Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0021

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ składu chemicznego benzyny i zawartości etanolu w kształtowaniu właściwości eksploatacyjnych

Autorzy Pałuchowska, M.  Jakóbiec, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Paliwa do silników o zapłonie iskrowym, chcąc spełnić wysokie wymagania współczesnych wysilonych silników spalinowych wyposażonych m.in. w wielopunktowe systemy wtrysku paliwa oraz katalityczne, wielofunkcyjne układy oczyszczania spalin, muszą posiadać odpowiednie właściwości użytkowe i eksploatacyjne. Jakość tych paliw, a więc ich właściwości, stają się wypadkową wymagań stawianych przez konstruktorów silników, ekologów i producentów paliw oraz ich możliwości technologicznych.
Słowa kluczowe
PL paliwo silnikowe   zasilanie paliwem   skład chemiczny benzyny  
EN engine fuel   fuel feed   fuel chemical composition  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 7-8
Strony 56--60
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Pałuchowska, M.
autor Jakóbiec, J.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
1. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lipca 2007 roku Wyniki przeglądu wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszania emisji C02 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. COM (2007)19.
2. World-Wide Fuel Charter. Fourth Edition, September 2006.
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/715/EC z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6).
4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku zmieniająca dyrektywę 98/70/EC odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzająca mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 1999/32/EC odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającą dyrektywę 93112/EC.
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001177IWE oraz 2003I30IWE.
6. Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie strategii na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla pochodzących z nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. COM (2007) 19 139.
7. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z postępów w realizacji zintegrowanego podejścia Wspólnoty dotyczącego redukcji poziomu emisji C02 z lekkich pojazdów dostawczych z dnia 10 listopada 2010 roku. COM (2010) 656.
8. Projekt normy europejskiej EN 228:2009: Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods.
9. Norma europejska EN 15376:2011: Automotive fuels - Ethanol as a blending component for petrol - Requirements and test methods.
10. Europejska specyfikacja techniczna CEN/TS 15293:2011: Automotive fuels -Ethanol (E85) automotive fuel - Requirements and test methods.
11. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bio-komponentach i biopaliwach ciekłych. DzU 2006, nr 169, poz. 1199.
12. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw DzU 2006, nr 169, poz. 1200.
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. DzU 2008, nr 221, poz. 1441.
14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych. (DzU 2009, nr 18, poz. 98).
15. Speight J. G.: The Chemistry and Technology of Petroleum. Secondo Editio, Revised and Expanded; MARCEL DEKKER INC., New York, 1991.
16. Reynolds R. E.: Fuel specification and fuel property issues and their potential impact on the use of ethanol as a transportation fuel. Downstream Alternatives Inc., December 16,2002; Phase III Project Deliverable Report, Oak Ridge National Laboratory, Ethanol Project, Subcontract No. 4500010570; www.afdc.nrel.gov/pdfs/ 6968.pdf.
17. Fuel Ethanol - Industry Guidelines, Specifications and Procedures. Renewable Fuels Association Technical Committee, Washington DC, 2003; www.ethanolerfa.org.
18. Totten G. E, Westbrook S. R., Shah R. J„ Fuels and Lubricants Handbook: Technology, Properties, Perfofmance and Testing. ASTM International, 2003.
19. Pałuchowska M., Rogowska D.: Wpływ bioetanolu na nieaddytywne właściwości benzyny silnikowej. Nafta-Gaz 2009, nr 1, s. 21-28.
20. Danek B.: Zmiany właściwości określających stabilność chemiczną biopaliwa E85 podczas jego magazynowania. Nafta-Gaz 2011, nr 8, s. 577-580.
21. Engelen B., i in.: Guidelines for blending and handling motor gasoline containing up to 10 %(V/V) ethanol. CONCAWE Fuels Quality and Emissions Management Group, Special Task Force FE/STF24, Report no. 3/08, Brussels, April 2008.
22. Stradling R. i in.: Volatility and vehicle drive ability performance of ethanol/gasoline blends: a literature review. CONCAWE Fuels Quality and Emissions Management Group, Special Task Force FE/STF20, Report no. 8/09 Brussels, October 2009.
23. Marshal E. L., Owen K.: Motor Gasoline. The College of Petroleum and Energy Studies. Oxford, UK; The Royal Society of Chemistry, 1995.
24. Aikawa K., Sakurai T., Hayashi A.: Study of Ethanol-Blended Fuel (E85) Effects Under Cold-Start Conditions. SAE Paper No. 2009-01-0620.
25. Davis G. W.: Development of Technologies to Improve Cold Start Performance of Ethanol Vehicles. Final report, Grant No. PLA-00-48, 2001.
26. CRC Project No. CM-138-08-2; CRC Report No. 654; 2008 CRC cold-start and warm up E85 cold ambient temperature drive ability program, Final Report, July 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0021
Identyfikatory