Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0028-0084

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Tytuł artykułu

Wytwórnie mas bitumicznych dla drogownictwa – problemy lokalizacji i oddziaływania na mieszkańców i środowisko

Autorzy Kordus, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Drogownictwo jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Produkcja surowców niezbędnych do budowy dróg odbywa się min. w wytwórniach mas bitumicznych, czyli w tzw. otaczarniach. Instalacje te licznie powstają w kraj obrazie nie tylko naszych miast, ale również mniejszych miejscowości, co związane jest z częstymi protestami lokalnych społeczności. Celem pracy jest przedstawienie aktualnych wymogów prawnych związanych z lokalizacją tego typu instalacji oraz zidentyfikowanie i przedstawienie możliwych zagrożeń zdrowotnych i ekologicznych związanych z pracą wytwórni. Na potrzeby niniejszej pracy przeanalizowano cztery instalacje funkcjonujące w województwie śląskim pod kątem rodzaju i wielkości emisji.
EN Road engineering is one of the fastest growing sectors of the Polish economy. Production of materials, needed for road construction, takes place, inter alia, in asphalt plants. These installations frequently occur in the landscape not only big cities, but also in smaller towns, which is associated with frequent protests by local communities. The aim of this work is to present the current legał requirements related to the location of such installations and to identify and present potential health and environmental risks associated with working asphalt plants. For the purposes of this study analyzed four instalations operating in the Silesia region in terms of type and size of their emissions.
Słowa kluczowe
PL lokalizacja przemysłu   otaczarnia   budownictwo drogowe   zanieczyszczenie powietrza   emisja hałasu  
EN location of industry   asphalt plant   road construction   air pollution   noise emissions  
Wydawca Wydawnictwo WSZOP
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Rocznik 2010
Tom Nr 1(6)
Strony 22--52
Opis fizyczny Bibliogr. 33 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Kordus, K.
  • EkoNorm Sp. z.o.o w Katowicach
Bibliografia
[1] Biesiada M., Malec B., Mniszek W.: Metodologiczne aspekty oceny ryzyka zdrowotnego w ocenie zagrożeń stwarzanych przez uciążliwe zakłady przemysłowe dla ludzi zamieszkałych w zasięgu ich oddziaływania, Medycyna Środowiskowa nr 4 (1), 2001.
[2] Błażejowski K., Styk S.: Technologia warstw bitumicznych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000. 50
[3] Cichoń D.: Emisje zanieczyszczeń z produkcji mas bitumicznych, Ochrona Powietrza i Odpadów, vol. 44, nr 5, wrzesień - październik 2006.
[4] Grzesiek J.: Hałas komunalny jako szkodliwość środowiskowa, Medycyna Środowiskowa nr 7 (2), 2004.
[5] Kapka L., Mielżyńska D., Siwińska E.: Ocena sezonowej i przestrzennej zmienności stężeń PM10 oraz wybranych WWA w powietrzu atmosferycznym, Medycyna Środowiskowa nr 7 (1), 2004.
[6] Kupczewska-Dobecka M.: Ocena działania rakotwórczego formaldehydu w świetle najnowszych danych literaturowych, Medycyna Pracy nr 58 (6), 2007.
[7] Kurek J., Marzec S., Mniszek W., Pypno B., Smolik E., Szłapa P.: Wytyczne do oceny narażenia i profilaktyki zdrowotnej pracowników przy układaniu mas bitumicznych, Instytut Medycyny i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2007.
[8] Materiały źródłowe: Instrukcje technologiczne procesu produkcji mieszanek mineralno- asfaltowych.
[9] Materiały źródłowe: dokumentacje z zakresu ochrony środowiska będące załącznikami do wydania decyzji: o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza, wykonane przez firmę EkoNorm Sp. z o.o.
[10] Materiały źródłowe: receptura technologiczna mieszanki mineralno-asfaltowej.
[11] Materiały źródłowe: sprawozdania z pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla wybranych wytwórni mas bitumicznych, wykonane przez firmę EkoNorm Sp. z o.o. oraz Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska.
[12] Materiały źródłowe: sprawozdanie z pomiarów emisji hałasu, wykonane przez firmę EkoNorm Sp. z o.o.
[13] Mniszek W.: Zagrożenia przy nakładaniu nawierzchni bitumicznych na drogach, Zeszyty Naukowe WSZOP, nr 1(5), rok 2009.
[14] Piotrowski J. K.: Podstawy toksykologii, Warszawa 2006.
[15] Pośniak M., Makhniashvili I., Kowalska J.: Substancje chemiczne w procesach przetwórstwa mas bitumicznych - pomiar, ocena i ograniczenie narażenia zawodowego, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2001.
[16] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).
[17] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).
[18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).
[19] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
[20] Seńczuk W. (praca zbiorowa): Toksykologia, Warszawa 1994.
[21] Smolik E.: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (http://www.ietu.katowice.pl/ wpr/Dokumenty/Materiały_szkoleniowe/Szkol2/10-smolik.pdf). 51
[22] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
[23] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
[24] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
[25] Ustawa dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220).
[26] Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.).
[27] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
[28] http://natura2000.gdos.gov.pl
[29] http://asfalciarnia.pl/pmwiki.php
[30] http://wiadomosci.wpr24.pl/mieszkancy_grodziska_nie_chca_wytworni_asfaltu
[31] http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/section?category=wideo&id=Y5Ah9QSK-1I
[32] http://www.plonszczak.pl/index.php?option=comcontent&task=view&id=5260&Itemid=138
[33] www.ciop.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0028-0084
Identyfikatory