Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0029-0001

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Tytuł artykułu

Zagrożenia w pracy pielęgniarki środowiskowej

Autorzy Frąckowiak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Pielęgniarki z racji wykonywanych obowiązków, ryzyka kontaktu z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz obciążeń psychospołecznych związanych z wykonywaną pracą narażone są na szereg zagrożeń zawodowych. Są to szkodliwe czynniki biologiczne, zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego, czynniki chemiczne i fizyczne oraz stres, często agresja i wulgarne zachowania ze strony pacjentów, wypalenie zawodowe. Celem niniejszej pracy jest ocena występowania zagrożeń zawodowych wśród pielęgniarek środowiskowych. Badania przeprowadzono w grupie 33 pielęgniarek pracujących w zakładzie NZOZ "Centrum Usług Pielęgniarskich" w Chorzowie. W pracy wykorzystano opracowany dla potrzeb niniejszych badań kwestionariusz ankietowy do oceny zagrożeń występujących w miej scu pracy. Prawie połowa (42%) ankietowanych wskazała, że najważniejszągrupązagrożeń są szkodliwe czynniki biologiczne, następnie wymieniano dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (39%) oraz obciążenia psychiczne (33%). Wśród chorób zawodowych większość badanych wskazywała na zarażenie się grzybicą (85%), gruźlicą (79%), a następnie wymieniano wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C (70%). Zdecydowana większość ankietowanych twierdziła, że narażona jest w pracy na występowanie agresji ze strony pacjentów (73%).
EN Nurses by virtue of performed duties, risk of contact with harmful and dangerous factors, psychosocial loads related to performed work, are situated in a danger zone of many occupational hazards. There are biological harmful factors, hazards of agreement musculoskeletal, chemical and physical agents, stress, often eggression and vulgar behavior from their patients part, professional burnout. The purpose of this study is to estimate the evaluation of occupational hazards in community of nurses. The research was conducted in a group of 33 nurses working in NZOZ "The Center of Nursing Services" in Chorzów. A special questionnaire was designed for the purpose of this research. The almost half (42%) of respondents regarded that the most important group of hazards in workplace are the biological harmful factors, then 39% of them regarded ailments of agreement musculoskeletal and psychological loads (33%). The majority of respondents with occupational diseases indicated to become infected a mycosis (85%), tuberculosis (79%) and then was regarded viral hepatitis type of B or C (70%). The sweeping majority of respondents daimed that they were exposed to aggression from their patients in the workplace (73%).
Słowa kluczowe
PL pielęgniarka środowiskowa   zagrożenia zawodowe   czynniki szkodliwe   wypalenie zawodowe   choroby zawodowe   obciążenia fizyczne  
EN community nurse   occupational hazards   harmful factors   professional burnout   occupational disease   physical loads  
Wydawca Wydawnictwo WSZOP
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Rocznik 2010
Tom Nr 1(6)
Strony 53--70
Opis fizyczny Bibiogr. 18 poz., tab. wykr.
Twórcy
autor Frąckowiak, A.
  • NZOZ Centrum U sług Pielęgniarskich s.c. w Chorzowie
Bibliografia
[1] Bielski B.: Higiena pracy w pielęgniarstwie. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2009.
[2] Dancewicz M., Szymankiewicz M., Kowalewski J., Karwacka M.: Postępowanie poekspozycyjne w przypadku ekspozycji pracowników szpitala na HBV, HCV i HIV, "Przegląd Epidemiologiczny", 2005, nr 59, s. 671-677.
[3] Dutkiewicz J., Śpiewak R., Jabłoński L.: Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy oraz narażonych na nie grup zawodowych, Lublin 2002.
[4] Jarosiewicz G.: Jak chronić układ mięśniowo-szkieletowy podczas pracy. Poradnik dla pracowników służby zdrowia, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2007.
[5] Kołodziejczyk E.: Wymagania i zagrożenia w pracy pielęgniarki, 2009, strona internetowa http://www.abc.com.pl/problem/1582/8 (z dn. 20.12.2009).
[6] Kowalczuk K., Krajewska-Kułak E., Jankowiak B., Klimaszewska K., Rolka H., Kondzior D., Kowalewska B.: Zagrożenia zawodowe pielęgniarek, położnych i lekarzy w środowisku pracy, "Przegląd Higieniczni-Epidemiologiczny" 2008, 89(2), s. 211-215.
[7] Kozajda A., Zielińska-Jankiewicz K., Szadkowska-Stańczyk I.: Wiedza wybranych grup zawodowych o rodzajach czynników biologicznych obecnych w środowisku pracy oraz o sposobach ochrony przed ich wpływem cz. II, ,,Medycyna Pracy" 2005; 57 (3), s. 205-211.
[8] Lorencowicz R., Dymerska A., Kozar M.: Zespoły bólowe kręgosłupa wśród pielęgniarek pracujących w szpitalu, ,,Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" Lublin- Polonia, nr 45, 2000 s.136-140.
[9] Łyjak G.: Zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego u osób pracujących w szpitalach przy ręcznych pracach transportowych, Główny Inspektorat Pracy. Departament Nadzoru i Kontroli, Warszawa 28.10.2009.
[10] Markowski T.: Narażenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia - ze szczególnym uwzględnieniem obsady pracowni radiologicznej, ,,Problemy Higieniczno-Epidemiologiczne" 2009, 90 (2), s. 155-164. 69
[11] Rongińska T.: Diagnostyka źródeł stresu i wypalenia zawodowego w pracy pielęgniarki, Uniwersytet Zielonogórski 2009.
[12] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716).
[13] Tomaszewska M.: Obowiązujące akty prawne regulujące sprawy ochrony pracowników przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy, SPZ ZOZ Szpital w Solcu, Warszawa 2007, II Konferencja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego.
[14] Zapór L., Gofofit-Szymczak M.: Czynniki biologiczne w środowisku pracy - ocena ryzyka zawodowego, ,,Bezpieczeństwo Pracy" 2/2008, s. 6-9.
[15] Zielińska-Jankiewicz K., Kozajda A.: Wiedza wybranych grup zawodowych o rodzajach czynników biologicznych obecnych w środowisku pracy oraz o sposobach ochrony przed ich wpływem, ,,Medycyna Pracy" 2003; 54 (5), s. 399-406.
[16] strona internetowa CIOP http://www.ciop.pl: Międzynarodowa Karta Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych, (z dn. 19.02.2010).
[17] strona internetowa CIOP http://www.ciop.pl źródło: Dutkiewicz J.: Nauka o pracy: bezpieczeństwo, higiena i ergonomia, Instytut Medycyny Wsi, Lublin (z dn.8.03.2010).
[18] strona internetowa PIP http//:www.pip.pl: materiały dla służby zdrowia: Mniej dźwigaj kręgosłup masz tylko jeden!
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0029-0001
Identyfikatory