Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0026-0034

Czasopismo

Surowce i Maszyny Budowlane

Tytuł artykułu

Wydobycie kopalin ze złóż położonych w obszarze sieci Natura 2000

Autorzy Pietrzyk-Sokulska, E.  Henclik, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obszary sieci Natura 2000 obejmują tereny, które zachowały duże walory przyrodnicze, mimo iż prowadzono na nich działalność gospodarczą. Są więc dowodem na to, że możliwe jest pogodzenie celów ochrony środowiska przyrodniczego z gospodarowniem jej zasobami. W związku z powyższym należy przypuszczać, że w warunkach wprowadzania w gospodarce zasad zrównoważonego rozwoju, polegającego na integracji interesów środowiska i jego ochrony z uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi, pewne ograniczenia przewidziane prawem na terenie obszarów sieci Natura 2000 związane będą raczej z wprowadzaniem przez przemysł modyfikacji istniejących technologii. W artykule wyjaśniono: co to jest sieć Natura 2000 i jak funkcjonuje. Opisano złoża kopalin w obszarach Natura 2000 i procedury wymagane przy podejmowaniu eksploatacji tych kopalin, a także oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć w obszarach sieci Natura 2000.
Słowa kluczowe
PL Natura 2000   wydobycie kopalin   eksploatacja kopalin  
EN Natura 2000   mineral extraction   mineral exploitation  
Wydawca BMP Sp. z o.o.
Czasopismo Surowce i Maszyny Budowlane
Rocznik 2007
Tom nr 3
Strony 73--78
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Pietrzyk-Sokulska, E.
autor Henclik, A.
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
Bibliografia
[1] Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2004 r. PIG, Warszawa 2005
[2] Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2005 r. PIG, Warszawa 2006
[3] Bromowicz J., Magiera J., 2006 - Polskie złoża dla produkcji kruszyw łamanych na tle obiektów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Miesięcznik WUG nr 10
[4] Bromowicz J., Magiera J., 2006 - Kruszywa łamane w Naturze 2000. Prace Polit. Wrocł. nr 115, Konferencje nr 46
[5] Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2004 r. przyjmująca na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograflczny (notyfikowana jako dokument nr C (2004) 4032)
[6] Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory
[7] Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków
[8] Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 [http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/dokumenty/
[9] Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 - Instytut na rzecz Ekorozwoju [http://www.natura2000.org.pl/]
[10] Gromadzki M. - Zakres ochrony ptaków i zasady gospodarowania na obszarach proponowanych do objęcia ochroną jako Obszary Specjalnej Ochrony, tworzone w ramach systemu Natura 2000 w Polsce [http://www.wigry.win.pl/natura2000/ptaki]
[11] Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J. - Ogólne zalecenia dla ochrony typów siedlisk oraz gatunków zwierząt (poza ptakami) i roślin wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy siedliskowej, przewidywane na terenach Specjalnej Ochrony sieci Natura 2000 w Polsce - mat. IOP w Krakowie
[12] Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Zając K., 2001 - Dyrektywa Siedliskowa - występujące w Polsce gatunki ważne dla Wspólnoty Europejskiej. Chrońmy przyrodę ojczystą 57 (2), s. 5-60
[13] Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. (red.) 2003 - Ekologiczna sieć Natura 2000 - problem czy szansa. IOP, Kraków, s. 237
[14] Natura 2000 species in the Continental region - publications.eu.int
[15] Natura 2000: Poradnik dla samorządów lokalnych [http://www.wigry.win.pl/]
[16] Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG - 2001. Komisja Europejska ds. Środowiska
[17] Rozporządzenie MŚ z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z dn. 21.10.2004 r.)
[18] Rozporządzenie MŚ z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i zakresu projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z dn. 15.04.2005 r.)
[19] Rozporządzenie MŚ z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. z dn. 30.05.2005 r.)
[20] Standardowe Formularze Danych dla Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) dla obszarów spełniających kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) i dla Specjalnych Obszarów ochrony (SOO) - (dla wybranych OSO i SOO niezbędnych dla ekspertyzy)
[21] System Ocen Oddziaływania na Środowisko w granicach obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce.2004 - EkoKonsult Gdańsk
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0026-0034
Identyfikatory