Waste Treatment and Disposal Facilities. John Wiley & Sons Ltd. Chichester, 1996
[9] Kośmider J., Gabriel U.: Zapachowa jakość powietrza w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 41, 6, 166-176, 2007
[10] Lelicińska-Serafin K.: Biofiltracja gazów z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Mat. konf. VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Kalisz 2007. Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, Poznań, 2007
[11] Lelicińska K.: Ograniczanie uciążliwości zapachowej w kompostowaniu odpadów. Zeszyty Komunalne 11 (34) 2005, s. 125-129. Przegląd Komunalny, 170, 11/2005
[12] Wieczorek A.: Emisje towarzyszące kompostowaniu. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 32, 2, 59-64, 1998
[13] Wieczorek A.: Źródła i oddziaływanie odorantów emitowanych z kompostowni odpadów. Zeszyty Komunalne 11 (34) 2005, s. 104-108. Przegląd Komunalny, 170, 11/2005
[14] Kulig A., Lelicińska-Serafin K.: Oddziaływanie zapachowe składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Polsce – badania inwentaryzacyjne. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 44, 4, 125-133, 2010
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0032-0032
Identyfikatory