Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS5-0007-0018

Czasopismo

Przegląd Geofizyczny

Tytuł artykułu

Metafizyczna inżynieria środowiska wszechświata

Autorzy Dworak, T.Z. 
Treść / Zawartość http://ptgeof.imgw.pl/?strona=5
Warianty tytułu
EN Methaphysical engineering of universe's environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W publikacji przedstawiono rozważania dotyczące bardzo specyficznego podejścia do miejsca człowieka i nauki współczesnej wobec Wszechświata. Przedyskutowano problemy prawomocności kopernikańskiej zasady kosmologicznej w świetle obecnej wiedzy o materii-energii w continuum czasoprzestrzennym, kosmologii kwantowej, modelach inflacyjnych, nukleosyntezy i ewolucji Wszechświata, Ziemi i jej biosfery oraz atmosfery - wraz z ewolucją człowieka. W pracy przedstawiono również ewolucję poglądów i hipotez na temat istnienia pozaziemskich form życia oraz cywilizacji. Biorąc pod uwagę brak sukcesów w poszukiwaniu "artefaktów kosmicznych", jak również antropiczna zasadę kosmologiczną oraz koincydencję dużych liczb kosmologii i mikrofizyki, sugeruje się niekiedy, że w całym Kosmosie życie oraz cywilizacja występuje tylko na Ziemi -jesteśmy zatem albo wyjątkiem, albo "zwyrodnieniem" jako forma materii i środowiska. W danym przypadku przedyskutowano też hipotezę tzw. metainżynierii środowiska kosmicznego, jak również hipotezę "ułomnego" Boga, ponieważ taka teleologia nie ma nic wspólnego z teologią. Ponadto pokazano, że przyjęcie poglądu, iż Ziemia jest wyjątkową kolebką życia i rozumu w całym obserwowanym Wszechświecie, prowadzi do podważenia prawomocności doskonałej zasady kosmologicznej i wyróżnienia naszej planety jako "żyjącej" Gai.
EN In this pubication it is examined the very specific topic of mankind and modern science in the Universe. It is discussed validity of the Copernican cosmological principle in the light of our present knowledge of the matter-energy in the space-time continuum, quantum cosmology, inflantionary models, nucleosynthesis, and of the evolution of the Universe, the Earth and its biosphere and atmosphere - together with a man. The paper briefly describes an evolution of opinions and hypothesis on the existence of extraterrestrial forms of life and civilizations. Considering the lack of success in the search for "space artefacts" and using the anthropic cosmological principle and also coincidences between large numbers in cosmology and microphysics it is sometime suggested that, in the whole observable Universe, the life and intelligence are presented on the Earth only - we are then an exception or a "degeneration" as a form of matter and environment. This hypotheses of the so-called metaengineering of space environment as well as of the "imperfect" God are discussed in this framework, because such a teleology has no connection with the theology. It is also showed that an exception of the view that the Earth is an unique cradle of the life and intelligence in the whole observable Universe leads to denial of the validity of the perfect cosmological principle and to discrimination of our planet as "living" Gaia.
Słowa kluczowe
PL inżynieria środowiska   zasady kosmologiczne (kopernikańska i antropiczna)   ewolucja   model inflacyjny   cywilizacje pozaziemskie   hipoteza Gai  
EN environmental engineering   cosmological principles (Copernican and anthropic)   evolution   inflantionary models   extraterrestrial civilizations   hypotheses of Gaia  
Wydawca Polskie Towarzystwa Geofizyczne
Komitet Geofizyki PAN
Czasopismo Przegląd Geofizyczny
Rocznik 2007
Tom Z. 3-4
Strony 179--188
Opis fizyczny bibliogr. 26 poz., wykr.
Twórcy
autor Dworak, T.Z.
Bibliografia
Agazzi E., 2000, Granice ludzkiej wiedzy a hipoteza transcendencji. [W:] Refleksje na rozdrożu. Tarnów, Biblos, Kraków, OBI.
Barrow J.D., Tipler F. J., 1988, The Anthropic Cosmological Principle. Oxford, Oxford University Press.
Bohm D., 1988, Ukryty porządek. Warszawa, Wyd. Pusty Obłok.
Davoust E., 1991, The Cosmic Water Hole. London, Massachusetts, The MIT Press Cambridge.
Dworak T.Z., 1979, O nieistnieniu cywilizacji kosmicznych. Post. Astronautyki, nr 1 (36), 13-24.
Dworak T.Z., 2002, Metainżynieria środowiska kosmicznego. Inżynieria Środowiska, t. 7 nr 1, UWND AGH, 109-117.
Dworak T.Z., 2006, Środowiska atmosferyczne ciał w Układzie Słonecznym. Prz. Geof., t. 51, nr 2, 127-145.
Dworak T.Z., Sołtys Z., Paprotny Z., 1997, Milczenie Wszechświata. Warszawa, Wiedza Powszechna.
Fuchs W.R., 1976, Pod obcymi słońcami. Warszawa, Wiedza Powszechna.
De Grasse Ty son N., Goldsmith D., 2005, Origins. Fourteen Billion Years of Cosmic Evolution. New York-London, W.W. Norton & Company.
Guth A.H., 2000, Wszechświat inflacyjny. Warszawa, Prószyński i S-ka.
Heller M., 2001, Kosmologia kwantowa. Warszawa, Prószyński i S-ka.
Heller M., 2005, Granice kosmosu i kosmologii. Warszawa, Wyd. Nauk. SCHOLAR.
Karachentsev I.D., 1974, On the Formulation of the Copernican Cosmological Principle. Acta Cosm., nr 2, 43-48.
Klimek Z., 1976, Koincydencje dużych liczb kosmologii i mikro fizyki. Post. Astronomii, t. 24, nr 4, 223-233.
Kuchowicz B., 1979, Kosmochemia. Warszawa, PWN.
Kuhn T.S., 1957, The Copernican Revolution. Cambridge, Harvard University Press.
Lem S., 1961, Solaris. Warszawa, Wyd. MON.
Lem S., 1964, Summa Technologiae. Kraków, WL.
Lovelock J.E., 1988, The Age of Gaia. A Biography of Our Living Earth. Oxford, Oxford University Press.
Moročnik L.S., 1982, Isklučitelno-li położenie Solnečnoj sistemy w Galaktike? Priroda, nr 6, 24-30.
Paprotny Z., 1982, Life in the Universe: a Few Cosmological Aspects. Post. Astronautyki, t. 15, nr 3, 21-28.
Prigogine I., Stengers I., 1990, Z chaosu ku porządkowi. Warszawa, PIW.
Ryszkiewicz M., 1994, Matka Ziemia w przyjaznym Kosmosie. Gaja i zasada antropiczna w dziejach myśli przyrodniczej. Warszawa, PWN.
Sołtys Z., 1986, Materia organiczna we Wszechświecie a powstanie życia na Ziemi. Kosmos, nr 2, 175-190.
Szkłowski J. S., 1965, Wszechświat, życie, myśl. Warszawa, PWN
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUS5-0007-0018
Identyfikatory