Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0006

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ składu chemicznego benzyny i zawartości etanolu w kształtowaniu właściwości eksploatacyjnych

Autorzy Pałuchowska, M.  Jakóbiec, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effects of ethanol addition and chemical composition of the fuel on its performance parameters
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono informacje dotyczące poprawy właściwości użytkowych paliw etanolowych poprzez zastosowanie dobranych jakościowo i ilościowo pakietów dodatków uszlachetniających i komponentów tlenowych (alkoholu etanolowego). Istotnymi parametrami jakościowymi benzyn etanolowych są oktanowość, skład frakcyjny i prężność par.
EN This paper describes possible improvements of performance parameters of ethanol-enriched fuels by using a variety of different (in terms of both quality and volume) fuel additives and oxygen components. Essential quality indicators of this type of fuels are octane rating, fractional composition and vapour pressure.
Słowa kluczowe
PL paliwo etanolowe   skład chemiczny benzyny   jakość paliwa  
EN ethanol fuel   chemical composition of the fuel   fuel quality  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 4
Strony 140--149
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 26 poz.
Twórcy
autor Pałuchowska, M.
autor Jakóbiec, J.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
1. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z 7 lutego 2007 roku, Wyniki przeglądu wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszania emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. COM (2007) 19.
2. World-Wide Fuel Charter, Fourth Edition, September 2006.
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/715/EC z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6).
4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku zmieniająca dyrektywę 98/70/EC odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/EC odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylającą dyrektywę 93/12/EC.
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
6. Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie strategii na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla pochodzących z nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych COM(2007) 19.
7. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 listopada 2010 roku z postępów w realizacji zintegrowanego podejścia Wspólnoty dotyczącego redukcji poziomu emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych. COM (2010) 656.
8. Projekt Normy Europejskiej EN 228:2009, Automotive fuels - Unleaded petrol – Requirements and test methods.
9. Norma Europejska EN 15376:2011, Automotive fuels - Ethanol as a blending component for petrol - Requirements and test methods.
10. Europejska Specyfikacja Techniczna CEN/TS 15293:2011, Automotive fuels – Ethanol (E85) automotive fuel - Requirements and test methods.
11. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. DzU 2006, nr 169, poz. 1199.
12. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. DzU 2006, nr 169, poz. 1200)
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. DzU 2008, nr 221, poz. 1441.
14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych. DzU 2009, nr 18, poz. 98.
15. Speight J.G.: The Chemistry and Technology of Petroleum, Secondo Editio, Revised and Expanded. Marcel Dekker Inc., New York, 1991.
16. Reynolds R. E., Fuel specification and fuel property issues and their potential impact on the use of ethanol as a transportation fuel. Downstream Alternatives Inc., December 16, 2002, Phase III Project Deliverable Report, Oak Ridge National Laboratory, Ethanol Project, Subcontract No. 4500010570, www.afdc.nrel.gov/pdfs/6968.pdf.
17. Fuel Ethanol - Industry Guidelines, Specifications, and Procedures. Renewable Fuels Association Technical Committee, Washington DC, 2003, www.ethanolerfa.org.
18. Totten G. E., Westbrook S. R., Shah R. J.: Fuels and Lubricants Handbook: Technology, Properties, Perfofmance and Testing. ASTM International, 2003.
19. Pałuchowska M., Rogowska D.: Wpływ bioetanolu na nieaddytywne właściwości benzyny silnikowej. Nafta-Gaz 2009, nr 1, t. LXV.
20. Danek B.: Zmiany właściwości określających stabilność chemiczną biopaliwa E85 podczas jego magazynowania, Nafta-Gaz 2011, nr 8, t. LXVII.
21. Engelen B. et al.: Guidelines for blending and handling motor gasoline containing up to 10% (V/V) ethanol. CONCAWE Fuels Quality and Emissions Management Group, Special Task Force FE/STF24, Report 2008, No. 3, Brussels.
22. Stradling R. et al.: Volatility and vehicle driveability performance of ethanol/gasoline blends: a literature review. CONCAWE Fuels Quality and Emissions Management Group, Special Task Force FE/STF20, Report 2009, No. 8, Brussels.
23. Marshal E. L., Owen K.: Motor Gasoline. The College of Petroleum and Energy Studies, Oxford, UK, The Royal Society of Chemistry, 1995.
24. Aikawa K., Sakurai T., Hayashi A.: Study of Ethanol-Blended Fuel (E85) Effects Under Cold-Start Conditions. SAE Paper No. 2009-01-0620.
25. Davis G. W.: Development of Technologies to Improve Cold Start Performance of Ethanol Vehicles. Final report, GRANT NO. PLA-00-48, 2001.
26. CRC Project No. CM-138-08-2, CRC Report No. 654, 2008 CRC cold-start and warmup E85 cold ambient temperature driveability program, Final Report, July 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0032-0006
Identyfikatory