Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0037-0043

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wybrane problemy interoperacyjności europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS)

Autorzy Nowacki, G.  Walendzik, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Some interoperability problems of European electronic tolling service (EETS)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy interoperacyjności europejskiej usługi opłaty elektronicznej, która jest celem długofalowym KE i opiera się na dyrektywie 2004/52/WE. Interoperacyjność oraz budowa architektury tego typu systemu, powoduje konieczność opracowania norm w zakresie rozwiązań technicznych, proceduralnych, jak również realizacji kontraktów oraz projektów unijnych. Techniczna architektura EETS została zbudowana na podstawie modelu CESARE, w skład którego wchodzą cztery elementy: zarządzający interoperacyjnością, operator opłat, usługodawca oraz usługobiorca europejskiej opłaty elektronicznej.
EN The paper refers to some problems of the EETS interoperability, which is a long-term objective of the EC and based on the directive 2004/52/EC. Interoperability and creating this type system architecture is an open framework in Europe, which enables technical, procedural, contractual level and initializing of projects in European Union. EETS technical architecture was built on CESARE model, defines the technical detail of the interfaces for road charging system that corresponds to the interfaces between the business entities that together operate the service: the Toll Charger, the Toll Service Provider and the Service User.
Słowa kluczowe
PL opłaty elektroniczne   system poboru opłat   EETS   opłaty drogowe  
EN electronic charges   toll collection system   EETS   tolls  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2010
Tom R. 11, nr 6
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Nowacki, G.
autor Walendzik, M.
  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
Bibliografia
[1] Decyzja Komisji z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych. Dz.U. UE. L.09.268.11.
[2] Decyzja Parlamentu Europejskiego i rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzje Rady 93/465/EWG. Dz U UE L 218/82, 13.8.2008.
[3] Decyzja Rady Unii Europejskiej 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. Dz.U. UE. L 184/003 - 0026, 17.07. 1999.
[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie. Dz. Urz. UE, L 166, 30.04.2004.
[5] Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. U. L L281 z 23.11.1995, s. 31) zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003. Dz. U. L 284 z 31.10.2003, s. 1.
[6] Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej. Dz. U. L 201 z 31.7.2002 r., s. 37.
[7] Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.
[8] Norma EN ISO/TS 12813. Telematyka transportu i ruchu drogowego. Elektroniczne pobieranie opłat drogowych. Sprawdzanie zgodności systemów GNSS/CN ponad DSRC. W trakcie opracowania - termin sierpień 2011.
[9] Norma EN ISO 12855 - wymiana informacji o opłatach. Aplikacje interfejsu, który będzie umożliwiał wysłanie danych o opłatach do użytkownika, usługodawcy EETS oraz do operatora opłat zabezpieczającym usługi a elementami opłaty elektronicznej. Cel: wsparcie w zakresie integracji systemów opłat elektronicznych (dane kontekstowe, czarne listy, raporty o wysokości opłat, reklamacje) oraz uzupełnienie dla dyrektywy europejskiej.
[10] Norma ISO/TS 17575. Telematyka transportu i ruchu drogowego - Elektroniczne pobieranie opłat drogowych. Aplikacje interfejsu Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej i sieci komórkowych. GNSS/CN. Część 2 - Komunikacja i połączenia dolnej warstwy.
[11] Norma PN-EN 15509. Telematyka transportu i ruchu drogowego - Elektroniczne pobieranie opłat. Profil wzajemnie oddziałujących programów użytkowych dla DSRC.
[12] Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (COM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD).
[13] Springer J.: Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu RCI (Road Charging Interoperability). DG TREN, KE, listopad, 2008.
[14] Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2008 r., nr 218, poz. 1391.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0037-0043
Identyfikatory