Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0001-0752

Czasopismo

Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji

Tytuł artykułu

Optymalizacja kompresji informacji w pseudoprzypadkowym testowaniu układów cyfrowych

Autorzy Mitas, A. 
Treść / Zawartość http://ijet.pl/index.php/ijet
Warianty tytułu
EN Optimisation of information compression in pseudo-random testing of digital circuits
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zalety wynikające z zastosowania nieliniowych technik kompresji informacji diagnostycznej w testowaniu układów cyfrowych. Kontekst stanowi przypadek pseudoprzypadkowej stymulacji badanych układów, dzięki czemu można przyjąć neutralność warunków doboru techniki kompresji. Dla dalszego uniezależnienia się od struktury badanego układu eksperymenty (symulacje programowe) odniesiono do teoretycznej bazy porównawczej - układów ISCAS. Badane ciągi poddawano kompresji kilkoma metodami, oceniając realną skuteczność dla założonego katalogu symulowanych uszkodzeń. Drugorzędną rolę pełni w omawianym artykule aspekt teoretycznego prawdopodobieństwa maskowania. Skuteczność jest bowiem wyznaczana z bezpośredniego wskazywania przypadku wykrycia lub niewykrycia aktualnie symulowanego uszkodzenia. Złożone techniki kompresji przedstawiono w kontekście możliwości zastosowań w układach wyposażonych w ścieżkę brzegową. Wyniki - ciągi testowe z wyjść układów badanych, stanowią składniki ciągu poddawanego dalszym badaniom. Komponowanie pojedyńczego ciągu rezultatów z ciągów z poszczególnych wyjść wynika z przesłanek technicznej implementacji badanych metod - konieczność minimalizacji nakładów sprzętowych na układy kompresji. W artykule nawiązuje się do autorskich, sprzętowo oraz czasowo redundantnych układów multikompresji, wskazując na istotne z użytkowego punktu widzenia skojarzenie łatwości implementacji i wzrostu efektywności badania. W przedstawionych badaniach porównawczych poszukiwano najpierw stopnia wielomianu zapewniającego w założonych warunkach zupełną skuteczność, a następnie stopnia wielomianu (czyli długości rejestru o zadawalającej skuteczności) w przypadku multikompresji.
EN In the paper there are presented some advantages of non - linear diagnostic information compression techniques using for digital systems testing. The analysed case is connected with a pseudo - random stimulation of the unit under test, therefore the starting point for choose of the compression technique is neutral. For the independency of the structure of the unit under test experiments (programmatic simulations) have been related to some theoretical base - ISCAS circuits. The achieved streams have been compressed with several methods and the methods efficiency has been compared for simulated faults set. The secondary role plays in the paper the aspect of the theoretical probability of masking. The efficiency is just obtained by direct detecting or not detecting the simulated fault. Some complicated compression techniques have been presented for applications within systems with a boundary path. Results - response streams, obtained from outputs of the tested circuit, are the parts of the finally compressed stream. The composing of a resulting sequence from the output streams is connected with the necessity of hardware costs minimisation. In the paper there are recalled earlier author's hardware and time redundant systems of multi - compression, pointing to some important for applications associations and efficiency increase. In the presented comparative research there are searched, first a range of polynomial that gives absolutely efficiency, and then a range of polynomial (length of a register that got good efficiency) for multi - compression.
Słowa kluczowe
PL kompresja informacji   maskowanie   techniki diagnostyczne   testowanie pseudoprzypadkowe   układy cyfrowe  
EN aliasing   diagnostic techniques   digital circuits   information compression   pseudorandom testing  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Czasopismo Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
Rocznik 1999
Tom Vol. 45, nr 3-4
Strony 393--403
Opis fizyczny
Twórcy
autor Mitas, A.
  • Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0001-0752
Identyfikatory