Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0043

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Europejska legislacja emisji spalin z pojazdów samochodowych

Autorzy Stanik, W.  Jakóbiec, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Według współczesnych prognoz, w okresie najbliższych dwudziestu lat, silniki spalinowe będą nadal podstawowym źródłem napędu pojazdów samochodowych. Zważając na skalę problemu i wciąż rosnące zagrożenie ekologiczne, organy ustawodawcze wielu uprzemysłowionych państw wprowadzają przepisy mające na celu szybkie i znaczne obniżenie emisji szkodliwych substancji przez silniki pojazdów samochodowych.
Słowa kluczowe
PL emisja spalin   silniki spalinowe   zanieczyszczenie środowiska  
EN exhaust emission   combustion engines   environment pollution  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 6
Strony 28--31
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Stanik, W.
autor Jakóbiec, J.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
[1] White Paper: European Transport Policy to 2010: Time to Decide. COM (201)370
[2] Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu strategii zrównoważonego rozwoju: Platforma działania.
[3] Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM(2010)2020 wersja ostateczna. 30.30.2010
[4] World energy Outlook 2005, International Energy Agency
[5] Biała Księga: Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczednego systemu transportu. KOM(2011)144 wersja ostateczna, 28.03.2011
[6] Council Directive 91/441/EEC amending Directive 70/220/EEC on the laws of the Member States relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles.
[7] Manfred Schuckert, Eco-MOBILITY 2011, Strategies for the reduction of CO₂ - emissions from Commercial Vehicles - are alternative powertrains the solution? 15-16.11.2011, Vienna.
[8] Dyrektywa Rady 91/542/EWG z dnia 1 października 1991 r. zmieniająca dyrektywę 88/77/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych z silników Diesla stosowanych w pojazdach.
[9] Dyrektywa 199/9/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają zostać podjęte przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników z wymuszonym zapłonem napędzanych gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach oraz zmieniająca dyrektywę Rady 88/77/EWG.
[10] Dyrektywa Komisji nr 2001/27/WE z dnia 10 kwietnia 2001 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 88/77/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do działań , jakie mają zostać podjęte przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników z wymuszonym zapłonem napędzanych gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach.
[11] Dyrektywa 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do działań, które należy podjąć przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez silniki wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników o zapłonie iskrowym zasilanych gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach.
[12] Dyrektywa Komisji nr 2005/78/WE z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają zostać podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników z wymuszonym zapłonem napędzanych gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach oraz zmieniająca załączniki I, II, III, IV do niej.
[13] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE.
[14] Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”).
[15] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz zmieniające załączniki I i III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0043
Identyfikatory