Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0081

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Application of dynamic generation cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements

Autorzy Widomski, M. K.  Iwanek, M.  Krukowski, I.  Lonkwic, I. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
PL Zastosowanie metody analizy finansowej dynamic generation cost w projektowaniu kanalizacji sanitarnej dla wiejskich jednostek osadnicznych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Several problems encountered during rural sanitation designing are caused by: low population density, spatially dispersed development, low volume of discharged sewage, high inequality of outflow and limited financial resources of rural communities. Thus, the financial and technical analysis conducted during concept designing becomes required. Recently, in connection to investments co-financing by EU founds, the method of financial analysis, Dynamic Generation Cost (DGC) has gained the growing popularity. This paper presents the DGC method as a manner of investments financial assessment, its advantages and disadvantages as well as the attempt of its practical application in obtaining the optimal environmental effect.
PL Podstawowe problemy pojawiające się na etapie projektowania kanalizacji sanitarnej w wiejskich jednostkach osadniczych związane są z małą gęstością zaludnienia, dużymi odległościami pomiędzy obsługiwanymi obiektami, niewielką ilością odprowadzanych ścieków i dużą nierownomiernością ich dopływu oraz ograniczonymi środkami finansowymi gmin będących inwestorami. Dlatego też uzasadnione jest przeprowadzenie analizy techniczno-ekonomicznej poszczególnych rozwiązań na etapie projektowania. Obecnie, w związku ze współfinansowaniem inwestycji przez UE, coraz częstsze zastosowanie w przeprowadzaniu tego typu analiz ma metoda Dynamic Generation Cost (DGC). W niniejszej pracy przedstawiono metodę DGC jako sposób finansowego oszacowania kosztów inwestycji, zaprezentowano wady i zalety tej metody oraz podjęto próbę praktycznego jej wykorzystania w projektowaniu kanalizacji sanitarnej w wiejskiej jednostce osadniczej w celu uzyskania optymalnego pod względem środowiskowym rozwiązania.
Słowa kluczowe
PL teren wiejski   kanalizacja sanitarna   projektowanie   analiza kosztów   metoda analizy   Dynamic Generation Cost   DGC  
EN rural area   sanitary system   designing   cost analysis   analytical method   Dynamic Generation Cost   DGC  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 4
Strony 345--354
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz.
Twórcy
autor Widomski, M. K.
autor Iwanek, M.
autor Krukowski, I.
autor Lonkwic, I.
  • Lublin University of Technology
Bibliografia
1. Dawidowicz J., Szeroki A.: Poradnik Kanalizacja ciśnieniowa w systemie Wilo-Emu, 2008.
2. Górz B., Kurek W.: Variations in technical infrastructure and private economic activity in the rural areas of Southern Poland, GeoJournal, vol. 46, 1999, s. 231-242.
3. Jaszczyński J., Sapek A., Chrzanowski S.: Wskaźniki chemiczne wody do picia z ujęć własnych w gospodarstwach wiejskich w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego, Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, vol. 18, nr 6, z. 2, 2006, s. 129-142.
4. Kärrman E.: Strategies towards sustainable wastewater management, Urban Water, vol. 3, 2001, s. 63-72.
5. Kłodziński M.: Czynniki i bariery dywersyfikacji gospodarczej obszarów wiejskich w Polsce, Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, vol. 12, nr 4, z. 2b, 2004, s. 21-36.
6. Mariolakos I.: Water resources management in the framework of sustainable development, Desalination, vol. 213, 2007, s. 147-151.
7. Metodologia opracowania studium wykonalności – analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Departament Regionalnego Programu Operacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2008.
8. Munitlak Ivanovic O.D., Golusin M.T., Dodic S.N., Dodic J.M.: Perspectives of sustainable development in countries of Southeastern Europe, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, 2009, s. 2079-2087.
9. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Minister Rozwoju Regionalnego, MRR/H/14(1)09/2007.
10. Palme U., Lundin M., Tillman A.M., Molander S.: Sustainable development indicators for wastewater systems – researchers and indicator users in a co-operative case study, Resources, Conservation and Recycling, vol. 43, 2005, s. 293-311.
11. Palme U., Tillman A.M.: Sustainable development indicators: how are they used in Swedish water utilities, Journal of Cleaner Production, vol. 16, 2008, s. 1346-1357.
12. PN-EN 1997-1:2008: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
13. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności. Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: Priorytet III Środowisko przyrodnicze – Działanie, Gospodarka wodno-ściekowa, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2008.
14. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności. Wytyczne. Projekty dotyczące infrastruktury wodno-ściekowej, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2008.
15. Rączka J.: Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego. Transform advice programme – Investment in environmental infrastructure in Poland, Warszawa 2002.
16. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013. Wytyczne tematyczne do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO województwa lubelskiego w zakresie ochrony przyrody, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, Lublin 2007.
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z dnia 31 stycznia 2002 r.).
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.).
19. Sarzała D.: Sustainable development jako alternatywa koncepcyjna rozwoju cywilizacyjnego, [w:] Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, A. Pawłowski (ed.), Monografie Komitetu InŜynierii Środowiska PAN, vol. 16, 2003, s. 83-98.
20. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity), (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
21. Ward F.A.: Economics in integrated water management, Environmental Modelling & Software, vol. 24, 2009, s. 948-958.
22. WCED our common future, World Commission of Environment and Development Oxford University Press, Oxford 1987.
23. Weimer D., Vinning A.: Policy analysis: concepts and practice, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1989.
24. Wierzbicki K., Krajweski K.: Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej obszarów wiejskich w Polsce, Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, vol. 12, nr 4, z. 2b, 2004, s. 9-20.
25. Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0081
Identyfikatory