Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0029-0070

Czasopismo

Pojazdy Szynowe

Tytuł artykułu

Modernizacja i budowa czystego taboru szynowego dla transportu publicznego na terenie miast i na obszarach metropolitalnych

Autorzy Marciniak, Z. 
Treść / Zawartość http://www.tabor.com.pl/wydawnictwa-2/
Warianty tytułu
EN Modernization and building the clean rail rolling stock of the public transport on the area of cities and on the metropolitan areas
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł jest poświęcony zagadnieniom związanym z oddziaływaniem na środowisko naturalne taboru szynowego (pojazdów trakcji spalinowej i elektrycznej) eksploatowanego na terenie miast i na obszarach metropolitalnych. Przedstawiono w nim w ujęciu skrótowym typy i rodzaje pojazdów szynowych eksploatowanych w miastach i metropoliach. Omówiono również zagrożenie bezpośrednie i pośrednie, w procesie użytkowania pojazdów szynowych, w tym emisję substancji szkodliwych, hałas i drgania, zanieczyszczenia z otwartych instalacji sanitarnych oraz zanieczyszczenia pochodzące od materiałów eksploatacyjnych. Podano ponadto przyczyny powstawania zagrożeń oraz możliwe działania do ich obniżenia. W zakończeniu wskazano na intensyfikację prac nad budową nowego oraz modernizację posiadanego taboru szynowego którego oddziaływanie na środowisko naturalne będzie coraz mniejsze. (Materiał do artykułu przedstawiono w formie prezentacji na Międzynarodowych Targach Poznańskich - Transporta 2009 - Transport Szynowy XXI wieku dla Polski)
EN This article is dedicated to the problems related to influence on the natural environment of the rail rolling stock (vehicles of diesel and electric traction ) operated in the cities and metropolitan areas. In the shortened formulation the types and kinds of the operated rail vehicles in the cities and metropolises are presented in it. Direct and indirect thread is also discussed in the process of using the raił vehicles, in this the emission of the harmful substances, noise and vibrations, the pollutants from the opened sanitary systems and the pollutants coming from the operating materials. Moreover, the reasons of occurring the threads and the possible actions to reduce them are given in this article. In the end it is pointed at the intensification of works on building the new and modernization the owned rail rolling stock, which influence on the natural environment will be smaller and smaller. (This material for the article was presented in the form of presentation at the International Fair in Poznań -Transporta 2009 - Rail Transport of XXI century for Poland).
Słowa kluczowe
PL tabor szynowy   transport publiczny   miasta   obszary metropolitalne   środowisko naturalne   proces użytkowania pojazdów szynowych,  
Wydawca Instytut Pojazdów Szynowych TABOR
Czasopismo Pojazdy Szynowe
Rocznik 2009
Tom Nr 3
Strony 25--42
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Marciniak, Z.
  • Instytut Pojazdów Szynowych " TABOR'
Bibliografia
[1] Biliński J., Marciniak Z.: Modernizacja krajowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi ruchu aglomeracyjnego i podmiejskiego. Materiały XVIII Konferencji Naukowej Pojazdy Szynowe. Katowice – Ustroń 2008.
[2] Gronowicz J.: Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, 2004.
[3] Lubka A., Stiasny M.: Atlas tramwajów. Poznań, 2004.
[4] Marciniak Z.: Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, EN71 i EW60. Stan obecny i zamierzenia. Pojazdy Szynowe, nr 1/2009.
[5] Marciniak Z.: Modernizacja spalinowych zespołów trakcyjnych typu MR/MRD i Y do obsługi ruchu regionalnego. Materiały XVIII Konferencji Naukowej Pojazdy Szynowe. Katowice-Ustroń, 2008.
[6] Marciniak Z.: Konstrukcja i badania spalinowych zespołów trakcyjnych typu MR/MRD i Y do obsługi ruchu aglomeracyjnego i regionalnego. Pojazdy Szynowe, nr 2/2009.
[7] Marciniak Z., Pielecha I.: Wpływ silników spalinowych pojazdów trakcyjnych eksploatowanych w kraju na środowisko – próby i badania oraz wytyczne dla redukcji emisji składników szkodliwych. Pojazdy Szynowe, nr 1/2009.
[8] Marciniak Z., Pielecha I.: Wymagania w zakresie ograniczenia emisji toksycznych składników spalin przez spalinowe pojazdy trakcyjne. Technika Transportu, nr 11-12/2006.
[9] Marciniak Z., Pielecha I.: Właściwości silników spalinowych w aspekcie ochrony środowiska. Technika Transportu Szynowego nr 5-6/2008.
[10] Meinert M.: Einsatz neuer Energiespeicher auf Strassenbahnen. ZEVrail 132/2008.
[11] Merkisz J.: Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1994.
[12] Struckl W.M., Miltner T., Gunselmann W.: Umweltgerechte Schienenfahrzeugehtwicklung an Beispiel der Metro Oslo ZEVrail 132/2008.
[13] Decyzja Komisji z dnia 23.12.2005 dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas“ transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych – 2006/66/WE.
[14] Dyrektywa 97/68/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodastwa Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych poruszających się po drogach, 16.12.1997.
[15] Directive 2004/26/EC of the European Parlament and of the Council amending Directive 97/68/EC on the approximation of the laws of the Member States realting to measures against the emission of gaseous and parliculate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road nobile machinery. 21.04.2004.
[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.12. 2003 w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dz. U. nr 230 poz. 2301.
[17] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2005 w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki. Dz. U. nr 202 poz.1681.
[18] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dz. U. nr 120 poz.826.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BUJ5-0029-0070
Identyfikatory