Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0008

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zanieczyszczenia motoryzacyjne w środowisku

Autorzy Bojanowska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Motor vehicle pollution in the environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Powszechnym źródłem skażenia środowiska są środki transportu i komunikacji. Większość pojazdów jest wyposażona w silniki spalinowe, które podczas pracy emitują do atmosfery szkodliwe substancje takie jak: tlenki węgla, tlenki azotu, sadze, metale ciężkie będące składnikami spalin i pyłów oraz węglowodory. Zastosowanie katalitycznych konwertorów spalin pozwala zredukować emisję zanieczyszczeń w ok. 90%, ale prowadzi do emisji platyny do środowiska. W pracy omówiono zanieczyszczenia występujące w środowisku na skutek oddziaływania motoryzacji.
EN The means of transport and communication are the common source of environmental contamination. Most vehicles are equipped with internal combustion engines, which emit harmful substances such as carbon oxides, nitrogen oxides, soot, heavy metals which are components of the exhaust gases and particulates, and hydrocarbons during operation. The use of catalytic converters can reduce exhaust emissions, about 90%, but leads to the emission of platinum into the environment. The paper discusses pollution in the environment due to the impact of using motor vehicles.
Słowa kluczowe
PL zanieczyszczenia motoryzacyjne   metale ciężkie   tlenki węgla  
EN motor vehicle pollution   heavy metals   carbon oxides  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 10
Strony 77--83
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 30 poz.
Twórcy
autor Bojanowska, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
[1] Arasimowicz M.: Zawartość kadmu, ołowiu i niklu w glebie oraz szpilkach sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) z terenu aglomeracji krakowskiej. Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków, 2009.
[2] Badyga A. J.: Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu. Nauka, 2010, nr 4.
[3] Balcerzak M.: Metale szlachetne w środowisku naturalnym i metody ich oznaczania. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2009, nr 40.
[4] Ball J. E., Wojcik A., Tilley J.: Stormwater quality from road surfaces - monitoring of the Hume Highway at south Strathfield. University of New South Wales, 2000.
[5] Bojanowska M.: Wpływ antropogenicznej platyny na elementy środowiska. Acta Agrophysica, 2005, nr 5 (3).
[6] Buczek J., Tobiasz-Salach R., Szpunar-Krok E.: Przydatność konsumpcyjna ziemniaków i warzyw uprawianych w pobliżu dróg regionu rzeszowskiego. Acta Agrophysica, 2007, nr 10(2).
[7] Czubaszek R., Bartoszuk K.: Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach w zależności od ich odległości od ulicy i sposobu użytkowania terenu. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2011, nr 2.
[8] Dmochowski D., Prędecka A., Dmochowska A.: Wpływ liniowej emisji ołowiu, cynku i niklu ze źródeł komunikacyjnych na zanieczyszczenie małych zbiorników wód powierzchniowych, usytuowanych na terenie aglomeracji warszawskiej. Zeszyty Naukowe SGSP, 2008, nr 3.
[9] Dmuchowski W., Orliński R.: Wstępna ocena poziomu skażenia środowiska wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) oraz metalami ciężkimi pochodzącymi z transportu drogowego na odcinku drogi krajowej nr 8 pomiędzy Białymstokiem a Augustowem. Warszawa - Powsin, 2003.
[10] Gnecco I., Berretta C., Lanza L. G., La Barbera P.: Storm water pollution in the urban environment of Genoa, Italy. Atmospheric Research, No. 77.
[11] Göbel P., Dierkes C., Coldewey W. G.: Storm water runoff concentration matrix for urban areas. Journal of Contaminant Hydrology, No. 91.
[12] Gondek K., Filipek-Mazur B.: Oddziaływanie zanieczyszczeń komunikacyjnych wzdłuż drogi krajowej nr 4 (Bochnia - Sędziszów Małopolski) na zawartość pierwiastków śladowych w glebie i runi łąkowej. Część I. Zawartość pierwiastków śladowych w glebie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2007, nr 520.
[13] Gómez B., Palacios M. A., Gómez M., Sanchez J. L., Morison G., Rauch S., McLeod C., Ma R., Caroli S., Alimonti A., Petruci F., Boca B., Schramel P., Zischka M., Peterson C., Was U.: Levels and risk assessment for humans and ecosystems of platinum-group elements in the airborne particles and road dust of some European cities. Sci. Total Environ, 2002, No. 299.
[14] Heinrich F., Schmidt G., Kratz K. L.: Determination of platinum group elements (PGE) from catalytic converters in soil by means of docimasy and INAA. Fres. J. Anal. Chem., 1996, No. 354.
[15] Hofman M. Wachowski L.: Badania zawartości platyny i ołowiu w glebie wzdłuż głównych dróg wylotowych Poznania. Ochrona Środowiska, 2010, nr 32(3).
[16] Kiczorowska B., Kiczorowski P., Bochniarz A.: Kumulacja metali ciężkich w jabłkach odmiany szampion pozyskanych z sadów zlokalizowanych na terenach miejskich i podmiejskich województwa lubelskiego. Acta Agrophysica, 2006, nr 8(3).
[17] Kołodziej M., Baranowska I., Matyja A.: Determination of platinum in plant samples by voltammetric analysis. Electroanal, 2007, nr 19.
[18] Kondras M., Czępińska-Kamińska D.: Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb aglomeracji warszawskiej przez metale ciężkie i WWA na podstawie różnych norm prawnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2007, nr 520.
[19] Kozielska B., Rogula-Kozłowska W., Pastuszka J. D.: Wpływ ruchu drogowego na stężenia PM2.5, PM10 i WWA w warunkach wysokiej i niskiej emisji komunalnej, [w:] J. Ozonka, M. Pawłowska (red.), Polska inżynieria środowiska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Monografia 58, Lublin, 2009.
[20] Krzywy I., Krzywy E., Pastuszak-Gabinowska M., Brodkiewicz A.: Ołów - czy jest się czego obawiać? Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 2010, nr 56(2).
[21] Kucharczak E., Moryl A.: Zawartość metali w roślinach uprawnych pochodzących z rejonu zgorzelecko-bogatyńskiego. Część 1. Ołów, kadm, glin. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2010, nr 42.
[22] Mazur-Badura X., Krasodomski W.: Analiza profili WWA w cząstkach stałych (PM) emitowanych przy zastosowaniu paliw z biokomponentami. Nafta-Gaz, 2010, nr 12.
[23] Merkisz J., Kozak M.: Emisja benzenu z pojazdów samochodowych w warunkach ruchu miejskiego oraz możliwości jej ograniczania. Journal of KONES Internal Combustion Engines, 2002, No. 3-4.
[24] Merkisz J., Piekarski W., Słowik T.: Motoryzacyjne zanieczyszczenie środowiska. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego Lublin, 2005.
[25] Polkowska Ż., Dubiella-Jackowska A., Zabiegała B., Namieśnik J.: Skład zanieczyszczeńwprowadzanych do środowiska wzdłuż dróg o różnym natężeniu ruchu pojazdów mechanicznych. Ecological Chemistry and Engineering 2007, No. 14(53).
[26] Potarzycki J., Apolinarska K.: Wpływ autostrady na tereny przyległe. Materiały z VII Międzynarodowego Sympozjum Szkoleniowego Wpływ zanieczyszczeń naftowych i chemicznych na środowisko. Piła, 2000.
[27] Słowik T., Jackowska I., Piekarski W.: Problemy zanieczyszczenia środowiska przez infrastrukturę transportową na przykładzie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Acta Agrophysica, 2008, Rozprawy i Monografie 155.
[28] Wei C., Morrison G. M.: Platinum analyses and speciation in urban gulleypots. Anal. Chim. Acta, 1994, No. 284.
[29] Właśniewski S.: Wpływ emisji motoryzacyjnych na zawartość metali ciężkich w glebach położonych wzdłuż drogi krajowej Rzeszów-Łańcut. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2007, nr 520.
[30] Zereini F., Alt F. (red.).: Anthropogenic platinum-group element emissions. Their impact on men and environment. Springer-Verlag, Berlin, 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0016-0008
Identyfikatory