Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0007

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Czynniki determinujące rynek usług turystycznych w województwie mazowieckim

Autorzy Grad, B.  Ferensztajn-Galardos, E.  Krajewska, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Determinants factors of tourist services market in Masovian voivodeship
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawione zostały, w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów Głównego Urzędu Statystycznego i Instytutu Turystyki, tendencje rozwojowe w zakresie zagospodarowania turystycznego w województwie mazowieckim oraz stopnia wykorzystania bazy hotelowej, ruchu turystycznego, jak również ocena zagospodarowania turystycznego Mazowsza w latach 2008-2011. W pierwszej części rozważań, w ujęciu teoretycznym, wyjaśniono pojęcie rynku turystycznego ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji pojęć turystyka, turysta, zachowania konsumenta na rynku usług turystycznych oraz omówiono elementy rynku usług turystycznych - takie jak popyt, podaż, cena, produkt. W części drugiej rozważań zdefiniowano istotne czynniki, o charakterze ekonomicznym jak i pozaekonomicznym, kształtujące wielkość i strukturę popytu na rynku usług turystycznych. W części trzeciej artykułu zaprezentowano, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i empirycznym, potencjał turystyczny województwa mazowieckiego. Uwagę skoncentrowano na wykorzystaniu zagospodarowania turystycznego województwa mazowieckiego oraz wskazaniu kierunków rozwoju bazy materialnej turystyki w tym regionie, w przyszłości. Ponadto scharakteryzowano ruch turystyczny na Mazowszu w kontekście celów podróży, rodzajów wykorzystania miejsc noclegowych i aspektu sezonowości. W podsumowaniu rozważań podjęto próbę wskazania roli i znaczenia rozwoju turystyki na Mazowszu dla kształtowania rozwoju gospodarczo-przestrzennego i społeczno-kulturowego tego regionu. Zwrócono również uwagę na kwestie ograniczania negatywnego wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze, jak również strategiczne kierunki rozwoju turystyki w województwie mazowieckim.
EN In the paper presented, based on the information obtained from the collection of the Central Statistical Office and the Institute of Tourism, trends in the development of tourism in the Masovia Voivodship and the degree of use of hotel facilities, tourism, as well as of Mazovia tourist development in the period 2008-2011. In the first part of the theoretical discussion, explains the concept of the tourist market with particular emphasis on the evaluation of concepts tourism, tourist, consumer behavior in the market of tourist services and discusses the elements of the market of tourist services - such as demand, supply, price, product. The second part defines important consideration factors such as an economic and non-economic, shaping the size and structure of the market demand for tourist services. The third part of the article presents, both in terms of the theoretical and empirical tourism potential in Masovia Voivodeship. Attention has focused on the use of tourist development in Masovia providence and indicating directions of development of the material base of tourism in this region inthe future. In addition, tourist traffic is characterized in Mazovia in the context of the purpose of travel, type of accommodation and the use of seasonal aspect. In summary discussion has attempted to identify the role and importance of tourism development in the Mazovia region to shape the development of economic and spatial and socio-cultural heritage of this region. It also drew attention to reduce the negative impact of tourism on the natural environment, as well as the strategic directions of development of tourism in the Masovia voivodeship.
Słowa kluczowe
PL usługa turystyczna   strategia rozwoju   rynek usług turystycznych   polityka regionalna   polityka transportowa   województwo mazowieckie  
EN tourist service   development strategy   tourist market   regional policy   transport policy   Mazovia  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 1077--1089
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz, pełen tekst na CD
Twórcy
autor Grad, B.
autor Ferensztajn-Galardos, E.
autor Krajewska, R.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
1. Begg D., Fischer S., Dornbusch D.: Ekonomia, T.1, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1993
2. Hunziker W., Krapf K.: Grundisse der allgemeine Fremdenverkehrlehre, w: Tłumaczenia materiałów dotyczących statystyki ruchu turystycznego w różnych krajach, Zakład Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki przy SGPiS, Warszawa 1961
3. Kaspar C.: Die tourismuslehre im Grundriss, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart 1991
4. Łazarek R.: Ekonomika turystyki, Wydanie II poprawione i uzupełnione, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001
5. Marciszewska B.: Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku, [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne. Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe Nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, Szczecin, 2010
6. Niezgoda A., Zmyślony P.: Popyt turystyczny, Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
7. Panasiuk A. (red.): Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
8. Wołejko S.: Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998
9. Rocznik Statystyczny, Turystyka w 2009r., GUS, Warszawa 2010
10. Rocznik Statystyczny, Turystyka w 2010r., GUS, Warszawa 2011
11. Rocznik Statystyczny, Turystyka w 2011r., GUS, Warszawa 2012
12. Strategia rozwoju turystyki dla województwa mazowieckiego na lata 2007 - 2013. Cz. II. Koncepcja rozwoju turystyki oraz jej wdrożenie. Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Warszawa, listopad 2007
13. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BWA0-0059-0007
Identyfikatory