Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0076

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Tytuł artykułu

Wykorzystanie związku magnezu do oczyszczania wód osadowych poprzez strącanie struwitu

Autorzy Rynkiewicz, M. R. 
Treść / Zawartość http://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/budownictwo-i/
Warianty tytułu
EN Application of magnesium compounds in the purification of sludge waters through precipitation with magnesium ammonium phosphate (struvite)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Reakcja wytrącania struwitu może zachodzić w sposób niekontrolowany i powodować zakłócenia w pracy oczyszczalni ścieków lub stanowić podstawę usuwania azotu amonowego i ortofosforanów ze ścieków. Niekontrolowane wytrącanie struwitu najczęściej jest następstwem zmniejszenia zawartości wolnego dwutlenku węgla, spadku temperatury osadów lub zmiany innego czynnika zaburzającego stan równowagi chemicznej w układzie. Efekt taki można również uzyskać, np. napowietrzając osady. Ponieważ stwierdzony w surowych osadach ściekowych stosunek azotu amonowego do ortofosforanów jest bardzo niekorzystny, ilość wytrącającego się struwitu (a jednocześnie azotu amonowego) jest bardzo mała, co ze względów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków może się wydawać nawet korzystne. Dopiero wprowadzanie do osadów ściekowych dodatkowych ilości ortofosforanów umożliwiło zwiększenie ilości usuwanego azotu amonowego. Przy uzyskanym w ten sposób stosunku stechiometrycznym Mg:N:P = 1,0:1,25:0,95 i przy początkowym pH = 9,41 maksymalnie usunięto 70,32% azotu amonowego i 98,4% ortofosforanów.
EN Struvite precipitation may occur spontaneously and disturb the functioning of waste-water treatment plants or it may result in the removal of ammonium nitrogen or orthophosphates from sewage. This uncontrolled precipitation of struvite is most frequently the result of a reduction in the content of free carbon dioxide and the sludge temperature or a change in another factor disturbing the chemical equilibrium in the system. Since the ammonium nitrogen-toorthophosphate ratio found in the raw sludge waters is very unfavourable, the amount of precipitating struvite (including ammonium nitrogen) is very small. This is quite desirable in respect to exploitation of a waste-water treatment plant. Only after the introduction of additional amounts of orthophosphates into waste sludge was the removal of increased amounts of ammonium nitrogen possible. At a stoichiometric ratio of Mg:N:P = 1,0:1,25:0,95, and an initial pH = 9,41, a maximum of 70,32% of ammonium nitrogen and 98,4% of orthophosphates were removed.
Słowa kluczowe
PL oczyszczanie ścieków   woda osadowa   azot amonowy   ortofosforany   strącanie struwitu  
EN sewage treatment   sludge water   ammonium nitrogen   ortophosphorates   struvite precipitation  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Rocznik 2011
Tom z. 58, nr 4
Strony 291--300
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il.
Twórcy
autor Rynkiewicz, M. R.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Bibliografia
1. Boruszko D.: Gospodarka wodami osadowymi – aspekty techniczno-ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, InŜynieria Środowiska, z.16, 2003, s. 258-267.
2. Boruszko D., Wierzbicki T.L.: Charakterystyka wód nadosadowych powstających na oczyszczalniach ścieków oraz ich wpływ na pracę oczyszczalni i środowisko, Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe technologie w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków i gospodarce osadowej”, Politechnika Częstochowska, nr 15, 1997, s. 165-172.
3. Doyle J.D., Parsons S.A.: Struvite formation, control and recovery, Water Research, nr 36, 2002, s. 3925-3940.
4. Durrant A.E., Scrimshaw M.D., Stratfuland I., Leter J.N.: Reviev of the feasibility of recovering phosphate from wastewater for use as a raw material by the phosphate industry, Environmental Technology, no 20, 1999, s. 749-758.
5. Jaffer Y., Clark T.A., Pearce P., Parsons S.A.: Assessing the potential of full scale phosphorus recovery by struvite formation, 2nd Int. Conf. on Recovery of Phosphates from sewage and animal wastes, Holland 2001, s. 142-146.
6. Masłoń A., Tomaszek J.A.: Anaerobic ammonium nitrogen oxidation in Deamox process, Environ. Prot. Eng., no 35(2), 2009, s. 123-130.
7. Parsons S.A., Wall F., Doyle J., Oldring K., Churchley J.: Assessing the potential for struvite recovery at sewage treatment works, Environmental Technology, no 22, 2001, s. 1279-1286.
8. Pitman A.R.: Management of biological nutrient removal plant sludge – change the paradigms, Water Research, no 33(5), 1999, s. 1141-1146.
9. Shin H.S., Lee S.M.: Removal of nutrients in wastewater by using magnesium salts, Environmental Technology, no 19, 1998, s. 283-290.
10. Stratful I., Scrimshaw M.D., Lester J.N.: Conditions influencing the precipitation of magnesium ammonium phosphate, Water Research, no 35, 2001, s. 4191-4199.
11. Tomaszek J.A.: Azot i fosfor w środowisku i technologiach środowiskowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006, s. 1-319.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BTB5-0009-0076
Identyfikatory