Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0001-0750

Czasopismo

Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji

Tytuł artykułu

Zastosowanie techniki mikroprocesorowej do wyznaczania czasowych związków między sygnałami elektrycznymi w elektroenergetycznych sieciach okrętowych

Autorzy Maśnicki, R.  Mindykowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The applying of microprocessor technology for measurement of time dependencies between electrical signals in ship power engineering system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące opracowania i skonstruawania, a także analizy teoretycznej i weryfikacji doświadczalnej właściwości metrologicznych i eksploatacyjnych specjalizowanego instrumentarium do pomiarów wielkosci elektrycznych charakteryzujących elektroenergetyczny system okrętowy, a zwłaszcza do wyznaczania czasowych związków między sygnałami elektrycznymi w sieciach okrętowych. Proponowane instrumentarium jest alternatywną w stosunku do rozwiązań dotychczas stosowanych w okrętownictwie, a istota rozwiązania oparta jest na wykorzystaniu techniki mikroprocesorowej zarówno w fazie opracowania i konstrukcji, jak i na etapie badań doświadczalnych opracowanych przyrządów. W artykule przedstawiono stan wiedzy w zakresie pomiaru wielkości elektrycznych charakteryzujących sieć okrętową. Zwrócono uwagę na fakt, że standardowo instalowane instrumentarium pomiarowe nie zapewnia możliwości poprawnej oceny jakości energii w okrętowym systemie elektroenergetycznym, istotnie obniżając bezpieczeństwo i ekonomiczną efektywność eksploatacji siłowni okrętowej. Wiarygodna ocena jakości energii w systemie elektroenergetycznym wymaga wprowadzenia nowych konstrukcji przyrządów i układów pomiarowych, zapewniających nie tylko zadowalającą dokładność pomiarową, ale również rejestrację i analizę sygnałów odkształconych, przy założeniu spełnienia przez nie wymagań towarzystw klasyfikacyjnych. Spełnienie powyższych postulatów zostało osiągnięte dzięki zastosowaniu techniki mikroprocesorowej i uwzględnieniu ograniczeń oraz specyfiki warunków okrętowych. Opracowane przyrządy do wyznaczania czasowych związków między sygnałami elektrycznymi w elektroenergetycznych sieciach okrętowych, a w szczególności przetworniki wielofunkcyjne, programowalne, o dużej odporności na zakłócenia, pozwalaja na uzyskanie poszerzonej informacji o mierzonych wielkościach i posiadają korzystniejsze właściwości metrologiczne i eksploatacyjne.
EN In this paper the selected problems concerning designing and constructing and also theoretical analysis and experimental verification of specialized instrumentation for measurement of electrical quantities characterizing ship power engineering system, especially for designation of time dependencies between electrical signals in ship network were presented. The proposed instrumentation is the alternative in relation to hitherto applied solutions in ship building, and the substance of engineering is based on usage of microprocessor technology, alike in designing and constructing phase as on experimental research level of developed instruments. The state of knowledge in sphere of measurement of electrical quantities characterezing ship network was presented in this article. The notice was given on fact, that standard measurement instrumentation does not warrant of the possibility of proper estimation of electrical energy quality in ship power engineering system, essentially lowering the safety and economical efficiency of new construction of instruments and measurement systems, ensuring not only satisfied measurement accuracy but also the registration and analysis of strained signals, simultaneously fulfilling requirements of classification societies. The accomplishment of foregoing postulates was attained by means of compliance of microprocessor technology and allowance of limitations and also ship condition specificity. The designed instruments for measurement of time dependencies between electrical signals in ship power engineering system, especially multi - functional measurement converters, programmable, having high resistance for disturbances, enable to acquire of expanded information about measured quantities and have more advantageous metrological and exploitational properties.
Słowa kluczowe
PL metrologia eksploatacyjna   okrętowy system elektroenergetyczny   przyrządy mikroprocesorowe   przyrządy wirtualne  
EN exploitational metrology   ship electrical power system   microprocessor instruments   virtual instrumentation  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Czasopismo Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
Rocznik 1999
Tom Vol. 45, nr 3-4
Strony 321--350
Opis fizyczny
Twórcy
autor Maśnicki, R.
autor Mindykowski, J.
  • Wydział Elektryczny, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA1-0001-0750
Identyfikatory