Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0014-0021

Czasopismo

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Tytuł artykułu

Planowanie badań eksperymentalnych na doświadczalnym ustroju nośnym dźwignicy

Autorzy Jasiński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Planning of experimental research on the experimental crane structure
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono sposób wyznaczania istotnych parametrów technicznych i konstrukcyjnych dźwignic, które można w prosty sposób zmieniać w celu uzyskania podobieństwa mechanicznego obiektu doświadczalnego z obiektem rzeczywistym. Do identyfikacji istotnych czynników wykorzystano analizę wymiarową i teorię podobieństwa modelowego. Stosując analizę wymiarową, można otrzymać szczególnie cenne wnioski, które mogą być niezbędne do prawidłowego zaplanowania eksperymentu. Parametrem porównawczym pozwalającym odnieść się do obiektów mechanicznych o podobnej klasie w przypadku dźwignic może być częstotliwość drgań własnych. W analizie identyfikowano czynniki wpływające na drgania własne całej dźwignicy. W większości dotychczasowych badań analizowano częstotliwość drgań własnych bez uwzględniania sztywności promieniowej kół jezdnych. Obecnie w lekkich dźwignicach coraz częściej na koła jezdne stosowane są tworzywa sztuczne, które posiadają odmienne właściwości wytrzymałościowe i reologiczne niż koła stalowe, staliwne czy żeliwne. Użyta metoda pozwoliła na analizę jakościowo-teoretyczną badanego procesu oraz określenie wielkości. Ma to wpływ na częstotliwość drgań własnych dźwignicy. Za pomocą analizy wymiarowej wyznaczono istotne parametry mechaniczne i konstrukcyjne doświadczalnej dźwignicy, które można dogodnie zmieniać. Zapewnienie możliwości przeprowadzenia zmian w doświadczalnej dźwignicy pozwala na odpowiednie uogólnienie uzyskanych wyników i odniesienie się do wielu obiektów rzeczywistych spełniających przyjęte kryteria podobieństwa modelowego.
EN The paper describes the method of determination of essential technical and construction parameters of cranes, which can be easily changed in order to obtain mechanical similarity between the experimental object and the real one. To identify the relevant factors, dimensional analysis and similarity theory model were used. Dimensional analysis can be particularly valuable for applications which may be necessary for proper planning of the experiment. A parameter allowing for comparison with mechanical objects of a similar class of cranes may be frequency of vibration. The analysis primarily dealt with factors affecting the stiffness of the entire crane - it was assumed that the mass remains constant. Stiffness of the whole machine was considered as a stiffness of the structure and stiffness of the contact wheels. In most previous studies, free frequency vibration, without considering the contact stiffness of the wheels, was considered. Currently, more and more plastics are used on cranes' driving wheels. Such wheels have different mechanical and rheological properties than steel or cast iron wheels. The method used ensures a quality - theoretical analysis of the process and determination of values significantly influencing free frequency of the crane. Using dimensional analysis, important mechanical and design parameters of experimental crane have been determined. These parameters can be easily changed. The opportunity to make these changes in experimental studies of the crane allows for appropriate generalization of the results and for their reference to many real objects fulfilling the criteria adopted for the similarity model.
Słowa kluczowe
PL dźwignice   planowanie eksperymentu   analiza wymiarowa   drgania własne  
EN cranes   experiment planning   dimensional analysis   free vibration  
Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Czasopismo Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
Rocznik 2012
Tom Vol. 61, nr 3
Strony 329--338
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Jasiński, M.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, 50-371 Wrocław, ul. I. Łukasiewicza 7/9, marcin.jasinski@pwr.wroc.pl
Bibliografia
[1] L. I. Siedow, Analiza wymiarowa i teoria podobieństwa w mechanice, WNT, Warszawa, 1968.
[2] A. Piątkiewicz, R. Sobolski, Dźwignice, WNT, Warszawa, 1978.
[3] W. Kasprzak, B. Lysik, Analiza wymiarowa w projektowaniu eksperymentu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1978.
[4] D. Severin, X. Liu, Zum Rad-Schiene-System In der Fordertechnik, dhf 5, 1999, 40-46.
[5] E. Grabowski, A. Kosiara, Wpływ sztywności kontaktowej kł na drgania ustroju nośnego suwnicy pomostowej, Transport Przemysłowy, 4, 2006.
[6] M. Jasiński, Zagadnienia obliczeniowego wyznaczania obciążeń dźwignic wywołanych jazdą po nierównościach, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, 2, 8, 2010, 24-27.
[7] Norma PN-EN 13001-2:2004. Bezpieczeństwo dźwignic. Ogólne zasady projektowania. Część 2: Obciążenia.
[8] Norma PN-ISO 8686-1:1999. Dźwignice. Zasady obliczania i kojarzenia obciążeń. Postanowienia ogólne.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAW-0014-0021
Identyfikatory