Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0029-0069

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Jakość oświetlenia w obszarze przedpola tramwaju

Autorzy Stypułkowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of lighting quality in the area of tram's foreground
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto tematykę jakości oświetlenia w obszarze przedpola tramwaju. W szczególności ustosunkowano się do dwóch, zdaniem autora, zasadniczych elementów wpływających na jakość tego oświetlenia. Pierwszym jest stan techniczny i funkcjonalność obecnie eksploatowanych urządzeń świetlnych montowanych w tramwajach. Drugim elementem jest oświetlenie stacjonarne obszaru przedpola tramwaju, które to również jest czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo poruszania się pojazdu szynowego, tym samym wpływającym na jakość i stan oświetlenia przedpola tramwaju. W obszarze przedpola tramwaju właściwy rozsył wiązki świetlnej odgrywa decydującą rolę w odbiorze wrażeń świetlnych przez motorniczego, szczególnie na tych odcinkach linii tramwajowej, na których infrastruktura oświetlenia stacjonarnego jest mniej rozbudowana lub nie występuje. Ukształtowana w odpowiedni sposób wiązka świetlna świateł głównych tramwaju warunkuje właściwą widzialność z miejsca motorniczego i ułatwia właściwą ocenę sytuacji drogowych będących wynikiem zachowań innych uczestników ruchu drogowego. Zaprezentowane wyniki badań luminancji dla wybranych platform przystankowych i przejść dla pieszych zlokalizowanych w obszarze przedpola tramwaju mają za zadanie nakreślić ogólny stan jakościowy tego oświetlenia. Prezentowane przykłady oświetlenia i ich zróżnicowanie dowodzą jak zdaniem autora w obszarze przedpola tramwaju jest to ważne zagadnienie z punktu widzenia odbioru wrażeń świetlnych z obszaru przed pojazdem. W niniejszej publikacji przedstawiono zagadnienia ściśle związane z dyscypliną naukową Transport, dotyczące eksploatacji urządzeń świetlnych, reflektorów i projektorów, będących podstawowymi urządzeniami oświetlenia głównego tramwajów. Zaprezentowano wybrane wyniki laboratoryjnych pomiarów fotometrycznych obecnie stosowanych układów optyczno-świetlnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi badawczych oraz wyniki symulacyjnych badań oświetlenia przedpola tramwaju wykorzystujące najnowsze programy obliczeniowe. Przedstawiono wybrane zagadnienia z metody oceny dobrej widoczności i parametrów fotometrycznych wiązek świetlnych świateł głównych tramwaju z uwzględnieniem specyfiki ich eksploatacji w ruchu miejskim. W artykule podkreślono praktyczne zastosowanie uzyskanych wyników z badań i symulacji, nawiązano do publikacji, w których przedstawia się koncepcję systemu sterowania wiązką świetlną świateł głównych tramwaju. Proponowane są nowe wiązki świetlne dostosowane do warunków ruchu tramwaju. Autor uzasadnia potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań oświetlenia w obszarze przedpola tramwaju w celu poprawy jakości oświetlenia z uwzględnieniem różnych sytuacji w ruchu drogowym. W tym celu odwołuje się do publikacji, w których zaproponowano nowe wytyczne normalizacyjne pozwalające na ocenę montowanych w wagonach tramwajowych urządzeń świetlnych, które to są jednym z elementów w bezpośredni sposób wpływającym na jakość oświetlenia przedpola tramwaju.
EN The article undertakes the subject of lighting quality in the area of tram's foreground. In particular, two elements are discussed that in the present author's opinion significantly influence the quality of lighting. The first one is the technical condition and functionality of currently exploited lighting devices installed on trams. The second element is the stationary lighting of the area of tram's foreground which is also a factor influencing the safety of a moving traction vehicle at the same time affecting the quality and state of tram's foreground lighting. Within the area of tram's foreground, appropriate light distribution plays a decisive role in the perception of luminous sensations by a tram driver, especially on those parts of tram line on which stationary lighting infrastructure is not developed or does not exist. Properly shaped light beam of tram's head lighting conditions appropriate visibility from tram driver's seat and facilitates correct assessment of traffic situations being a result of behavior of other participants of road traffic. The results presented in the paper of luminance measurements for selected platforms of tram stops and pedestrian crossings located in the area of tram's foreground are to give a general picture of lighting quality state. The presented examples of lighting and their variety prove how important an issue it is in the present author's opinion from the point of view of luminous sensation perception within tram's foreground. The paper presents the issues strictly connected with the scientific discipline of Transport, concerning the exploitation of lighting devices, reflectors and projectors being the fundamental devices for tram's head lighting. Selected results of photometric laboratory measurements have been presented of currently used optical-lighting systems with the application of the most modern research tools, as well as results of simulation tests of tram's foreground lighting with the use of the newest calculation programs. Selected issues have been presented of assessment method of good visibility and photometric parameters of light beams of tram's head lighting taking into account the specificity of their exploitation in urban traffic. The article emphasizes the practical application of obtained results of researches and simulations and references have been made to publications which present the concept of light beam control of tram's head lights. New light beams are proposed which are adapted for tram's motion conditions. The author justifies the need for implementation of the new solutions for lighting within tram's foreground in order to improve lighting quality accounting for various road traffic situations. For this reason, the author refers to the publications in which new normative guidelines are proposed enabling assessment of lighting devices installed on trams, and these devices constitute one of the elements which directly influence the quality of tram's foreground lighting. In the author's opinion, the subject matter presented is developing and in temporal perspective requires supplementing with further complex research into the state and quality of lighting of transport infrastructure. On the basis of results of these researches it will be possible to verify the quality of this lighting from the point of view of currently binding normative requirements, and, if it is justifiable by technical and economic conditions, to undertake further measures to verify them from the point of view of quality in the aspect of road traffic safety improvement.
Słowa kluczowe
PL tramwaj   oświetlenie tramwaju  
EN tram   lighting tram  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2011
Tom R. 12, nr 12
Strony 360--368
Opis fizyczny Pełny tekst na CD, Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Stypułkowski, K.
  • Politechnika Warszawska
Bibliografia
[1] Mazur J., Żagań W., Samochodowa technika świetlna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997.
[2] Oświetlenie dróg publicznych. Polska Norma PN-E-02032:1976.
[3] Oświetlenie dróg. Raport Techniczny PN-CEN/TR 13201-1:2005.
[4] Stypułkowski K., Metoda oceny jakości oświetlenia głównego przedpola tramwaju. Rozprawa doktorska, Warszawa, 2010.
[5] Tomczuk P., Pieńkowski K., Stypułkowski K., Wstęp do oceny oświetlenia przystanków tramwajowych, Konferencja „Transport XXI wieku”, Białowieża 2010.
[6] Tomczuk P., Stypułkowski K., Selected issues of tram’s front lighting exploitation. PAN, Monografie Zespołu Systemów Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn, Problems Of Maintenance Of Sustainable Technological Systems, Tom I, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa, 2010.
[7] W sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dz U 2003, nr 230, poz. 2301.
[8] W sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania, Dz U 2003, nr 230, poz. 2300.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWAK-0029-0069
Identyfikatory